Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 11028Vergunningen

Kennisgeving Beschikkingen BP Raffinaderij Rotterdam BV

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 18 juli 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning 1ste fase ontvangen van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de d’Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort.

Het betreft een inrichting voor de raffinage en opslag van aardolie en aardolieproducten alsmede de productie van Methyl Tertiaire Butyl Ether. De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van de huidige afvalwaterzuiveringsinstallatie door een afvalwaterzuiveringsinstallatie die gebaseerd is op een actief slibproces.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) heeft op 18 juli 2011 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het wijzigen van de bestaande watervergunning in verband met het lozen van afvalwater afkomstig van de nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Deze aanvragen zijn gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

GS en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben besloten de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zijn voorschriften ter bescherming van het milieu verbonden.

Inzage

U kunt de beschikkingen en overige van belang zijnde stukken van 7 juni 2012 tot en met 18 juli 2012 op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00–20.00 uur);

  • Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gebouw ‘De Maas’, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010-246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer A.R. Jonkers van de DCMR (Wabo), telefoon: 010-246 84 74 en tot de heer N. Taal en/of mevrouw I. Noordhoek van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 21 22 72 01/06 46 74 29 06.

Zaaknummer: 98372127, DMS: 21379452.