Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 11117Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 mei 2012, nr. WJZ / 12063076, houdende regels inzake de algemene doorvoervergunning N008 voor militaire goederen met eindbestemming bondgenoten (Regeling algemene doorvoervergunning NL008)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 6a, eerste en tweede lid, en 6b, tweede lid, van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

besluit:

het Besluit strategische goederen;

EORI-nummer:

het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 16, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek;

gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen:

de lijst van goederen waarop Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is;

inspecteur:

de algemeen directeur Douane.

§ 2. Algemene doorvoervergunning

Artikel 2

 • 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verleent een algemene doorvoervergunning voor de in artikel 3 bedoelde categorieën van militaire goederen indien aan de in artikelen 4 en 5 genoemde voorwaarden is voldaan.

 • 2. Aan de algemene doorvoervergunning zijn de in artikel 6 genoemde voorschriften verbonden.

Artikel 3

De algemene doorvoervergunning NL008 geldt voor militaire goederen zoals opgenomen op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, met uitzondering van de volgende categorieën, waarbij de letter/nummer combinaties verwijzen naar de letter/nummer combinaties als opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen:

 • a. ML3 en ML4 waar het clustermunitie, waaronder clusterbommen, betreft;

 • b. ML4, voor wat betreft anti-personeelsmijnen.

§ 3. Voorwaarden

Artikel 4

De algemene doorvoervergunning NL008 voor de goederen, bedoeld in artikel 3, is verleend onder de voorwaarde dat de doorvoerzending van militaire goederen als eindbestemming heeft Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, een lidstaat van de Europese Unie of de Noord-Atlantische verdragsorganisatie.

Artikel 5

De algemene doorvoervergunning NL008 is verleend onder de voorwaarde dat de beschikkingsbevoegde, degene die voor hem de douaneformaliteiten verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, de persoon die de goederen vervoert, naar aanleiding van een verzoek tot registratie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, een geldig registratienummer heeft.

§ 4. Voorschriften

Artikel 6

 • 1. Aan het gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008 zijn de volgende voorschriften verbonden:

  • a. bij elke doorvoer wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar een omschrijving vermeld van de door te voeren goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

  • b. bij elke doorvoer wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar vermeld:

   • 1°. het registratienummer en, indien de geregistreerde hierover beschikt, het EORI-nummer;

   • 2°. het land van herkomst en eindbestemming;

   • 3°. NL008.

 • 2. De geregistreerde gebruiker van deze algemene doorvoervergunning is verplicht de administratie en alle op de leverantie betrekking hebbende documenten gedurende een termijn van zeven jaren te bewaren.

§ 5. Verzoek tot registratie en melding eerste gebruik

Artikel 7

 • 1. Een beschikkingsbevoegde, degene die voor hem de douaneformaliteiten verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, de persoon die de goederen vervoert, dient een verzoek tot registratie ten minste twee weken voor het eerste gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008 schriftelijk in bij de inspecteur.

 • 2. Het verzoek tot registratie bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van de partij die zich registreert, indien deze partij hierover beschikt, het EORI-nummer en de voorgenomen datum van het eerste gebruik van de algemene doorvoervergunning.

 • 3. De melding eerste gebruik bevat de voorgenomen datum van het eerste gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008.

§ 6. Rapportage

Artikel 8

De geregistreerde gebruiker rapporteert aan de inspecteur binnen twee maanden na afloop van elk half kalenderjaar over het gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008, door middel van een overzicht waarin de volgende informatie staat:

 • a. de omschrijving van de militaire goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

 • b. het aantal doorgevoerde militaire goederen;

 • c. de datum van de levering;

 • d. het land van herkomst en van eindbestemming en indien bekend de naam en het adres van de ontvanger en eindgebruiker van de militaire goederen.

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling algemene doorvoervergunning NL008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2012

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

I. ALGEMEEN

1. Inleiding

Deze regeling stelt een algemene doorvoervergunning als bedoeld in artikel 6a van het Besluit strategische goederen (verder: BSG) vast. De algemene doorvoervergunning NL008 kan onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden en voorschriften worden gebruikt voor doorvoerzendingen die als eindbestemming hebben Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, een lidstaat van de Europese Unie of de Noord-Atlantische verdragsorganisatie (hierna: bondgenoten), in Nederland worden overgeladen en herkomstig zijn van een bondgenoot of uit een ander land.

In een brief aan de Tweede Kamer (TK 22054, nr. 165) van 10 juni 2011 heeft het kabinet aangekondigd de doorvoerregeling van militaire goederen te zullen nuanceren. In het BSG is deze nuancering vormgegeven door voor doorvoerzendingen van militaire goederen die worden overgeladen op het Nederlandse grondgebied, ongeacht de herkomst of de eindbestemming, een vergunningplicht te introduceren. In formele zin betekent dit een aanzienlijke uitbreiding van de vergunningplicht, maar omdat het kabinet in genoemde brief al heeft aangegeven dat het als uitgangspunt zal blijven nemen dat de bondgenoten waarop de eerdere algemene uitzondering betrekking had, goed in staat zijn om op grond van hun eigen importcontrole- instrumentarium verantwoord besluiten te nemen over de doorvoer van militaire goederen, gaat de uitbreiding van de vergunningplicht gepaard met de introductie van deze algemene doorvoervergunning NL008.

2. Administratieve lasten

Deze regeling is een uitwerking van een toezegging aan de Kamer. De administratieve lasten voor geregistreerde gebruikers nemen toe. De aan de registratie voorafgaand aan het eerste gebruik verbonden administratieve lasten bedragen per bedrijf ongeveer €7. Naar schatting zullen 200 registraties voor deze algemene doorvoervergunning NL008 worden gedaan. Dit brengt de administratieve lasten voor de registratie het totaal op €1.400. De nalevingskosten bestaan uit de kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan de half jaarlijkse rapportageverplichting. Deze kosten zijn naar schatting €7 per rapportage. Uitgaande van 200 registraties zijn de jaarlijkse rapportagekosten voor de geregistreerde gebruikers €2.800.

3. Vaste verandermomenten PM

Deze regeling treedt op 1 juli 2012 in werking. Daarmee wordt in zoverre afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten dat de regeling niet ten minste twee maanden voorafgaand aan dat tijdstip is gepubliceerd. Die afwijking wordt gerechtvaardigd doordat per 1 juli 2012 eveneens een wijziging van het Besluit strategische goederen plaatsvindt. Door op die datum ook deze regeling in werking te laten treden vinden alle wijzigingen gezamenlijk plaats en niet verspreid in de tijd.

II. ARTIKELEN

Artikel 2 (Vergunningverlening)

Door middel van dit artikel wordt de algemene doorvoervergunning verleend. Daarbij wordt bepaald voor welke militaire goederen deze vergunning geldt en wordt verwezen naar een aantal artikelen van deze vergunning waarin de voorwaarden voor gebruik van deze vergunning zijn opgenomen.

Artikel 3 (Goederenreikwijdte)

In dit artikel is bepaald welke goederen binnen de reikwijdte van de algemene doorvoervergunning NL008 vallen. Het betreft alle militaire goederen als opgenomen in de EU Gemeenschappelijke militaire lijst, met uitzondering van de specifiek in dit artikel genoemde categorieën militaire goederen. Daarmee is aangesloten op het Duitse exportcontrolesysteem.

Voor de doorvoer van militaire goederen en technologie naar de categorieën waarvan wordt verwezen in dit artikel, dient een individuele doorvoervergunning te worden aangevraagd.

Die militaire goederen zijn zeer gevoelige goederen waarvoor Nederland onder de Conventie inzake clustermunitie en de Ottawa- conventie verplichtingen op zich heeft genomen. Vanzelfsprekend worden deze goederen uitgezonderd van de reikwijdte van de algemene doorvoervergunning NL008.

Artikel 4 (Landenreikwijdte)

De algemene doorvoervergunning NL008 kan worden gebruikt voor doorvoerzendingen die als eindbestemming hebben Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of een van de lidstaten van de Europese Unie of de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (= een bondgenoot) en die herkomstig zijn uit een land of lidstaat dat wel of geen geen bondgenoot is. Kortom, alle zendingen met eindbestemming een bondgenoot, ongeacht of de zending herkomstig is uit een andere bondgenoot of uit een niet-bondgenoot. artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van het BSG bepaalt dat doorvoerzendingen herkomstig uit een land of lidstaat dat geen bondgenoot is vergunningplichtig zijn indien de zending wordt overgeladen in Nederland, ongeacht of de zending in Nederland wordt overgeladen op een ander vervoermiddel met dezelfde modaliteit of niet. Zendingen die een haven aandoen waar de goederen worden overgeladen op een ander schip vallen dus onder de vergunningplicht, maar ook zendingen die per vliegtuig naar Nederland komen en in Nederland in trein of vrachtwagen worden overgeladen. Hiermee zijn de Nederlandse doorvoerregels anders dan de Duitse doorvoerregels voor militaire goederen waarbij de vervoersmodaliteit wel een rol speelt bij het al dan niet vergunningplichtig zijn van een doorvoerzending. Vanuit het oogpunt van eenvoud is er in de Nederlandse regelgeving voor gekozen geen onderscheid te maken tussen verschillende vervoersmodaliteiten.

Doorvoerzendingen die bovengenoemde landen of lidstaten als eindbestemming hebben en door Nederland worden doorgevoerd maar niet in Nederland worden overgeladen zijn niet vergunningplichtig, maar dienen voorafgaand per individuele doorvoerzending te worden gemeld. Deze algemene doorvoervergunning NL008 is dan ook niet van toepassing op die zendingen.

