SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid een lijst1 bij van kankerverwekkende stoffen die moeten worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 kankerverwekkend volgens de criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG 196) of als categorie 1a en 1b volgens de criteria van de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

  • door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, en/of

  • door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG.

A Lijst van kankerverwekkende processen

1

Vervaardiging van auramine.

2

Werkzaamheden die blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen aanwezig in roet, teer of pek van steenkool, met zich brengen.

3

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof, dampen of nevels die vrijkomen bij roosting en elektroraffinage van nikkelsteen.

4

Procédé met sterk zuur bij de fabricage Van isopropylalcohol

5

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout. Definitie International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek: hardhout = hout van bedektzadigen. Voorbeelden van hardhout: berk, beuk, eik, els, es, esdoorn, esp, haagbeuk, iep, kastanje, kers, linde, notenboom, plataan, populier, walnoot, wilg en van tropisch hardhout: balsa, ebbe, iroko, kauriden, mahonie, mansonia, meranti, palissander, teak.

B Lijst van kankerverwekkende stoffen

Naam

Synoniemen, praktijk- en handelsnamen

CAS-nummer

A

   

(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten:1

EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310

acrylamide

 

79-06-1

acrylonitril

 

107-13-1

aflatoxines

 

aflatoxine B1

 

1162-65-8

aflatoxine B2

 

7220-81-7

aflatoxine G1

 

1165-39-5

aflatoxine G2

 

7241-98-7

4-aminoazobenzeen

4-fenylazoaniline

60-09-3

o-aminoazotolueen

AAT/solvent yellow 3

97-56-3

4-aminobifenyl

bifenylamine/xenylamine

92-67-1

zouten van 4-aminobifenyl

 

3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazol-3-ylamine

 

132-32-1

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1- ethaandiol hydrochloride [bevat ≥ 0,1% 4-chlooraniline (EC No 203-401-0)]

 

214353-17-0

4-amino-3-fluorfenol

 

399-95-1

ammoniumnikkelzout van citroenzuur

 

18283-82-4

o-anisidine

2-methoxyaniline/2-methoxybenzeenamine

90-04-0

arseentrioxide

 

1327-53-3

arseenzuur

 

7778-39-4

zouten van arseenzuur

 

arseenpentoxide

 

1303-28-2

asbest

 

1332-21-4

5-azacytidine

 

320-67-2

azaserine

 

115-02-6

azathioprine

 

446-86-6

aziridine

ethyleenimine

151-56-4

azobenzeen

 

103-33-3

azokleurstoffen op basis van benzidine

 

azokleurstoffen op basis van o-dianisidine

 

azokleurstoffen op basis van o-tolidine

 

B

   

benzeen

benzol

71-43-2

benzidine (+ zouten)

4,4-diaminobifenyl

92-87-5

benzo(a)anthraceen

 

56-55-3

benzo(b)fluorantheen

benzo(e)acefenantryleen

205-99-2

benzo(j)fluorantheen

 

205-82-3

benzo(k)fluorantheen

 

207-08-9

benzo(a)pyreen

benzo(def)chryseen

50-32-8

benzo(e)pyreen

 

192-97-2

benzotrichloride

α,α,α-trichloortolueen

98-07-7

benzylchloride

α-chloortolueen

100-44-7

beryllium

 

7440-41-7

berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat)

 

4,4’-bi-o-toluïdine

3,3’-dimethylbenzidine/ o-tolidine

119-93-7

zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine, waaronder:

 

5 o-toluïdine dihydrochloride

zout van 4,4’-bi-o-toluïdine

612-82-8

[3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat)

zout van 4,4’-bi-o-toluïdine

64969-36-4

4,4-bi-o-toluïdinesulfaat

zout van 4,4’-bi-o-toluïdine

74753-18-7

bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine

daminobenzidine

91-95-2

2,2’-bioxiraan

1,2:3,4-diepoxybutaan

1464-53-5

bis-(chloor)-methylether

dichloormethylether/ BCME

542-88-1

4,4’-bis(dimethylamino)benzofenon

Michlers keton

90-94-8

bis(D-gluconato-O1,O2)nikkel

 

71957-07-8

Bleomycine

 

11056-06-7

broomdichloormethaan

dichloorbroommethaan

75-27-4

bunseniet

 

34492-97-2

1,3-butadieen

 

106-99-0

Busulfan

myleran

55-98-1

2-(p-tert-butylfenoxy)-isopropyl-2-chloor-ethylsulfiet

Aramite®/ aratron

140-57-8

β-butyrolacton

 

3068-88-0

C

   

cadmium, zowel gestabiliseerd als pyrofoor

 

7440-43-9

cadmiumchloride

 

10108-64-2

cadmiumfluoride

 

7790-79-6

cadmiumoxide, gestabiliseerd

 

1306-19-0

cadmiumsulfaat

 

10124-36-4

cadmiumsulfide

 

1306-23-6

calciumnikkelzout van fosforzuur

 

17169-61-8

Captafol

 

2425-06-1

Carbadox

 

6804-07-5

carmustine

BCNU, bischloorethylnitrosureum

154-93-8

chinoline

 

91-22-5

Chloorambucil

 

305-03-3

p-chlooraniline

4-chlooraniline

106-47-8

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan

 

51594-55-9

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride

 

40722-80-3

chloormethine N-oxide

NMMO/ stikstofmosterd-N-oxide

126-85-2

chloormethyl-methylether

chloordimethylether

107-30-2

Chloornafazine

 

494-03-1

4-chloor-o-fenyleendiamine

2-amino-4-chlooraniline

95-83-0

4-chloor-o-toluïdine

 

95-69-2

4-chloor-o-toluïdine hydrochloride

 

3165-93-3

chloropreen, gestabiliseerd

2-chloor-1,3-butadieen

126-99-8

chlorozoticin

D-glucopyranose

54749-90-5

chroom(VI)verbindingen: alle, waaronder:

 

18540-29-9

ammoniumdichromaat

 

7789-09-5

calciumchromaat

 

13765-19-0

chroomtrioxide

 

1333-82-0

dichroomtrischromaat

 

24613-89-6

kaliumchromaat

 

7789-00-6

kaliumdichromaat

 

7778-50-9

natriumdichromaat anhydride

 

10588-01-9

natriumdichromaatdihydraat

 

7789-12-0

natriumchromaat

 

7775-11-3

strontiumchromaat

 

7789-06-2

zinkchromaten, diverse

 

13530-65-9

Chryseen

 

218-01-9

Cisplatine

cis-DDP, CP

15663-27-1

C.I. Basic red 9

4,4’-(4-iminocyclohexa-2-5-dienylideen­methyleen)dianilinehydrochloride

569-61-9

C.I. Basic Violet 3 met 0,1% Michlers keton

4-[4,4’-bis(dimethylamino)benzhydryli-deen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-dimethylammoniumhydrochloride +

548-62-9

C.I. direct black 38

 

1937-37-7

C.I. direct blue 6

 

2602-46-2

C.I. direct brown 95

 

16071-86-6

C.I. direct red 28

 

573-58-0

C.I. disperse blue 1

1,4,5,8-tetraaminoantrachinon

2475-45-8

C.I. Pigment Geel 157

C.I. 77900

68610-24-2

C.I. Pigment Red 104

Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood

12656-85-8

C.I. Pigment Yellow 34

loodsulfochromaat yellow, C.I. 77603

1344-37-2

citrus red no.2

1-[(2,5-dimethoxyfenyl)-azo]-2-naftalenol

6358-53-8

p-cresidine

2-methoxy-5-methylbenzeenamine/6-methoxy-m-toluïdine

120-71-8

Cycasine

 

14901-08-7

Cyclofosfamide

 

50-18-0

1-cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro- 4-oxochinoline-3-carbonzuur

 

93107-30-3

Cyclosporine

 

79217-60-0

D

   

Dacarbazine

DTIC

4342-03-4

Daunorubicine

daunomycine

20830-81-3

N,N'-diacetylbenzidine

4,4'-diacetylbenzidine

613-35-4

dialuminiumnikkeltetraoxide

 

12004-35-2

2,4-diaminoanisool

4-methoxy-m-fenyleendiamine

615-05-4

2,4-diaminoanisoolsulfaat

2,4-DAAS

39156-41-7

4,4’-diaminodifenylmethaan

MDA/ 4,4’methyleendianiline

101-77-9

2,4-diaminotolueen

4-methyl-m-fenyleendiamine/ 2,4-DAT

95-80-7

diaminotolueen; isomerenmengsel van 2,4-dia­minotolueen en 2-methyl-m-fenyleendiamine

TDA/ tolueendiamine

25376-45-8

diammoniumnikkelbis(sulfaat)

 

15699-18-0

diammoniumnikkelhexacyanoferraat

 

74195-78-1

o-dianisidine

3,3'-dimethoxybenzidine

119-90-4

zouten van o-dianisidine

 

diazomethaan

azimethyleen

334-88-3

dibenz(a,h)acridine

 

226-36-8

dibenzo(a,h)antraceen

 

53-70-3

dibenz(a,h)pyreen

 

189-64-0

dibenz(a,i)pyreen

 

189-55-9

7H-dibenzo(c,g)carbazool

 

194-59-2

1,2-dibroom-3-chloorpropaan

 

96-12-8

1,2-dibroomethaan

ethyleendibromide

106-93-4

3,3'-dichloorbenzidine (+ zouten)

 

91-94-1

1,3-dichloor-2-propanol

alfa-dichloorhydrine

96-23-1

1,4-dichloor-2-buteen

 

764-41-0

dieselmotoremissies

 

diethylstilboestrol

DES

56-53-1

diethylsulfaat

 

64-67-5

diglycidylresorcinolether

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzeen

101-90-6

p-dimethylaminoazobenzeen

 

60-11-7

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide

 

84245-12-5

dimethylcarbamoylchloride

 

79-44-7

1,1-dimethylhydrazine

N,N-dimethylhydrazine

57-14-7

1,2-dimethylhydrazine

 

540-73-8

mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; diethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat

 

dimethylsulfaat

DMS

77-78-1

dimethylsulfamoylchloride

 

13360-57-1

dinikkelboride

 

12007-01-1

dinikkeldifosfaat

 

14448-18-1

dinikkelfosfide

 

12035-64-2

dinikkelhexacyanoferraat

 

14874-78-3

dinikkelorthosilicaat

 

13775-54-7

dinikkelsilicide

 

12059-14-2

dinikkeltrioxide

 

1314-06-3

1,6-dinitropyreen

 

42397-64-8

1,8-dinitropyreen

 

42397-65-9

2,3-dinitrotolueen

 

602-01-7

2,4-dinitrotolueen

dinitrotolueen, technisch

121-14-2

2,5-dinitrotolueen

 

619-15-8

2,6-dinitrotolueen

 

606-20-2

3,4-dinitrotolueen

 

610-39-9

3,5-dinitrotolueen

 

618-85-9

dinitrotolueen

 

25321-14-6

1,4-dioxaan

 

123-91-1

Doxorubicine

adriamycine

23214-92-8

E

   

epichloorhydrine

1-chloor-2,3-epoxypropaan

106-89-8

2,3-epoxy-1-propanol

glycidol/oxiraanmethanol

556-52-5

R-2,3-epoxy-1-propanol

 

57044-25-4

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride

glycidyltrimethylammoniumchloride

3033-77-0

Erioniet

 

66733-21-9

ethanol

ethylalcohol

64-17-5

ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat

 

103112-35-2

ethyleendichloride

1,2-dichloorethaan

107-06-2

ethyleenoxide

oxiraan/ 1,2-epoxyethaan

75-21-8

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel

 

84852-39-1

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

 

85508-45-8

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

85135-77-9

ethylmethaansulfonaat

EMS

62-50-0

F

   

fenacetine in combinatie met andere pijnstillers

 

fenazopyridine

3-(fenylazo)-2,6-pyridineamine

94-78-0

fenazopyridinehydrochloride

 

136-40-3

fenolftaleïne

 

77-09-8

fenylglycidylether

1,2-epoxy-3-fenoxypropaan/2,3-epoxy-propylfenylether

122-60-1

fenylhydrazine

hydrazinebenzeen

100-63-0

fenylhydrazinechloride

 

59-88-1

fenylhydrazinehydrochloride

 

27140-08-5

fenylhydrazinesulfaat

 

52033-74-6

2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thia­zool

FNT

3570-75-0

furan

 

110-00-9

furazolidon

 

67-45-8

H

   

heazlewoodiet

 

12035-71-1

hexachloorbenzeen

HCB

118-74-1

1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur

HETzuur

115-28-6

hexamethylfosforzuurtriamide

hexamethylfosforamide/ HMPA

680-31-9

hydrazine (+ zouten) w.o.1,1-dimethylhydrazine en 1,2-diemethylhydrazine

diamine

302-01-2

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

 

hydrazobenzeen

1,2-difenylhydrazine

122-66-7

hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeen­sulfonaat)

 

hydrazinetrinitromethaan

 

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[(4-fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril

 

85136-74-9

6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-bis-[(amino-1-methylethyl)-ammonium]formaat

 

108225-03-2

mengsel van N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryl-oylaminomethoxy)-propoxymethyl]-2-methylacrylamide en N-[2,3-bis-(2-methyl­acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide en methacrylamide en 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)acrylamide en N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide

 

I

   

ifosfamide

 

3778-73-2

indeno[1,2,3-cd]pyreen

 

193-39-5

O-isobutyl N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

 

103122-66-3

isobutylnitriet

 

542-56-3

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

 

84852-36-8

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

 

85166-19-4

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

 

85508-46-9

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

85551-28-6

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

84852-35-7

isopreen, gestabiliseerd

2-methyl-1,3-butadieen

78-79-5

K

   

kaliumbromaat

 

7758-10-2

keramische vezels

 

keramische vezels vuurvast

 

kobaltacetaat

 

71-48-7

kobaltcarbonaat

 

513-79-1

kobaltdichloride

 

7646-79-9

kobaltlithiumnikkeloxide

 

kobaltmolybdeennikkeloctaoxide

 

68016-03-5

kobaltnikkeldioxide

 

58591-45-0

kobaltnikkelgrijs periklaas

C.I. Pigment Zwart 25; C.I. 77332

68186-89-0

kobaltnikkeloxide

 

12737-30-3

kobaltnitraat

 

10141-05-6

kobaltsulfaat

 

10124-43-3

kopernikkelzout van mierezuur

 

68134-59-8

kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper

 

