Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2012, 12362Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Omgevingsvergunning Fokkerstraat 14/14A

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken bekend dat zij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) hebben verleend voor:

  • Het verbouwen van de 2e verdieping tot woonruimte op het perceel Fokkerstraat 14/14A te Reeuwijk

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 21 juni 2012 tot en met woensdag 1 augustus 2012 voor eenieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl → Plannen en Projecten → Wonen, leven en werken → Reeuwijk-Brug → omgevingsvergunning Fokkerstraat 14/14A;

  • op papier (inclusief de onderliggende stukken) en digitaal tijdens de openingsuren in het gemeentehuis in Bodegraven;

Deze kennisgeving is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De bronbestanden van dit besluit zijn beschikbaar gesteld op: http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl

Na telefonische afspraak (0172-522522) kan de omgevingsvergunning worden ingezien in het voormalige gemeentehuis van Reeuwijk.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld door degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EN ’s-Gravenhage). Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt gevraagd.