Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 11107Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 mei 2012, nr. WJZ / 12063088, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, de Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002, de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet Bes en de Regeling algemene overdrachtsvergunning NL003 t/m NL006 (Wijziging regelingen strategische goederen)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op richtlijn nr. 2012/10, Verordening 428/2009, artikel 2.26, eerste lid, van de Douane- en Accijnswet BES en de artikelen 4b, 10, 20 van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 komt de definitie van gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen als volgt te luiden: de lijst van goederen waarop het Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is;

B

Na paragraaf 3 wordt de volgende paragraaf ingevoegd:

§ 3a. Voorwaarden

Artikel 5a

Voorwaarde voor gebruik van een vergunning als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van verordening 428/2009, is dat ten minste twee weken voorafgaand aan het gebruik ervan een schriftelijk verzoek om registratie wordt ingediend bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU), Postbus 30003, 9700 RD Groningen. Het verzoek tot registratie bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van de exporteur en indien de exporteur daarover beschikt, het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 16 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek (EORI-nummer).

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt`artikel 10, 16 of 24, van het besluit’ vervangen door: artikel 10 van het besluit.

2. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. De melding wordt gedaan uiterlijk op het moment van binnenkomst op het grondgebied van Nederland.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Een consent tot binnenkomen en uitgaan als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet wapens en munitie geldt als een individuele doorvoervergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit, indien de doorvoerzending niet is bestemd voor commerciële doeleinden.

D

In artikel 10, aanhef, wordt `na afloop van half jaar binnen twee maanden’ vervangen door:

binnen twee maanden na afloop van elk half kalenderjaar.

ARTIKEL II

De Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel 4 van paragraaf 3 komt te luiden:

  • 4. Voorwaarde voor gebruik van deze algemene vergunning is dat ten minste twee weken voorafgaand aan het gebruik ervan een schriftelijk verzoek om registratie wordt ingediend bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU), Postbus 30003, 9700 RD Groningen. Het verzoek tot registratie bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van de exporteur en indien de exporteur daarover beschikt, het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 16 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek (EORI-nummer).

B

Na paragraaf 4 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 4a. Grondslag

Deze uitvoervergunning berust op artikel 4b van het Besluit strategische goederen.

ARTIKEL III

In artikel 1 van de Regeling algemene overdrachtsvergunning NL003, de Regeling algemene overdrachtsvergunning NL004, de Regeling algemene overdrachtsvergunning NL005 en de Regeling algemene overdrachtsvergunning NL006 komt de definitie van gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen als volgt te luiden: de lijst van goederen waarop het Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is.

ARTIKEL IV

Artikel 2.82 van de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES komt als volgt te luiden:

Artikel 2.82

Als militaire goederen worden aangewezen de goederen, opgenomen in de lijst van goederen waarop het Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012, met uitzondering van artikelen I, onder A en C, II, onder B, III en IV, welke in werking treden met ingang van 30 juni 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 mei 2012

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker.

TOELICHTING

I. ALGEMEEN

1. Inleiding

In verband met de wijziging van het Besluit strategische goederen en de publicatie van verschillende nieuwe ministeriële regelingen die per 1 juli 2012 in werking treden, wordt door middel van deze regeling een aantal regelingen op het gebied van strategische goederen gewijzigd. Het betreft de wijziging of toevoeging van een aantal bepalingen in verschillende regelingen op het terrein van exportcontrole, de verwijzing naar de militaire goederenlijst en de registratievoorwaarden verbonden aan algemene vergunningen voor goederen voor tweeërlei gebruik.

2. Administratieve lasten

De regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. De wijzigingen betreffen met name verduidelijkingen, verbeteringen en een formalisering van de bestaande praktijk. Zo wordt de registratieverplichting voor het gebruik van een algemene vergunningen geformaliseerd, maar deze registratie vond in de praktijk al plaats.

3. Vaste verandermomenten

Deze wijzigingsregeling treedt deels op 30 juni 2012 en deels op 1 juli 2012 in werking. Daarmee wordt in zoverre afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten dat de regeling niet ten minste twee maanden voorafgaand aan die tijdstippen is gepubliceerd. Dat is in dit geval deels gerechtvaardigd door Europese implementatietermijnen, ter voorkoming van het vervallen van de Nationale Algemene Uitvoervergunning NL 002 en teneinde aan te sluiten in de tijd bij de wijzigingen van het Besluit strategische goederen van 1 juli 2012.

II. Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

De verwijzing naar de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is aangepast. Voorheen werd verwezen naar de meest recente lijst zoals aangenomen in de EU. De lijst diende daardoor in de verschillende regelingen waarin naar werd verwezen jaarlijks te worden gewijzigd. Door te verwijzen naar de goederen waarop het 2008/844/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is, is die jaarlijkse aanpassing niet langer nodig. Hiermee wordt tevens aangesloten bij de definitie zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling strategische diensten.

Artikel I, onderdeel B

Op grond van het gewijzigde Besluit strategische goederen kunnen bij ministeriële regeling rapportageverplichtingen en registratievoorschriften worden gesteld voor een vergunning als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van verordening 428/2009. Door middel van dit artikel wordt van die mogelijkheid gebruik gemaakt en specifiek van de mogelijkheid om registratievoorschriften op te nemen. De registratie dient minimaal twee weken voorafgaand aan het eerste gebruik te worden gedaan bij de inspecteur.

Artikel I, onderdel C

De verwijzing in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 naar een aantal artikelen in het besluit wordt aangepast doordat deze artikelen in het besluit zijn komen te vervallen. Dit betreft de meldplicht in het geval een overdracht of uitvoer niet vergunningplichtig is. Het moment voor het doen van de melding wordt hierop aangepast.

Door de toevoeging van een zesde lid aan artikel 6 van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 wordt een deel van de samenloop tussen de regelgeving op het terrein van de Wet wapens en munitie en de exportcontroleregelgeving weggenomen. Deze samenloop betreft wapens en munitie. Voor het doen binnenkomen en doen uitgaan van een aantal soorten wapens en munitie is een consent op grond van de Wet wapens en munitie vereist. Dit consent is niet verplicht indien er een vergunning op grond van het Besluit strategische goederen is afgegeven. In de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 wordt nu opgenomen dat ook een consent op grond van de Wet wapens en munitie kan volstaan in plaats van een vergunning op grond van het Besluit strategische goederen. Hierdoor kan worden volstaan met één van de documenten en is hier een keuze over welk document wordt aangevraagd. Een uitzondering hierop vormen commerciële zendingen. Dat betreft onder meer zendingen van wapens en munitie voor een verkoop, een demonstratie of een reparatie. Voor deze zendingen zal een individuele doorvoervergunning moeten worden aangevraagd. In tegenstelling tot artikel 6, vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 inzake het doen van een doorvoermelding, volstaat hier niet de aanvraag voor een consent, maar moet het consent daadwerkelijk zijn afgegeven.

Artikel I, onderdeel D

De aanhef van artikel 10 van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 wordt geherformuleerd. De rapportage inzake het gebruik van individuele en globale vergunningen voor militaire goederen dient na afloop van elk half kalenderjaar binnen twee maanden plaats te vinden.

Artikel II, onderdeel A

In lijn met de registratievoorwaarden voor de uniale algemene vergunningen genoemd in artikel 5a van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, worden deze voorwaarden ook opgenomen in de nationale algemene uitvoervergunning NL002.

Artikel II, onderdeel B

De grondslag van de Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002 wordt expliciet opgenomen in de regeling. De grondslag lag voorheen in artikel 8 van het Besluit strategische goederen. Door wijziging van dat besluit is de grondslag voor deze regeling komen te vervallen. De nieuwe grondslag ligt in artikel 4b van het Besluit strategische goederen.

Artikel III

De verwijzing naar de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen wordt aangepast in de vier regelingen waarin algemene overdrachtsvergunningen voor militaire goederen zijn opgenomen. Voorheen werd verwezen naar de meest recente lijst zoals aangenomen in de EU. De jaarlijkse aanpassing van de lijst diende in de verschillende regelingen waarin wordt verwezen naar de lijst te worden gewijzigd. Door te verwijzen naar de goederen waarop het 2008/844/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is, is die jaarlijkse aanpassing niet langer nodig. Hierdoor wordt aangesloten bij de definitie zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling strategische diensten.

Artikel IV

De verwijzing naar de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen wordt in de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES aangepast. Door te verwijzen naar de goederen waarop het 2008/844/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is, is een jaarlijkse aanpassing van de lijst niet langer nodig.

Artikel V

Dit artikel bepaalt dat de regeling in werking treedt met ingang van 1 juli 2012, met uitzondering van artikelen I, onder A en C, II, onder B, III en IV. Deze bepalingen treden in werking met ingang van 30 juni 2012. De uitzonderingen op het Kabinetsbeleid inzake Vaste Verandermomenten worden gerechtvaardigd enerzijds door de implementatieverplichting die voortvloeit uit Richtlijn 2012/10 en anderzijds teneinde te voorkomen dat de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES per 30 juni 2012 vervalt.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker.