Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2011, 794Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 31 december 2010, nr. BJZ2010032494, houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (wijziging hoogte tegemoetkoming)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.50 van de Wet milieubeheer;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2, onderdeel g, 3, vierde lid, en 4, eerste en tweede lid, wordt ‘€ 18.106,–’ vervangen door: € 18.392,–.

B

In paragraaf 2 wordt na artikel 4 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

Een wijziging van de bedragen, vermeld in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, die op grond van artikel 12a van die regeling in de Staatscourant voor een bepaald kalenderjaar bekend zijn gemaakt, geldt met ingang van dat kalenderjaar in de plaats van de bedragen, genoemd in de artikelen 2, onderdeel g, 3, vierde lid, en 4, eerste en tweede lid.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, en werkt artikel I, onderdeel A, van deze regeling terug tot en met 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 januari 2011

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma.

TOELICHTING

Met de onderhavige wijziging van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (hierna: de TNS-regeling) is de hoogte van de tegemoetkoming gewijzigd.

Op grond van de TNS-regeling kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming in de geleden immateriële schade worden verstrekt aan slachtoffers van de ziekte mesothelioom, indien deze slachtoffers niet in aanmerking kunnen komen voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (hierna: TAS-regeling). Onder voorwaarden kunnen bepaalde nabestaanden van die slachtoffers ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de TNS-regeling.

De hoogte van de tegemoetkoming komt overeen met de hoogte van het bedrag dat verkregen kan worden op grond van de TAS-regeling. De in de TAS-regeling genoemde bedragen kunnen jaarlijks op grond van artikel 12a van die regeling geïndexeerd worden aan de hand van de indexering van het wettelijk minimumloon. Het bedrag uit de TAS-regeling is met ingang van 1 januari 2011 verhoogd van € 18.106,– naar: € 18.392,–.

Met de onderhavige regeling is het laatstgenoemde bedrag als tegemoetkoming op basis van de TNS-regeling vastgesteld (artikel I, onderdeel A). De verhoging van dat bedrag werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Met onderdeel B van artikel I is bepaald dat de jaarlijkse verhogingen die op grond van artikel 12a van de TAS-regeling door de minister van SZW in de Staatcourant bekend worden gemaakt, doorwerken in de TNS-regeling. Dat artikel is bedoeld om er voor te zorgen dat de gewijzigde bedragen die voor 2012 en de jaren daarna in de plaats komen van het bedrag, genoemd in de artikelen 2, onderdeel g, 3, vierde lid, en 4, eerste en tweede lid, doorwerken in de TNS-regeling, zonder dat daar jaarlijks een wijziging van de TNS-regeling voor nodig is.

Deze wijziging heeft geen enkele invloed op de administratieve lasten verbonden aan de TNS-regeling, omdat er geen verandering wordt aangebracht in de aanvraagprocedure.

Er is ten aanzien van de inwerkingtreding van de onderhavige regeling voor gekozen om geen rekening te houden met de vaste verandermomenten of een invoeringstermijn van ten minste twee maanden. De onderhavige regeling dient immers alleen om het bedrag van de tegemoetkoming te verhogen. Dit is begunstigend voor geadresseerden van deze regeling.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma.