Logo Rijnwoude
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Weidelanden’, Hazerswoude-Dorp

Burgemeester en wethouders van Rijnwoude maken ingevolge artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 mei 2012 het bestemmingsplan Weidelanden gewijzigd heeft vastgesteld. Het raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling ligt te samen met het bestemmingsplan en overige relevante stukken met ingang van 21 juni 2012 tot en met 1 augustus 2012 (zes weken) voor een ieder ter inzage.

Zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan ‘Weidelanden’ voorziet in een nieuwe woningbouwontwikkeling ten zuiden van de kern Hazerswoude-Dorp. Het plangebied ligt ten westen en zuiden van de begraafplaats aan de Provincialeweg. Het plangebied is circa 7,4 hectare groot en voorziet in de realisatie van circa 210 woningen en een brandweerkazerne ten zuiden van de begraafplaats.

Wijzigingen bij vaststelling bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan bevat op hoofdlijnen de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Toelichting

  • De toelichting is op enkele onderdelen geactualiseerd, zoals het opnemen van een passage over particulier opdrachtgeverschap en enkele tekstaanpassingen in de waterparagraaf.

Regels

  • In de regels zijn de bestemming ‘Tuin’ en dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ opgenomen.

  • In de regels (artikel 19.2.1) is vastgelegd dat het percentage woningen in particulier opdrachtgeverschap niet minder dan 10% mag bedragen. Voorts is in artikel 1 een begripsbepaling voor particulier opdrachtgeverschap toegevoegd.

Verbeelding

  • Voor een strook grond achter de huidige kadastrale perceelsgrenzen van de woningen Jan Steenstraat 12 tot en met 34 is de bestemming ‘Tuin’ opgenomen;

  • Een dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ is in het noordelijke gedeelte van het plangebied opgenomen;

  • De goot- en bouwhoogte voor de brandweerkazerne zijn gewijzigd in respectievelijk 7 en 8 meter.

Analoog en digitaal inzien

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en overige relevant zijnde stukken liggen in het gemeentehuis van Rijnwoude, Frederik van Eedenplein 4 te Hazerswoude-Rijndijk ter inzage, bij de publieksbalie van maandag t/m vrijdag van 08.30–12.30 uur, op donderdagavond van 17.00–20.00 uur en ook op werkmiddagen op afspraak van 13.30–16.00 uur. Dit bestemmingsplan kunt u tevens via de gemeentelijke website (www.rijnwoude.nl via ondernemen → bestemmingsplannen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen via het zoekvak ID onder vermelding van NL.IMRO.1672.11BPHDWeidelanden-VG01. Deze mogelijkheid wordt u ook geboden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Beroepsmogelijkheden en inwerkingtreding

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet (tijdig) heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorts kan een belanghebbende gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Op bovengenoemde besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing (art. 1.1 Chw jo. art. 3.1 Bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. De Crisis- en Herstelwet is raadpleegbaar op www.wetten.overheid.nl.

Hazerswoude-Rijndijk, 20 juni 2012

Burgemeester en wethouders van Rijnwoude, de secretaris, A.J.E. van der Werf-Bramer.

De burgemeester, A. Latenstein van Voorst-Woldringh.

Naar boven