94551-87-8

kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper, nikkelsulfaat

 

92129-57-2

L

   

lithiumnikkeloxide

 

12031-65-1

Lomustine

CCNU/ 1-(2-chloorethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosoureum

13010-47-4

loodchromaat

 

7758-97-6

loodhydrogeenarsenaat

 

7784-40-9

loodnikkelzout van kiezelzuur

 

68130-19-8

M

   

melfalan

L-vorm van merfalan

148-82-3

merfalan

4-bis(2-chloorethyl)amino-DL-fenylaniline/ racemisch mengsel melfalan en medfalan

531-76-0

5-methoxypsoraleen + UV

 

484-20-8

8-methoxypsoraleen + UV

 

298-81-7

2-methylaziridine

propyleenimine

75-55-8

methylazoxymethanol

 

590-96-5

methylazoxymethylacetaat

 

592-62-1

5-methylchryseen

 

3697-24-3

4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)

MOCA/ 2,2-dichloor-4,4-methyleen-dianiline

101-14-4

zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)

 

(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethyl-amino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-di-pyridiniumdichloridedihydrochloride

 

4,4-methyleen-o-toluïdine

4,4'-methyleenbis(2-methylaniline), MBOT

838-88-0

methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product - mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine en 2-methyl-m-fenyleendiamine]

 

N-methylhydrazine

monomethylhydrazine

60-34-4

methylmethaansulfonaat

MMS/ methylmethaan-sulfonzuur

66-27-3

2-methyl-1-nitroanthraquinon

1-nitro-2-methylanthraquinon

129-15-7

N-4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon

4-(N-nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon

64091-91-4

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

MNNG

70-25-7

methylthiouracil

2-mercapto-4-hydroxy-6-methyl-pyrimidine

56-04-2

metronidazol

 

443-48-1

milleriet

 

1314-04-1

mitomycine C

 

50-07-7

molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat

 

68130-36-9

molybdeennikkeloxide

 

12673-58-4

molybdeennikkeltetraoxide

 

14177-55-0

mosterdgas

1,1-thiobis(2-chloorethaan)/ Yperiet

505-60-2

mustine

stikstofmosterd

51-75-2

N

   

2-naftylamine

b-naftylamine

91-59-8

zouten van 2-naftylamine

 

nikkel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2)

 

52625-25-9

nikkelacetaat

 

14998-37-9

nikkelarsenide

 

27016-75-7

nikkelbenzoaat

 

553-71-9

nikkelbis(2-ethylhexanoaat)

 

4454-16-4

nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

 

3906-55-6

nikkelbis(benzeensulfonaat)

 

39819-65-3

nikkelbis(diwaterstoffosfaat)

 

18718-11-1

nikkelbis(fosfinaat)

 

14507-36-9

nikkelbis(isononanoaat)

 

84852-37-9

nikkelbis(sulfamidaat)

nikkelsulfamaat

13770-89-3

nikkelbis(tetrafluorboraat)

 

14708-14-6

nikkelboorfosfide

 

65229-23-4

nikkelboride

 

12619-90-8

nikkelcarbonaat (nikkel 2+ zout)

 

3333-67-3

nikkelcarbonaat

 

16337-84-1

nikkelcarbonaathydroxide

 

65405-96-1

nikkelcarbonaathydroxide (nikkel 2+ zout)

 

12607-70-4

nikkelchromaat

 

14721-18-7

nikkeldiacetaat

 

373-02-4

nikkeldiarsenide

 

12068-61-0

nikkeldibromaat

 

14550-87-9

nikkeldibromide

 

13462-88-9

nikkeldichloraat

 

67952-43-6

nikkeldichloride

 

7718-54-9

nikkeldichromaat

 

15586-38-6

nikkeldicyanide

 

557-19-7

nikkeldifluoride

 

10028-18-9

nikkeldiformaat

 

3349-06-2

nikkeldihydroxide

 

12054-48-7

nikkeldijodide

 

13462-90-3

nikkeldikaliumbis(sulfaat)

 

13842-46-1

nikkeldilactaat

 

16039-61-5

nikkeldinitraat

 

13138-45-9

nikkeldioxide

 

12035-36-8

nikkeldiperchloraat

 

13637-71-3

nikkeldisilicide

 

12201-89-7

nikkeldithiocyanaat

 

13689-92-4

nikkeldivanadiumhexaoxide

 

52502-12-2

nikkelfosfinaat

 

36026-88-7

nikkelhexafluorsilicaat

 

26043-11-8

nikkelhydroxide

 

11113-74-9

nikkel(II)isodecanoaat

 

85508-43-6

nikkelisooctanoaat

 

27637-46-3

nikkel(II)isooctanoaat

 

29317-63-3

nikkelkaliumfluoride

 

11132-10-8

nikkelmatte

 

69012-50-6

nikkelmonoxide

 

1313-99-1

nikkel(II)neodecanoaat

 

85508-44-7

nikkel(II)neononanoaat

 

93920-10-6

nikkelneoundecanoaat

 

93920-09-3

nikkelnitraat

 

14216-75-2

nikkel(II)octanoaat

 

4995-91-9

nikkeloxalaat

 

547-67-1

nikkeloxide

 

11099-02-8

nikkelpalmitaat

 

13654-40-5

nikkel(II)propanoaat

 

3349-08-4

nikkelselenaat

 

15060-62-5

nikkelselenide

 

1314-05-2

nikkel(II)seleniet

 

10101-96-9

nikkelsilicaat

 

31748-25-1

nikkel(II)silicaat

 

21784-78-1

nikkel(II)stearaat

nikkel(II)octadecanoaat

2223-95-2

nikkelsubsulfide

trinikkeldisulfide

12035-72-2

nikkelsulfaat

 

7786-81-4

nikkelsulfide

 

11113-75-0

nikkel(II)sulfide

 

16812-54-7

nikkel(II)sulfiet

 

7757-95-1

nikkeltelluride

 

12142-88-0

nikkeltelluurtetraoxide

 

15852-21-8

nikkeltelluurtrioxide

 

15851-52-2

nikkeltintrioxide

nikkelstannaat

12035-38-0

nikkeltitaanoxide

 

12653-76-8

nikkeltitaantrioxide

 

12035-39-1

nikkel(II)trifluoracetaat

 

16083-14-0

nikkeltriuraniumdecaoxide

 

15780-33-3

nikkel(II)waterstofcitraat

 

18721-51-2

nikkelwaterstoffosfaat

 

14332-34-4

nikkelwolfraamtetraoxide

 

14177-51-6

nikkelzirkoontrioxide

 

70692-93-2

nikkelzout van citroenzuur

 

22605-92-1

nikkel(II)zout van difosforzuur

 

19372-20-4

nikkelzout van dimethylhexaanzuur

 

93983-68-7

nikkelzout van 2-ethylhexaanzuur

 

7580-31-6

nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat

 

71720-48-4

nikkelzout van kiezelzuur

 

37321-15-6

nikkelzout van mierezuur

 

15843-02-4

nikkel(II)zout van 2,7-naftaleendisulfonzuur

 

72319-19-8

nikkelzout van neodecaanzuur

 

51818-56-5

nikkelzout van oxaalzuur

 

20543-06-0

nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren

 

84776-45-4

nikkelzouten van vertakte C6-19 vetzuren

 

