Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 11473Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 juni 2012, nr. 273997, houdende wijziging van de Regeling vleeskeuring en de Regeling dierenvervoer in verband met taken van de Dienst Wegverkeer

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 139), Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens transport en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/11/EG, Artikel 19 van de Landbouwwet, en de artikelen 59a, eerste lid en vijfde lid, en 94, eerste lid, onderdeel f, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Regeling vleeskeuring wordt na artikel 8 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 8a

  • 1. Indien voor de toepassing van bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt 3, van verordening (EG) nr. 853/2004 gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurd vervoermiddel, wordt de keuring van het vervoermiddel verricht door de Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994.

  • 2. Ter vergoeding van de kosten voor de keuring als bedoeld in het eerste lid, worden bij de aanvrager van een keuring bedragen in rekening gebracht waarvan de hoogte en de wijze van betalen worden vastgesteld door de Dienst Wegverkeer.

ARTIKEL II

Artikel 5, vijfde lid, van de Regeling dierenvervoer 2007 komt te luiden:

  • 5. Ter vergoeding van de kosten ter behandeling van een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, worden bij de aanvrager bedragen in rekening gebracht waarvan de hoogte en de wijze van betalen worden vastgesteld door de Dienst Wegverkeer.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juni 2012

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

Met deze regeling wordt de Dienst Wegverkeer in de Regeling vleeskeuring aangewezen als keuringsinstantie voor het keuren van transportmiddelen voor het vervoeren van vlees. De Regeling diervervoer 2007 wordt geactualiseerd op het punt van de vaststelling van de tarieven voor de behandeling van de aanvraag van een certificaat goedkeuring van vervoermiddelen door de Dienst Wegverkeer.

Voor het vervoeren van vlees dat bij het verlaten van het slachthuis nog niet volledig is gekoeld kan de Voedsel en Waren Autoriteit, gelet op bijlage 3, sectie I, hoofdstuk VII, van verordening (EG) nr. 853/2004, als voorwaarde stellen dat gebruik wordt gemaakt van een door de Dienst Wegverkeer voor dergelijk vervoer goedgekeurd vervoermiddel. Met het nieuwe artikel 8a in de Regeling vleeskeuring krijgt deze keuringstaak van de Dienst Wegverkeer een wettelijke grondslag, zoals vereist volgens artikel 4b, tweede lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994.

In artikel 5 van de Regeling dierenvervoer 2007 is bepaald dat aanvragen van een certificaat van goedkeuring van vervoermiddelen als bedoeld in de artikelen 18, eerste lid, en 19, eerste lid, van EG-verordening nr. 1/2005 worden behandeld door de Dienst Wegverkeer. Op grond van het vijfde lid van artikel 5, worden voor de behandeling van aanvragen bedragen in rekening gebracht waarvan de hoogte en de wijze van betalen worden vastgesteld door de Dienst Wegverkeer. Om te voorkomen dat telkens als de Dienst Wegverkeer nieuwe tarieven vaststelt de Regeling dierenvervoer 2007 moet worden gewijzigd, wordt artikel 5 zodanig gewijzigd dat niet langer wordt verwezen naar een met name genoemd tarievenbesluit van de Dienst Wegverkeer.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten; er is geen sprake van informatieverplichtingen.

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2012 en wordt ten minste twee maanden daaraan voorafgaand gepubliceerd. Hiermee wordt gehandeld overeenkomstig het beleid inzake vaste verandermomenten zoals dit is verwoord in de brief van 11 december 2009, Kamerstukken II 2009/10, 29515, nr. 309.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker.