Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 12434Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Ontwerpbestemmingsplan De Ackers e.o.

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Lansingerland bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Ackers e.o.’ met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0106-ONTW met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plangebied van het plan omvat het gehele noordelijke deel van de kern van Bergschenhoek en bestaat uit de woongebieden Bergsche Acker, Oosteindsche Acker en de Boomgaard en omvat verder de lintbebouwing aan de Oosteindseweg en het ten zuiden van deze weg gelegen gebied begrenst door de Julianalaan en de Leeuwenakkerweg (N209).

Het plan is opgesteld ter vervanging van de geldende en verouderde bestemmingsplannen in het gebied. Het nieuwe bestemmingsplan voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en legt de bestaande planologische situatie en rechten vast.

Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is het ontwerpbestemmingsplan op enkele onderdelen aangepast. Dit onder andere naar aanleiding van de gehouden inspraak en het wettelijke vooroverleg.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Ackers e.o’ met bijbehorend stukken ligt vanaf 21 juni 2012 tot en met 1 augustus 2012 voor eenieder ter inzage.

Het plan is digitaal beschikbaar gesteld en kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl als u zoekt op de naam van het plan of het identificatienummer (ID). Daarnaast is het plan ook in te zien op de gemeentelijke website: www.lansingerland.nl onder Wonen en omgeving (bestemmingsplannen).

Tot slot ligt het plan voor iedereen ter inzage in het servicepunt Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1. Het servicepunt is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Als u de betreffende stukken buiten de openingstijden wilt inzien of een nadere toelichting wenst op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (010) 800 4000.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze (geen email) kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van de gemeenteraad, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0106/03. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (010) 800 4000.

Gemeente Lansingerland, 20 juni 2012