Aanwijzing beschermd dorpsgezicht Apeldoorn: Radio Kootwijk

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu delen mede dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 6 juni 2012 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Overwegende

dat het gebied Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn van algemeen belang is vanwege zijn historisch-ruimtelijk karakter;

dat het historisch-ruimtelijk karakter van dit gebied nog voldoende gaaf en herkenbaar is;

gehoord de raad van de gemeente Apeldoorn, gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en de Raad voor Cultuur;

bij de opmerkingen van de raad van de gemeente Apeldoorn zoals aangegeven in de bijlage behorende bij dit besluit;

Besluiten

dat het gebied Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingskaart met als kenmerk MSP / 19 / 02 en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit, wordt aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988;

dat het vigerende bestemmingsplan Radio Kootwijk (vastgesteld november 2011) voldoet aan het beschermingsvereiste.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen en aan de raad van de gemeente Apeldoorn, gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en de Raad voor Cultuur.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van ‘Bezwaar’, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op: www.bezwaarschriftenocw.nl

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij de gemeente Apeldoorn Marktplein 1 7311 LG Apeldoorn, en bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort. Deze stukken zijn te downloaden via de website van de RCE: www.cultureelerfgoed.nl. Tenslotte zijn deze stukken ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217388, of per e-mail:

info@cultureelerfgoed.nl

bijlage bij het besluit tot aanwijzing van Radio Kootwijk als beschermd dorpsgezicht

 • 1. De raad van de gemeente Apeldoorn heeft aan haar (positieve) advies acht opmerkingen en suggesties toegevoegd die uitsluitend inhoudelijk betrekking hebben op de tekst van de toelichting.

  Ingevolge enkele van de opmerkingen zijn de volgende tekstaanpassingen overgenomen:

  • wijziging van ‘stadsgezicht’ in ‘dorpsgezicht’;

  • aanpassing van de namen van de wegen, niet in de beschrijving van de historische situatie maar wel in die van de actuele situatie;

  • toevoeging van het emplacement als onderdeel van het nog herkenbare spoortracé (blz. 5);

  • toevoeging van de tuidraadfunderingen als essentiële onderdelen van het functioneren van de nederzetting (blz. 6);

  • benadrukking van het belang van de open zendcirkel (blz. 5).

  Niet overgenomen is de suggestie om een hoofdstuk toe te voegen om de karakteristieke landschapselementen te beschrijven. De algemene opzet van de het onderhavige aanwijzingsprogramma is gericht op de structuren die door de mens in de periode 1850–1940 zijn ontworpen en gerealiseerd. Het landschap vormde natuurlijk wel de reden om Radio Kootwijk hier te ontwikkelen en dit is eigenlijk alleen aangepast wat betreft de open zendcirkel die dan ook in de toelichting aandacht heeft gekregen. De beschrijving van landschapselementen en het belang dat daaraan wordt gehecht is dan ook meer op zijn plaats in een beheerplan voor het gebied of een landschapsontwikkelingsplan.

  Eveneens niet overgenomen is de suggestie dat wellicht de nabijgelegen Gerritsfles en de daar gelegen bebouwing in de aanwijzing zouden moeten worden betrokken. De Gerritsfles zelf is een natuurlijk element en de betreffende bebouwing dateert uit verschillende perioden, deels van vóór de aanleg van Radio Kootwijk, maar maakt in elk geval geen deel uit van het ontwerp daarvan waarop de aanwijzing is gericht.

 • 2. Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland hebben in hun advies aangegeven in te stemmen met de door de raad van de gemeente Apeldoorn bij haar advies gemaakte opmerkingen. De hierboven gegeven overwegingen zijn derhalve ook hier van toepassing.

Naar boven