Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2011, 929Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Verzoek tot algemeen-verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Afbouw

Bedrijfstak eigen regelingen 2011/2013

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:

  • 1. dat door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw inzake de bedrijfstak eigen regelingen een verzoek is ingediend tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

  • 2. dat bedenkingen tegen bedoeld verzoek danwel dispensatieverzoeken schriftelijk kunnen worden ingebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage, voor of op 7 februari 2011;

  • 3. dat dispensatieverzoeken uitsluitend kunnen worden gedaan aan de hand van het formulier dispensatie van avv, welk formulier is te downloaden via http://cao.szw.nl/ en tijdens kantooruren kan worden aangevraagd onder tel.nr. 070-333 4121;

  • 4. dat de op het verzoek betrekking hebbende stukken tijdens kantooruren ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Anna van Hannoverstraat 4, te ’s-Gravenhage en digitaal te raadplegen zijn op http://cao.szw.nl/.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-333 4121 (telefaxnr: 070-333 4090).

’s-Gravenhage, 13 januari 2011

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze:

de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,

M.H.M. van der Goes.