Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 7553Ruimtelijke plannen

Projectbesluit ‘Ingse Hof, 2e fase, Bergambacht’ vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het projectbesluit ‘Ingse Hof’ is vastgesteld.

Het projectbesluit, met de daarbij behorende bouwvergunning, ligt vanaf 28 april tot en met 9 juni 2011 ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Het projectbesluit is digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Bergambacht www.bergambacht.nl en via ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpprojectbesluit (tijdig) zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, tegen dit projectbesluit een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het indienen van een beroepsschrift schort de werking van het projectbesluit niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden in gediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het projectbesluit treedt overeenkomstig artikel 3.8 lid 5 Wro in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Bergambacht, 21 april 2011

Burgemeester en wethouders van Bergambacht.