91697-41-5

niridazol

nitrothiamidazol/nitrothiazol

61-57-4

5-nitroacenafteen

1,2-dihydro-5-nitroacenaftyleen

602-87-9

2-nitroanisol

 

91-23-6

4-nitrobifenyl

 

92-93-3

6-nitrochryseen

6-NC

7496-02-8

nitrofen

2,4-dichloor-4'-nitrodifenylether

1836-75-5

2-nitrofluoreen

2-NF

607-57-8

N-(4-(5-nitro-2-furyl)-2-thiazolyl)aceetamide

NFTA

531-82-8

2-nitronaftaleen

 

581-89-5

2-nitropropaan

 

79-46-9

4-nitropyreen

4-NP

57835-92-4

N-nitrosodiethanolamine

2,2-(nitrosoimino)-bis-ethanol/ diethanolnitrosamine/ NDELA

1116-54-7

N-nitrosodiethylamine

diethylnitrosamine/ NDEA/ DENA

55-18-5

N-nitrosodiisopropylamine

di-isopropylamine/ NDiPA/ DiPNA

601-77-4

N-nitrosodimethylamine

dimethylnitrosamine/ NDMA/ DMNA

62-75-9

N-nitrosodi-n-butylamine

 

924-16-3

nitrosodipropylamine

 

621-64-7

N-nitrosoethylureum

ethylnitrosureum/ NEU/ ENU

759-73-9

N-nitrosomethylethylamine

 

10595-95-6

N-nitrosomethylureum

methylnitrosureum/ NMU/ MNU

684-93-5

N-nitrosomethylurethaan

NMUT

615-53-2

N-nitrosomethylvinylamine

 

4549-40-0

N-nitrosomorfoline

NMOR

59-89-2

N-nitrosonornicotine

NNOR

80508-23-2

N-nitrosopiperidine

NPIP

100-75-4

N-nitrosopyrrolidine

NPYR

930-55-2

N-nitrososarcosine

NSAR

13256-22-9

2-nitrotolueen

 

88-72-2

O

   

olivijn, nikkelgroen

 

68515-84-4

4,4’-oxydianiline en zouten

4,4- diaminodifenylether/ 4,4'DDE

101-80-4

oxiraanmethanol, 4-methylbenzeensulfo-naat,(S)-

 

70987-78-9

P

   

Panfuran S

dihydroxymethylfuratrizine/ Furaton

794-93-4

procarbazine hydrochloride

 

366-70-1

3-propanolide

1,3-propiolacton/ b-propiolacton

57-57-8

1,3-propaansulton

1,2-oxathiolaan, 2,2-dioxide

1120-71-4

propyleenimine

2-methylaziridine

75-55-8

propyleenoxide

1,2-epoxypropaan/ methyloxiraan

75-56-9

propylthiouracil

 

51-52-5

Ptaquiloside

 

87625-62-5

Pyrocatechol

1,2-catechol

120-80-9

S

   

Safrol

5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxool/5-allyl-1,3-benzodioxool

94-59-7

Semustine

me-CCNU/ 1-(2-chloorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosoureum

13909-09-6

silica (respirabel stof, kristallijn)

kwarts

14808-60-7

silica (respirabel stof, kristallijn)

cristoballiet

14464-46-1

silica (respirabel stof, kristallijn)

tridymiet

15468-32-3

sterigmatocystin

ß-chloorethylamine

10048-13-2

Streptozocine

streptozotocine

18883-66-4

styreenoxide

fenyloxiraan

96-09-3

Sulfallaat

2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat

95-06-7

T

   

tetrachloordibenzo-p-dioxine

TCDD

1746-01-6

α,α,α,4-tetrachloortolueen

p-chloorbenzotrichloride

5216-25-1

N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4’-methyleendianiline

 

101-61-1

tetranitromethaan

 

509-14-8

thioaceetamide

ethaanthioamide

62-55-5

4,4’-thiodianiline en zouten

bis(4-aminofenyl)sulfide

139-65-1

Thiotepa

tris(1-aziridinyl)fosfinesulfide

52-24-4

tolueen-2,4-diammoniumsulfaat

 

65321-67-7

o-toluïdine

2-aminotolueen/ 2-methylbenzeenamine

95-53-4

Treosulfan

dihydroxybusulfan

299-75-2

trichloorethyleen

trichlooretheen

79-01-6

trichlormethine hydrochloride

 

817-09-4

triethylarsenaat

 

15606-95-8

1,2,3-trichloorpropaan

 

96-18-4

2,4,5-trimethylaniline

 

137-17-7

2,4,5,-trimethylaniline hydrochloride

 

21436-97-5

trinatrium-[4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)-bifenyl-1,3’,-3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’]-koper(II)

 

164058-22-4

trinikkelbis(arsenaat), nikkel(II)arsenaat

 

13477-70-8

trinikkelbis(arseniet)

 

74646-29-0

trinikkelbis(orthofosfaat)

 

10381-36-9

trinikkelboride

 

12007-02-2

trinikkeltetrasulfide

 

12137-12-1

triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)] trinikkel(3-)

 

12519-85-6

mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion

mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1- poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion

tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat

TBPP

126-72-7

U

   

Uramustine

uracilmosterd/ fosfinesulfide

66-75-1

urethaan

ethylcarbamaat

51-79-6

V

   

vinylbromide

broomethyleen

593-60-2

vinylchloride

vinylchloridemonomeer/ VCM/ chlooretheen

75-01-4

4-vinylcyclohexene

 

100-40-3

4-vinylcyclohexeen diepoxide

 

106-87-6

X

   

2,6-xylidine

2,6-dimethylbenzeenamine/ 2,6-dimethyl-aniline

87-62-7

Z

   

zwavelzuurnevels

 

7664-93-9

X Noot
1

Slechts voorzover stoffen beginnend met deze code expliciet zijn ingedeeld. Voor sommige van deze derivaten geldt voorts dat ze niet als kankerverwekkend ingedeeld hoeven worden indien kan worden aangetoond dat ze minder dan 0.1% benzeen en/of 0.005% benzo[a]pyreen danwel minder dan 0.1% 1,3-butadieen of 3% DMSO-extract bevatten. Voor een nadere specificatie hiervan zie: Publicatieblad L353 van 16 december 2008: Bijlage VI van Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

SZW-lijst van mutagene stoffen

Lijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid een lijst2 bij van mutagene stoffen die moeten worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 mutageen volgens de criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG 196) of als categorie 1a en 1b volgens de criteria van de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Deze lijst bestaat uit stoffen die door de EU ingedeeld zijn als mutageen en zijn opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008.

Naam

CAS-nummer

A

 

aardoliegassen en residuen / EG nrs.1 beginnend met 232, 265-267, 268-273, 274, 277, 283-285, 287, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 305, 307, 308-3102

Acrylamide2

79-06-1

aziridine / ethyleenimine2

151-56-4

B

 

benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat

17804-35-2

benzeen / benzol2

71-43-2

benzo(a)pyreen / benzo(def)chryseen2

50-32-8

2,2’-bioxiraan / 1,2:3,4-diepoxybutaan2

1464-53-5

1,3-butadieen2

106-99-0

C

 

Cadmiumchloride2

10108-64-2

Cadmiumfluoride2

7790-79-6

Cadmiumsulfaat2

10124-36-4

carbendazim/methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

10605-21-7

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride2

40722-80-3

2-chloor-6-fluorfenol

2040-90-6

Ammoniumdichromaat2

7789-09-5

chroomtrioxide 2

1333-82-0

Chromyldichloride2

14977-61-8

kaliumchromaat

7789-00-6

Kaliumdichromaat2

7778-50-9

natriumdichromaat anhydride

10588-01-9

Natriumdichromaatdihydraat2

7789-12-0

Natriumchromaat2

7775-11-3

colchicine

64-86-8

D

 

1,2-dibroom-3-chloorpropaan

96-12-8

Diethylsulfaat2

64-67-5

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide2

84245-12-5

mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; diethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat2

E

 

ethyleenoxide / oxiraan/ 1,2-epoxyethaan2

75-21-8

H

 

hexamethylfosforzuurtriamide / hexamethylfosforamide/ HMPA2

680-31-9

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat2

I

 

O-isobutyl N-ethoxycarbonylthiocarbamaat2

103122-66-3

Isobutylnitriet2

542-56-3

N

 

2-nitrotolueen2

88-72-2

O

 

4,4’-oxydianiline en zouten / 4,4- diaminodifenylether/ 4,4'DDE2

101-80-4

P

 

propyleenoxide / 1,2-epoxypropaan/ methyloxiraan2

75-56-9

T

 

1,3,5-tris[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine- 2,4,6-(1H,3H,5H)trion

59653-74-6

TGIC

2451-62-9

X Noot
1

Slechts voorzover stoffen beginnend met deze code expliciet zijn ingedeeld. Voor sommige van deze derivaten geldt voorts dat ze niet als mutageen ingedeeld worden indien kan worden aangetoond dat het gehalte 1,3-butadieen en/of benzeen minder bedraagt dan 0,1%. Zie voor een nadere specificatie: Publicatieblad L353 van 16 december 2008: Bijlage VI van Verordening EC 1272/2008.

X Noot
2

stoffen die ook voorkomen op de lijst met kankerverwekkende stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen

Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen waarop de aanvullende registratieplicht van toepassing is als bedoeld in artikel 4.2a, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst3 bij van voor de voortplanting giftige stoffen die moeten worden geclassificeerd als ‘voor de voortplanting giftig’ en/of ‘kan schadelijk zijn via borstvoeding’ volgens de criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in-zake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG 196) of volgens de criteria van de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Deze lijst bestaat uit stoffen die:

  • in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 zijn opgenomen als ‘voor de voortplanting giftig’ en/of ‘kan schadelijk zijn via de borstvoeding’ en/of

  • door de commissie 543 ‘Beoordeling reproductietoxiciteit van stoffen’ van de Gezondheidsraad als zodanig zijn geclassificeerd.

Naam

CAS-nummer

Vruchtbaarheid 1

Ontwikkeling2

Borstvoeding2

A

       

N-[2-(3-acetyl-5-nitrothio-2-fenylazo)-5-diethylaminofenyl]aceetamide

777891-21-1

3

   

acrylamide

79-06-1

2

   

Alkanen, C14-17, chloor/  Chloorparaffines, C14-17

85535-85-9

   

x

aluminiumverbindingen, oplosbaar

 

2

x

1-allyloxy-2,3-epoxypropaan/allylglycidyl-ether

106-92-3

3

   

2-(2-aminoethylamino)ethanol/AEEA

111-41-1

3

2

 

(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide

144177-62-8

3

   

Amitrol (ISO) / 3-amino-1,2,4-triazool

61-82-5

 

3

 

ammoniumnikkelzout van citroenzuur

18283-82-4

3

2

x

ammoniumperfluoroctaansulfonaat; ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat

29081-56-9

 

2

x

mengsel van: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl)azo]- 2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoëzuur5-[(4- [(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]- 2,5-diethoxyfenyl)azo]-3-[(3-fosfonofenyl)- azo]benzoëzuur

163879-69-4

3

   

2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[hydroxy- 3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylfenyl- azo)-2-sulfonato-7-naftylamino]-1,3,5- triazi-2-ylamino}-2-aminopropylformaat

3

   

androsta-1,4,9(11)-trieen-3,17-dion

15375-21-0

3

   

azafenidin

68049-83-2

3

2

 

B

       

benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro- 2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxy- carbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninaat

82560-54-1

3

   

benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat

17804-35-2

2

2

 

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters

68515-42-4

3

2

 

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7 rijk

71888-89-6

 

2

 

1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, lineair en vertakt

84777-06-0

2

2

 

1,2-benzeendicarbonzuur, n-pentyl-iso- pentylftalaat

2

2

 

1,2-benzeendicarbonzuur,di-n-pentylftalaat

131-18-0

2

2

 

1,2-benzeendicarbonzuur, diisopentylftalaat

605-50-5

2

2

 

benzo(a)pyreen / benzo(def)chryseen

50-32-8

2

2

 

benzylbutylftalaat/BBP

85-68-7

3

2

 

benzyl-2,4-dibroombutanoaat

23085-60-1

3

   

binapacril/2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl- 3-methylcrotonaat

485-31-4

 

2

 

bis(η5-cyclopentadieenyl)-bis(2,6- difluor-3-[pyrryl]fenyl)titaan

125051-32-3

3

   

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan/ TEGDME/ triethyleenglycoldimethyl­ ether/triglyme

112-49-2

3

2

 

bisfenol A

80-05-7

3

   

bis(D-gluconato-O1,O2)nikkel

71957-07-8

3

2

x

mengsel van: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol

3

   

bis(2-methoxyethyl)ether

111-96-6

2

2

 

bis(2-methoxyethyl)ftalaat

117-82-8

3

2

 

mengsel van: 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methyl- silyl]methyl]-4H-1,2,4-triazool en 1-[[bis- (4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H- 1,2,4triazool

 

2

 

boorzuur

10043-35-3

2

2

 

boorzuur, ruw natuurlijk met maximaal 85% boorzuur berekend op droog gewicht

11113-50-1

2

2

 

boriumoxide

1303-86-2

2

2

 

bromoxynil/bromoxynilfenol/3,5-dibroom-4- hydroxybenzonitril en zouten

1689-84-5

 

3

 

bromoxyniloctanoaat/2,6-dibroom-4-cyano- fenyloctanoaat

1689-99-2

 

3

 

bromoxynilheptanoaat/2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat

56634-95-8

 

3

 

(R)-5-broom-3-(1-methyl-2-pyrolidinyl- methyl)-1H-indool

143322-57-0

3

   

1-broompropaan/n-propylbromide

106-94-5

2

3

 

2-broompropaan

75-26-3

1

   

2-(4-tert-butylfenyl)ethanol

5406-86-0

3

   

5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexeen-1-on

138164-12-2

3

3

 

2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3- yl-cyclohex-2-een-1-on

94723-86-1

2

   

C

       

cadmium, zowel gestabiliseerd als pyrofoor

7440-43-9

3

3

x

cadmiumverbindingen, behalve de hieronder genoemde

3

3

x

cadmiumchloride

10108-64-2

2

2

x

cadmiumfluoride

7790-79-6

2

2

x

cadmiumsulfaat

10124-36-4

2

2

 

mengsel van: calciumsalicylaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd); calciumfenaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd); gezwavelde calciumfenaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd)

3

   

chinomethionaat/6-methyl-1,3-dithiolo- (4,5-b)chinoxalinon

2439-10-2

3

   

