Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2012, 1234Ontheffingen

Flora- en faunawet

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het volgende besluit genomen wat betreft een aanvraag om ontheffing op voorhand ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet:

Op 12 januari 2012 is ontheffing op voorhand verleend voor het doden van reeën aan de Faunabeheereenheid te ‘s-Hertogenbosch (kenmerk: C2054065/2872455) binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant. De ontheffing wordt verleend vanaf verzending tot en met 31 maart 2012, vanaf 1 januari tot en met 15 maart in de jaren 2013 tot en met 2015 en vanaf 1 mei tot en met 15 september in de jaren 2012 tot en met 2016.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken (na datum verzending) bezwaar maken bij ons college. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het postadres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het besluit ligt gedurende zes weken (na verzending) ter inzage in het Provinciehuis bij de Directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen, contactpersoon mw. E. Deckers, (073-681 21 38).

Het besluit is digitaal op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl of zie www.brabant.nl/floraenfauna (onder documenten).

‘s-Hertogenbosch, januari 2012