Artikel 5 (Registratienummer)

Voorwaarde voor het gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008 is dat de gebruiker van de algemene doorvoervergunning een registratienummer heeft. Voor registratie komen alleen Nederlandse partijen in aanmerking. De beschikkingsbevoegde, degene die voor de beschikkingsbevoegde de douaneformaliteiten verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, de persoon die de goederen vervoert kunnen zich registreren voor deze algemene doorvoervergunning NL008. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande regelgeving inzake het aanvragen van individuele of globale militaire vergunningen. Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 worden deze vergunningen aangevraagd door dezelfde personen of entiteiten. Het registratienummer wordt door de inspecteur afgegeven naar aanleiding van een registratieverzoek als bedoeld in artikel 7 van deze regeling.

Artikel 6 (Voorschriften)

In dit artikel worden de voorschriften genoemd die zijn verbonden aan het gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008. Op de documenten die de zending begeleiden dient duidelijk zichtbaar vermeld te worden dat het militaire goederen betreft die voorkomen op de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen. Hierbij dient het postnummer te worden genoemd, variërend van ML1 tot en met ML22, inclusief de verdere onderverdeling van de post. Daarnaast dient ten behoeve van de handhaving op de documenten die een zending vergezellen duidelijk zichtbaar het onder artikel 6, eerste lid, onderdeel b, genoemde kenmerk genoemd te worden. Uit dit kenmerk blijkt dat gebruik wordt gemaakt van deze Nederlandse algemene doorvoervergunning NL008, wie er gebruik van maakt en uit welk land de goederen herkomstig en bestemd zijn. Vermelding van het registratienummer is essentieel omdat op die manier vastgesteld kan worden welke Nederlandse partij die betrokken is bij de doorvoerzending verantwoordelijk is voor de naleving van de voorwaarden en voorschriften van deze algemene doorvoervergunning. Zo kan het voorkomen dat de vervoerder een geldige registratie voor de algemene doorvoervergunning heeft, maar in het geval van een specifieke zending gebruik wordt gemaakt van de registratie van een andere Nederlandse betrokken partij die de douaneformaliteiten afhandelt voor een in het buitenland gevestigde beschikkingsbevoegde. In die gevallen dient duidelijk te zijn welke partij verantwoordelijk is voor de naleving van de in deze regeling opgenomen voorwaarden en voorschriften.

Artikel 7 (Registratie en melding eerste gebruik)

In dit artikel worden nadere regels gesteld over het verzoek tot registratie en de melding vooraf aan het eerste gebruik, bedoeld in artikel 6b, eerste lid, van het besluit, van de algemene doorvoervergunning NL 008. Een verzoek tot registratie wordt bij de inspecteur ingediend. Het vereiste formulier is beschikbaar bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer en op de website http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/veiligheid_gezondheid_economie_en_milieu_vgem/cdiu/cdiu_strategische_goederen/cdiu_strategische_goederen_content. Wanneer de registratie de gegevens, bedoeld in artikel 7, tweede lid, bevat, zal de inspecteur een registratienummer verstrekken. Naast de registratiegegevens als opgenomen in het tweede lid wordt in het derde lid gevraagd naar de voorgenomen datum van het eerste gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008. Deze eenmalige melding voorafgaand aan het eerste gebruik dient tegelijkertijd met de registratie plaats te vinden De registratiegegevens worden verzameld in een register waardoor in kaart wordt gebracht welke partijen gebruik kunnen maken van de algemene doorvoervergunning NL008.

Artikel 8 (Rapportage)

In dit artikel worden nadere regels gesteld over de rapportageverplichting. De rapportage moet de gegevens, bedoeld in artikel 8 bevatten. Dit betreft onder meer een voldoende duidelijke omschrijving van de militaire goederen, inclusief de post waarmee zij worden aangeduid op de Gemeenschappelijk EU-lijst voor militaire goederen. De waarde van de goederen hoeft in verband met de concurrentiegevoeligheid van deze informatie niet vermeld te worden, wel dient in voldoende mate duidelijk te worden om welke hoeveelheid goederen het gaat. Een verwijzing naar een aantal colli of containers volstaat niet. Indien een Nederlandse partij anders dan de beschikkingsbevoegde eigenaar van de goederen, bijvoorbeeld een vervoerder, zich registreert voor het gebruik van de algemene doorvoervergunning en deze gebruikt voor de doorvoer van militaire goederen voor verschillende bedrijven, zullen de details van al deze transacties door de geregistreerde partij moeten worden gerapporteerd. Deze partij is verantwoordelijk voor een volledige en correcte weergave van de details betreffende de doorvoerzending. Er dient twee keer per kalenderjaar te worden gerapporteerd. Dit houdt verband met de controle op het gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008 en de rapportage van gegevens over militaire doorvoer die in verband met de transparantie worden gepubliceerd. De rapportage dient binnen twee maanden na afloop van elk half kalenderjaar plaats te vinden bij de inspecteur.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.