2-chlooraceetamide

79-07-2

3

   

carbendazim/methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

10605-21-7

2

2

 

6-(2-chloorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)- 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaan/ etacelasil

37894-46-5

 

2

 

2-chloor-6-fluorfenol

2040-90-6

3

   

chloroform

67-66-3

 

2

 

5-chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on

17630-75-0

3

   

1-(4-chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-tria- zool-1-ylmethyl)-3-pentanol / tebuconazool

107534-96-3

 

3

 

4-[(3-chloorfenyl)(1H-imidazol-1- yl)methyl]-1,2-benzeendiaminedihydrochloride

159939-85-2

3

   

chloortoluron/3-(3-chloor-p-tolyl)-1,1- dimethylurea

15545-48-9

 

3

 

cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

51229-78-8

 

3

 

chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride

3724-43-4

 

2

 

chroom (VI) en -verbindingen

3

2

 

ammoniumdichromaat

7789-09-5

2

2

 

kaliumdichromaat

7778-50-9

2

2

 

natriumdichromaat anhydride

10588-01-9

2

2

 

natriumdichromaatdihydraat

7789-12-0

2

2

 

natriumchromaat

7775-11-3

2

2

 

C.I. direct black 38

1937-37-7

 

3

 

C.I. direct blue 6

2602-46-2

 

3

 

C.I. direct red 28

573-58-0

 

3

 

C.I. Pigment Red 104 / Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood

12656-85-8

3

1

 

C.I. Pigment Yellow 34 / loodsulfochromaat yellow, C.I. 77603

1344-37-2

3

1

 

cyclohexanol

108-93-0

3

   

cycloheximide

66-81-9

 

2

 

cyclohexylamine

108-91-8

3

   

trans-4-cyclohexyl-L-prolinemonohydrochloride

90657-55-9

3

   

1-cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro- 4-oxochinoline-3-carbonzuur

93107-30-3

3

   

cyproconazool

94361-06-5

 

3

 

malachietgroen, hydrochloride

569-64-2

 

3

 

D

       

2,4-diaminotolueen / 4-methyl-m-fenyleendiamine/ 2,4-DAT

95-80-7

3

   

diammonium-1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyfenylazo)-2,5-dimethoxyfenylazo)-7-amino-3-naftaleensulfonaat

3

   

diammoniumnikkelbis(sulfaat)

15699-18-0

3

2

x

1,2-dibroom-3-chloorpropaan

96-12-8

1

   

2,3-dibroom-1-propanol

96-13-9

3

   

dibutylftalaat/DBP

84-74-2

3

2

 

dibutyltindichloride/DBTC

683-18-1

2

2

 

dibutyltinwaterstofboraat

75113-37-0

2

2

 

diethanolamineperfluoroctaansulfonaat

70225-14-8

 

2

x

1,2-diethoxyethaan

629-14-1

3

2

 

di(2-ethylhexyl)ftalaat/DEHP/bis(2-ethyl-hexyl)ftalaat

117-81-7

2

2

 

difenylether, octabroomderivaat

32536-52-0

3

2

 

1,3-difenylguanidine

102-06-7

3

   

N,N’-dihexadecyl-N,N’-bis(2-hydroxyethyl)­propaandiamide

149591-38-8

3

   

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide

84245-12-5

2

2

 

(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur

79815-20-6

3

   

diisobutylftalaat

84-69-5

3

2

 

1,2-dimethoxyethaan/ethylglycoldimethyl-ether/EGDME

110-71-4

2

2

 

N,N-dimethylaceetamide

127-19-5

 

2

 

mengsel van: dinatrium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat en trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat

 

2

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino) ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol

82413-20-5

2

   

N,N-(dimethylamino) thioaceetamidehydrochloride

27366-72-9

 

2

 

dimethylformamide

68-12-2

 

2

 

Dimoxystrobin (ISO) (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]aceetamide

149961-52-4

 

3

 

dinatriumtetraboraat, watervrij/boorzuur, dinatriumzout

1330-43-4

2

2

 

dinatriumtetraboraat decahydraat/borax decahydraat

1303-96-4

2

2

 

dinatriumtetraboraat pentahydraat/borax pentahydraat

12179-04-3

2

2

 

2,3-dinitrotolueen

602-01-7

3

   

2,4-dinitrotolueen / dinitrotolueen, technisch

121-14-2

3

   

2,5-dinitrotolueen

619-15-8

3

   

2,6-dinitrotolueen

606-20-2

3

   

3,4-dinitrotolueen

610-39-9

3

   

3,5-dinitrotolueen

618-85-9

3

   

dinitrotolueen

25321-14-6

3

   

dinocap

39300-45-3

 

2

 

dinoseb-zouten en -esters

3

2

 

dinoseb

88-85-7

3

2

 

dinoterb-zouten en -esters

 

2

 

dinoterb

1420-07-1

 

2

 

(2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-tria-1-zyl)methyloxiraan/-epoxiconazool

133855-98-8

3

3

 

E

       

2,3-epoxy-1-propanol / glycidol/oxiraanmethanol

556-52-5

2

   

R-2,3-epoxy-1-propanol

57044-25-4

2

   

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride / glycidyltrimethylammoniumchloride

3033-77-0

3

   

cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetal)estra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion

5571-36-8

2

   

ethanol / ethylalcohol

64-17-5

1

1

x

O,O’-(ethenylmethylsilyleen)di[(4-methyl-pentan-2-on)oxim]

156145-66-3

3

   

2-ethoxyethanol/EGEE

110-80-5

2

2

 

2-ethoxyethylacetaat/EGEEA

111-15-9

2

2

 

(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan

105024-66-6

2

   

ethyleenoxide / oxiraan/ 1,2-epoxyethaan

75-21-8

2

   

ethyleenthioureum/ETU

96-45-7

 

2

 

2-ethylhexaanzuur

149-57-5

 

3

 

2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat

7425-14-1

 

3

 

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel

84852-39-1

3

2

x

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

85508-45-8

3

2

x

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

85135-77-9

3

2

x

2-ethylhexyl-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenylmethylthioacetaat

80387-97-9

 

2

 

ethylmethaansulfonaat / EMS

62-50-0

2

3

 

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine

143860-04-2

2

   

F

       

fenarimol/2,4’-dichloor-α(pyrimidyl)-benzhydrylalcohol

60168-88-9

3

3

x

fenolftaleïne

77-09-8

3

   

fenpropimorf

67564-91-4

 

3

 

fentinacetaat/trifenyltinacetaat

900-95-8

 

3

 

fentinhydroxide/trifenyltinhydroxide

76-87-9

 

3

 

(R)-α-fenylethylammonium-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat

25383-07-7

3

   

trans-4-fenyl-L-proline

96314-26-0

3

   

4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol

13595-25-0

3

   

fluazifopbutyl/butyl-2-[4-(5-trifluormethyl)-2- pyridyloxy)fenoxy]propionaat

69806-50-4

 

2

 

fluazifop-P-butyl/(R)-2-[4-(5-trifluormethyl)-2-pyridyloxy)fenoxy]propionaat

79241-46-6

 

3

 

flumioxazin/N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-propynyl-2H-1,4-benzoxazinyl)-1-cyclo-hexeen-1,2-dicarboxamide

103361-09-7

 

2

 

