Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2012, 11943Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/107055, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage behorende bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

In paragraaf 1, onderdeel 7, wordt ‘Ten aanzien van de bedrijfsmiddelen’ vervangen door ‘Ten aanzien van de volgende, zogenaamde ‘generieke’ bedrijfsmiddelen’ en wordt in de opsomming van bedrijfsmiddelen en codes ‘F 1001 Test- of pilotinstallatie voor een innovatieve milieuvriendelijke techniek’ vervangen door: F 1003 Productieapparatuur voor (half)producten op basis van groene grondstoffen.

B

Paragraaf 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel F 1001 vervalt.

2. In onderdeel F 1003 wordt ‘Toelichting: Wij adviseren u’ vervangen door: Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Voor informatie over generieke bedrijfsmiddelen: zie punt 7 van de Algemene bepalingen (paragraaf 1 van de Milieulijst). Wij adviseren u.

3. In de onderdelen A 1022, onderdeel a, onder 1, en F 1024, onderdeel a, onder 1, wordt ‘het dan vigerende niveau “outstanding” van het keurmerk’ vervangen door: het dan vigerende niveau ‘excellent’ van het keurmerk.

4. In de onderdelen A 1022, onderdeel a, onder 2, B 1023, onderdeel a, onder 2, F 1024, onderdeel a, onder 2, en A 1025, onderdeel a, onder 2, wordt ‘waarbij het aangeschafte hout dat verwerkt wordt in het gebouw’ vervangen door: waarbij het aangeschafte hout dat verwerkt wordt in het gebouw, dat voldoet aan BREAAM-NL Nieuwbouw of GPR Gebouw 4,.

5. In de onderdelen A 1140, onderdeel b, F 1147, onderdeel b, A 1148, onderdeel b, B 1149, onderdeel b, en E 1150, onderdeel b, wordt ‘in geval van nieuwbouw of renovatie’ vervangen door: in geval van nieuwbouw of grootschalige renovatie.

6. Na onderdeel C 4155 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

A 4161

Geluidarme opbouw voor een gekoelde aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger

 • a. bestemd voor: het verminderen van piekniveau’s tijdens het laden en lossen in de bebouwde omgeving door een gekoelde aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger, waarbij het geluidsdrukniveau LpA(7,5m) van de volgende onderdelen, indien toegepast, ten hoogste 60 dB(A) bedraagt, gemeten volgens de Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen, rapport DGT-RPT-020131 van 11 november 2002 opgesteld door TNO:

  • 1. vloer en wanden,

  • 2. laadklep,

  • 3. topklep,

  • 4. roldeur,

  • 5. zijdeur,

  • 6. een cryogene koelinstallatie of door de vrachtwagenmotor aangedreven koelinstallatie, en

  • 7. een achteruitrijdpiepje,

 • b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger of een opbouw voor een gekoelde bakwagen.

7. Onderdeel B 4161 vervalt.

8. Onderdeel A 4162 komt te luiden:

A 4162

Stille bakwagen of trekker

 • a. zijnde: een bakwagen of een trekker met:

  • een ledig gewicht van ten minste dan 7.500 kilogram,

  • een aandrijfgeluid van ten hoogste 72 dB(A), en

  • een motor die voldoet aan de Euro V-eisen, maar niet voldoet aan de Euro VI- eisen, conform verordening (EG) nr. 2009/595 van 18 juni 2009 en (EU) nr. 582/2011 van de Europese Commissie van 25 mei 2011,

   en waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,

 • b. bestaande uit: een bakwagen of trekker.

Toelichting: Trekkers of bakwagens met een hybride aandrijving kunnen worden gemeld onder bedrijfsmiddelcode B 5075. Elektrisch aangedreven bakwagens of elektrisch aangedreven trekkers kunnen worden gemeld onder bedrijfsmiddelcode F 5070.

9. In onderdeel F 5070, onderdeel a, wordt ‘elektromotor, eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor, dat is voorzien van een stekker en een oplaadvoorziening waarmee de lithiumhoudende accu opgeladen kan worden (plug-in hybride), niet zijnde een fiets, bromfiets, een snorfiets, een tram of een metro’ vervangen door: elektromotor en een lithiumhoudende accu, eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor, dat is voorzien van een stekker en een oplaadvoorziening waarmee de accu opgeladen kan worden (plug-in hybride), niet zijnde een fiets, bromfiets, snorfiets, vorkheftruck, tram of een metro.

10. In de toelichting bij onderdeel C 5076 vervalt ‘of met een hybride aandrijving’.

11. Na onderdeel B 9305 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

C 9308

Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem in combinatie met vervanging van asbesthoudende daken

 • a. bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 90 Watt, die worden geplaatst op een locatie waar tegelijkertijd een asbesthoudend dak is vervangen volgens de eisen van bedrijfsmiddelcode A 9309,

 • b. bestaande uit: panelen, (eventueel) actief zonvolgsysteem, (eventueel) stroom-/spanningsomvormer, (eventueel) accumulator, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet.

12. In onderdeel A 9309, onderdeel b, wordt ‘netto dakplaat’ vervangen door ‘vervangen dakplaat’, wordt ‘dakgoot’ vervangen door ‘vervangen dakgoot’ en wordt ‘netto geveloppervlak’ vervangen door: vervangen gevelplaat.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. Atsma.

TOELICHTING

1. Wijzigingen Milieulijst

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2012.

De belangrijkste wijziging betreft een aanvulling van de milieulijst met een nieuwe bedrijfsmiddelencode: C 9308 Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem in combinatie met vervanging van asbesthoudende daken. Met deze aanvulling wordt beoogd de combinatie van asbestverwijdering en aanleg van zonnepanelen te stimuleren. Milieu-investeringsaftrek was al mogelijk op de vervanging van de asbest dakplaten. Ook kon reeds een beroep worden gedaan op de energie-investeringsaftrek voor de aanschaf van zonnepanelen. De aanvulling van de Milieulijst maakt de combinatie van beide investeringen nog aantrekkelijker.

Een andere wijziging betreft de ‘stille’ vrachtwagen. Voertuigen met geluidsreducerende voorzieningen met een Piek-certificaat konden al eerder in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Nieuw is dat onder bedrijfsmiddelcode A 4162 de gehele vrachtwagen kan worden gemeld, mits deze voorzien is van het zogenaamde QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur. Anticiperend op een mogelijke subsidieregeling voor Euro VI-voertuigen, zijn Euro-VI-voertuigen hier uitgesloten. Er wordt overigens niet verwacht dat er in 2013 al Euro VI-trucks met Piek-Keur op de markt komen. Ook vrachtwagens die op aard- of biogas rijden en voldoen aan de eisen van Euro V, kunnen een melding indienen.

Verder komt bedrijfsmiddelcode F 1001 (Test- of pilotinstallatie) te vervallen vanwege de invoering van de Research- en Development Aftrek (RDA): de RDA omvat tevens de bedrijfsmiddelen die onder F 1001 in aanmerking konden komen.

Bedrijfsmiddelcode F 1003 is toegevoegd aan het overzicht van generieke codes, en de term generieke code is ter verduidelijking opgenomen in paragraaf 1, punt 7.

Tenslotte zijn de volgende bedrijfsmiddelcodes redactioneel aangepast: F 1003, A 1022, B 1023, F 1024, A 1025, A 1140, F 1147, A 1148, B 1149, E 1150, F 5070, C 5076 en A 9309.

2. Administratieve lasten en nalevingskosten

Met onderhavige wijziging wordt de bestaande regeling aangepast. Er vindt geen wijziging plaats van de te volgen procedure waaraan men moet voldoen. Er vindt dan ook geen wijziging plaats van de administratieve lasten en de nalevingskosten die de regeling met zich meebrengt.

3. Notificatie

Aangezien het gaat om technische specificaties die vergezeld gaan van fiscale of financiële maatregelen die van invloed zijn op het gebruik van producten, doordat zij naleving van technische specificaties aanmoedigen als bedoeld in artikel 1, punt 11, derde streepje, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG 1998, L 204/37) zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG 1998, L 217/18), is de ontwerpregeling op 11 mei 2012 (notificatienummer 2012/0308/NL) gemeld aan de Europese Commissie ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van eerstgenoemde richtlijn. Uit artikel 10, vierde lid, van eerstgenoemde richtlijn vloeit voort dat de regeling na notificatie zonder uitstel in werking kan treden.

4. Budgettaire aspecten

De voorgestelde wijzigingen zijn per saldo budgettair neutraal.

5. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 juli 2012. Bij het bepalen van het tijdstip van inwerkingtreding is afgeweken van het systeem van de vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309), omdat de doelgroepen gebaat zijn bij een spoedige inwerkingtreding.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. Atsma.