Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2012, 10794Overig

Logo Zuid-Holland
Kennisgeving mogelijkheid tot het indienen van beroepmiddelen vanwege het Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein

Beheerplan

In april 2012 is het Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein (onderdeel van het Europese Natura-2000 programma) door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de provincie Zuid-Holland vastgesteld. In het Beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van dit Natura 2000-gebied te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het Beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Wie kan in beroep gaan?

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen. De beroepstermijn is van 4 juni tot en met 13 juli 2012. In deze periode kunt u het Beheerplan inzien op de volgende locaties:

  • ‘het loket’ van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag;

  • het ministerie van EL&I, Prins Clauslaan 8 in Den Haag;

  • het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. Houd daarbij rekening met de normale openingstijden van de gebouwen en instanties. U kunt het Beheerplan ook raadplegen via internet (www.zuid-holland.nl/terinzage).

U kunt in beroep gaan door een beroepschrift te sturen naar:

Raad van State Afdeling

bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Eisen aan het beroepschrift

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

  • Uw naam en adres;

  • de dagtekening (datum);

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;

  • uw handtekening. Indien u wenst dat u naam wordt geanonimiseerd, dient u dit uitdrukkelijk aan te geven.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende beroep kan op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Daarvoor verwijzen wij u naar de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Hoe en wanneer u dient te betalen, hoort u na indiening van het beroep van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.