N-fluoreen-2-ylaceetamide

53-96-3

   

x

flusilazool/bis(4-fluorfenylmethyl-1H-1,2,4-triazylmethyl)silaan

85509-19-9

 

2

 

formamide

75-12-7

 

2

 

G

       

glufosinaat ammonium (ISO); ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat

77182-82-2

2

3

 

H

       

halothaan

151-67-7

3

   

n-hexaan

110-54-3

3

   

• hexachloorbenzeen

118-74-1

2

2

x

hexachlorofeen

70-30-4

 

3

 

2-hexanon/methylbutylketon

591-78-6

3

   

2-[2-hydroxy-3-(2-chloorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)-carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on

 

2

 

2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol

99610-72-7

3

   

I

       

ioxynil/4-hydroxy-3,5-dijodiumbenzonitril en zouten

1689-83-4

 

3

 

ioxyniloctanoaat/4-cyano-2,6-dijodium-fenyloctanoaat

3861-47-0

 

3

 

4,4’-isobutylethylideendifenol

6807-17-6

2

   

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

84852-36-8

3

2

x

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

85166-19-4

3

2

x

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

85508-46-9

3

2

x

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

85551-28-6

3

2

x

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

84852-35-7

3

2

x

isopropylmethaansulfonaat/IPMS

926-06-7

3

3

 

isoxaflutol/5-cyclopropyl-1,2-oxazyl-α,α,α-trifluor-2-mesyl-p-tolylketon

141112-29-0

 

3

 

K

       

kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazol-5-olate; [bevat ≥ 0,5% N,N-dimethylformamide (EC No 200-679-5)]

183196-57-8

 

2

 

kaliumperfluoroctaansulfonaat; kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat

2795-39-3

 

2

x

ketoconazool; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazin-1-yl]ethanon

65277-42-1

2

   

kobaltacetaat

71-48-7

2

   

kobaltcarbonaat

513-79-1

2

   

kobaltdichloride

7646-79-9

2

   

kobaltnitraat

10141-05-6

2

   

kobaltsulfaat

10124-43-3

2

   

koolmonoxide

630-08-0

 

1

 

kopernikkelzout van mierezuur

68134-59-8

3

2

x

kopersulfaat

7758-98-7

 

3

 

kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper

94551-87-8

3

1

 

kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper, nikkelsulfaat

92129-57-2

3

2

x

kwik, metallisch

7439-97-6

 

2

 

kwik, methyl-

22967-92-6

 

1

x

kwikdichloride, kwik(II)chloride

7487-94-7

3

   

L

       

lachgas

10024-97-2

3

3

 

lindaan / γ-HCH of γ-BHC;

γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexaan

58-89-9

   

x

linuron/3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylurea

330-55-2

3

2

 

lithiumcarbonaat

554-13-2

3

1

x

lithiumchloride

7447-41-8

3

1

x

lithiumoperfluoroctaansulfonaat; lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat

29457-72-5

 

2

x

lood, metallisch

7439-92-1

3

1

x

loodverbindingen, alle

3

1

 

loodchromaat

7758-97-6

3

1

 

loodnikkelzout van kiezelzuur

68130-19-8

3

1

x

M

       

malachietgroen, oxalaat

18015-76-4

 

3

 

mancozeb (ISO); mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)complex met zinkzout

8018-10-7

 

3

 

maneb (ISO); mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)

12427-38-2

 

3

 

mangaan en -verbindingen

7439-96-5

3

3

 

4-mesyl-2-nitrotolueen

1671-49-4

3

   

metconazool (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chloorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

125116-23-6

 

3

 

methanol

67-56-1

 

2

 

methotrexaat

59-05-2

3

1

 

methoxyazijnzuur

625-45-6

2

2

 

methoxyethanol/EGME

109-86-4

2

2

 

2-(2-methoxyethoxy)ethanol/DEGME

111-77-3

 

2

 

methoxyethylacetaat/EGMEA

110-49-6

2

2

 

7-methoxy-6-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on; [bevat ≥ 0,5% formamide (EC No 200-842-0) ]

199327-61-2

 

2

 

2-methoxypropanol

1589-47-5

 

2

 

2-methoxypropylacetaat

70657-70-4

 

2

 

methylazoxymethylacetaat

592-62-1

 

2

 

N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon

872-50-4

 

2

 

N-methylaceetamide

79-16-3

 

2

 

methylchloride

74-87-3

2

   

N-methylformamide

123-39-7

 

2

 

methylisocyanaat

624-83-9

 

3

 

2-methyl-5-tert-butylthiofenol

 

3

 

mirex

2385-85-5

3

3

x

molinaat

2212-67-1

3

   

mononatriumzout van perboorzuur trihydraat

13517-20-9

3

2

 

myclobutanil

88671-89-0

 

3

 

N

       

natriumperboraat

15120-21-5

3

2

 

natriumperoxometaboraat

7632-04-4

3

2

 

natriumzout van orthoboorzuur

13840-56-7

2

2

 

natriumzout van perboorzuur

11138-47-9

3

2

 

natriumzout van perboorzuur monohydraat

12040-72-1

3

2

 

natriumzout van perboorzuur monohydraat

10332-33-9

3

2

 

natriumzout van perboorzuur tetrahydraat

37244-98-7

3

2

 

natriumzout van perboorzuur tetrahydraat

10486-00-7

3

2

 

nikkel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2)

52625-25-9

3

2

x

nikkelacetaat

14998-37-9

3

2

x

nikkel(II)acetaat tetrahydraat

6018-89-9

3

2

x

nikkelbenzoaat

553-71-9

3

2

x

nikkelbis(2-ethylhexanoaat)

4454-16-4

3

2

x

nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

3906-55-6

3

2

x

nikkelbis(benzeensulfonaat)

39819-65-3

3

2

x

nikkelbis(isononanoaat)

84852-37-9

3

2

x

nikkelbis(sulfamidaat / nikkelsulfamaat

13770-89-3

3

2

x

nikkelbis(tetrafluorboraat)

14708-14-6

3

2

x

nikkelcarbonaat (nikkel 2+ zout)

3333-67-3

3

2

x

nikkelcarbonaat

16337-84-1

3

2

x

nikkelcarbonaathydroxide

65405-96-1

3

2

x

nikkelcarbonaathydroxide (nikkel 2+ zout)

12607-70-4

3

2

x

nikkeldiacetaat

373-02-4

3

2

x

nikkeldibromaat

14550-87-9

3

2

x

nikkeldibromide

13462-88-9

3

2

x

nikkeldichloraat

67952-43-6

3

2

x

nikkeldichloride

7718-54-9

3

2

x

nikkeldichromaat

15586-38-6

3

2

x

nikkeldifluoride

10028-18-9

3

2

x

nikkeldiformaat

3349-06-2

3

2

x

nikkeldihydroxide

12054-48-7

3

2

x

nikkeldijodide

13462-90-3

3

2

x

nikkeldikaliumbis(sulfaat)

