Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2012, 1046Vergunningen

Vastgesteld projectbesluit voor het verbouwen van de verdiepingen van de percelen Einsteinstraat 14C F, G en K te Reeuwijk tot woonruimte alsmede voor het maken van een optopping op het perceel Einsteinstraat 14F

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 29 november 2011 het projectbesluit hebben vastgesteld en de bouwvergunningen hebben verleend voor het verbouwen van de verdiepingen van de percelen Einsteinstraat 14C, F, G en K tot woonruimte alsmede het maken van een optopping op het perceel Einsteinstraat 14F.

Terinzagelegging

In verband hiermee ligt het vastgestelde projectbesluit met bouwvergunning en alle daarbij behorende stukken met ingang van 19 januari 2012 gedurende een periode van zes weken op de volgende wijze ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • digitaal als pdf bestand, inclusief de bijbehorende stukken, op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de rubriek `wonen-leven-werken- plannen en projecten-Reeuwijk-Brug-projectbesluiten’;

  • op papier (inclusief de onderliggende stukken) tijdens openingsuren in het gemeentehuis in Bodegraven of op afspraak in Reeuwijk;

  • digitaal, tijdens de openingsuren in het gemeentehuis.

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl

Beroep indienen

Tijdens de periode waarin het projectbesluit ter inzage ligt, hebben de volgende personen de mogelijkheid om beroep in te stellen:

  • iedereen die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpprojectbesluit kenbaar heeft gemaakt;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze over het ontwerpprojectbesluit tijdig kenbaar te maken.

Het beroepschrift moet binnen de termijn van zes weken zijn ingediend bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EA Den Haag. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank.