Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2012, 11890Besluiten van algemene strekking

Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van 6  juni 2012, nr. NVWA/12/661/AtC houdende verlening van ondermandaat aan het COKZ.

De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen;

Besluit:

Artikel 1

De directeur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt ondermandaat verleend voor het verlenen van erkenningen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen aan inrichtingen die:

  • a. rauwe melk of zuivelproducten; of

  • b. eieren of eiproducten;

produceren, bereiden, verpakken of etiketteren.

Artikel 2

Het besluit van de inspecteur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit van 13 januari 2006, nr. VWA/06/1491/MdB houdende verlening van ondermandaat aan het COKZ en CPE wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 6 juni 2012

De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, C.W.J. Schreuders.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, bezwaar maken bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het bezwaarschrift wordt gezonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ DEN HAAG.

TOELICHTING

Op grond van de Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen van bepaalde erkenningen was het de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toegestaan ter zake van het verlenen van bepaalde erkenningen ondermandaat te verlenen aan de directeur van de stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en de directeur stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE). Doordat het aantal bedrijven in de sector eieren/eiproducten en daarmee de omvang van de werkzaamheden van het CPE de afgelopen jaren is afgenomen, is ook de omvang van het apparaat van het CPE afgenomen. Een gevolg van deze afnemende omvang is een toenemende kwetsbaarheid van het CPE in organisatorische en financiële zin. Het bestuur van de Stichting CPE heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen aangegeven dat een blijvend goede en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken door het CPE voor de toekomst onvoldoende kan worden gewaarborgd. Mede op advies van het CPE en met instemming van het COKZ is daarom gekozen voor het onderbrengen van de taken bij het COKZ. In verband daarmee is per 1 juli 2012 de Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen van bepaalde erkenningen gewijzigd. Vanaf 1 juli 2012 kan de IG-NVWA geen ondermandaat met betrekking tot het verlenen van bepaalde erkenningen aan de directeur (CPE) verlenen. Tevens moet de directeur van de stichting (COKZ) het ondermandaat voor het verlenen van bepaalde erkenning in de eierensector verkrijgen. Daarin voorziet onderhavig besluit. Voor de wijze van ondertekening van de besluiten en voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen van bepaalde erkenningen .

De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, C.W.J. Schreuders.