13842-46-1

3

2

x

nikkeldilactaat

16039-61-5

3

2

x

nikkeldinitraat

13138-45-9

3

2

x

nikkeldiperchloraat

13637-71-3

3

2

x

nikkeldithiocyanaat

13689-92-4

3

2

x

nikkelhexafluorsilicaat

26043-11-8

3

2

x

nikkelhydroxide

11113-74-9

3

2

x

nikkel(II)isodecanoaat

85508-43-6

3

2

x

nikkelisooctanoaat

27637-46-3

3

2

x

nikkel(II)isooctanoaat

29317-63-3

3

2

x

nikkelkaliumfluoride

11132-10-8

3

2

x

nikkel(II)neononanoaat

93920-10-6

3

2

x

nikkelneoundecanoaat

93920-09-3

3

2

x

nikkelnitraat

14216-75-2

3

2

x

nikkel(II)octanoaat

4995-91-9

3

2

x

nikkelpalmitaat

13654-40-5

3

2

x

nikkel(II)propanoaat

3349-08-4

3

2

x

nikkelselenaat

15060-62-5

3

2

x

nikkel(II)stearaat / nikkel(II)octadecanoaat

2223-95-2

3

2

x

nikkelsulfaat

7786-81-4

3

2

x

nikkel(II)trifluoracetaat

16083-14-0

3

2

x

nikkel(II)waterstofcitraat

18721-51-2

3

2

x

nikkelzout van citroenzuur

22605-92-1

3

2

x

nikkelzout van dimethylhexaanzuur

93983-68-7

3

2

x

nikkelzout van 2-ethylhexaanzuur

7580-31-6

3

2

x

nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat

71720-48-4

3

2

x

nikkelzout van mierezuur

15843-02-4

3

2

x

nikkel(II)zout van 2,7-naftaleendisulfonzuur

72319-19-8

3

2

x

nikkelzout van neodecaanzuur

51818-56-5

3

2

x

nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren

84776-45-4

3

2

x

nikkelzouten van vertakte C6-19 vetzuren

91697-41-5

3

2

x

nitrobenzeen

98-95-3

3

   

nitrofen / 2,4-dichloor-4'-nitrodifenylether

1836-75-5

 

2

 

2-nitrotolueen

88-72-2

3

   

nonylfenol

25154-52-3

3

3

 

4-nonylfenol, vertakt

84852-15-3

3

3

 

O

       

octamethylcyclotetrasiloxaan

556-67-2

3

   

oxadiargyl/3-[2,4-dichloor-5-(2-propynyl-oxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)1,3,4-oxa-diazool-2(3H)-on/5-tert-butyl-3-[2,4-di-chloor-5-(2-propynyloxy)fenyl]1,3,4-oxa-diazool-2(3H)-on

39807-15-3

 

3

 

3-oxoandrost-4-een-17-β-carbonzuur

302-97-6

3

   

4,4’-oxydianiline en zouten / 4,4- diaminodifenylether/ 4,4'DDE

101-80-4

3

   

P

       

perfluoroctaansulfonzuurheptadecafluoroctaansulfonaat

1763-23-1

 

2

x

piperazine

110-85-0

3

3

 

piperazinedihydrochloride

142-64-3

3

3

 

piperazinefosfaat

1951-97-9

3

3

 

piperazinehydrochloride

6094-40-2

3

3

 

3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazoolhydrochloride

87691-88-1

3

   

phoxim (ISO); α-(diethoxyfosfinothioylimino) fenylacetonitril

14816-18-3

3

   

profoxidim (ISO) 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chloorfenoxy)propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-een-1-on

139001-49-3

 

3

 

propyleenthioureum

2122-19-2

 

3

 

R

       

ribavirine / 1-β-D-ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazool-3-carboxamide /

1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazool-3-

carboxamide

36791-04-5

 

3

 

S

       

seleen en -verbindingen

7782-49-2

   

x

T

       

tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloorallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-een-1-on

149979-41-9

3

3

 

tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat

12267-73-1

2

2

 

tetracarbonylnikkel

13463-39-3

 

2

 

5,6,12,13-tetrachloorantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinoline-1,3,8,10-(2H,9H)-tetron

115662-06-1

3

   

tetrachloorethyleen/PER

127-18-4

 

3

 

α,α,α,4-tetrachloortolueen / p-chloorbenzotrichloride

5216-25-1

3

   

tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on; dimethylpropyleenureum

7226-23-5

3

   

tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloor-chinoxa-linyloxy)fenyloxy]propanoaat

119738-06-6

3

2

 

thioureum/thiocarbamide

62-56-6

 

3

 

tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde

61571-06-0

 

2

 

tolueen

108-88-3

 

3

 

triammonium-4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftylazo]-2,5-dimethoxyfenylazo]benzoaat

221354-37-6

3

   

mengsel van: triammonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-fosfonofenyl)azo)fenyl)azo-4-hydroxy-2-naftaleensulfonaat; diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfonaftalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyfenyl)azo)benzoaat

3

   

1,2,4-triazool

288-88-0

 

3

 

trichloorazijnzuur/TCA

76-03-9

 

2

 

trichloorethyleen / trichlooretheen

79-01-6

 

2

 

1,2,3-trichloorpropaan

96-18-4

2

   

tridemorf/2,6-dimethyl-4-tridecylmorfoline

24602-86-6

 

2

 

1,3,5-trioxaan/trioxymethyleen

110-88-3

 

3

 

tris(2-chloorethyl)fosfaat

115-96-8

2

   

mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion / mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1- poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion

 

2

 

V

       

valinamide

20108-78-5

3

   

vanadiumpentoxide

1314-62-1

 

3

 

vinclozolin/N-3,5-dichloorfenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dion

50471-44-8

2

2

 

W

       

warfarine

81-81-2

 

1

 

warfarine S-isomeer

5543-57-7

 

1

 

warfarine R-isomeer

5543-58-8

 

1

 

X

       

xyleen

1330-20-7

 

3

 

Z

       

zwavelkoolstof

75-15-0

3

3

 
X Noot
1

de hier genoemde categorieën zijn de indelingscatagorieën volgens de criteria zoals opgenomen in de bijlage VI van 67/548/EG: categorie 1 en 2: ‘kan de vruchtbaarheid schaden’ dan wel ‘kan het ongeboren kind schaden’ (R60 resp. R61). categorie 3: ‘mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid’ dan wel ‘mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind’ (R62 resp. R63).

Volgens de transitietabel in de bijlage VII van de Verordening 1272/2008/EG is de relatie tussen de 67/548/EG categorieën en de 1272/2008/EG categorieën als volgt

:67/548/EG 1272/2008/EG

Voortpl. Cat. 1 Voortpl. 1a

Voortpl. Cat. 2 Voortpl. 1b

Voortpl. Cat. 3 Voortpl. 2

X Noot
2

kan schadelijk zijn via de borstvoeding (R64). Volgens de transitietabel in de bijlage VII van de Verordening 1272/2008/EG komt dit overeen met “Kan schadelijk zijn via de borstvoeding” (Lact. H362) voor 1272/2008/EG.

Het teken ‘•’ in bovenstaande tabel geeft aan dat de stof is toegevoegd sedert december 2011.


X Noot
1

Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.szw.nl (‘veilig werken’→ ‘kankerverwekkende stoffen’). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

X Noot
2

Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.szw.nl (‘veilig werken’ → ‘kankerverwekkende stoffen’). Ook is de lijst verkrijgbaar bij de Informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (0800 9051). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

X Noot
3

Twee keer per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Deze is ook te vinden op www.szw.nl (‘veilig werken’ → ‘giftige stoffen voor de voortplanting’). Ook is de lijst verkrijgbaar bij de Informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (0800 9051).

Naar boven