Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanStaatscourant 2011, 6930Overig

Uitwerkingsplan Rijk der Eilanden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 april besloten met toepassing van ex artikel 3.6 lid 1 sub b Wet ruimtelijke ordening een uitwerkingsplan met het besluitnummer NL.IMRO.0431.BU2010002003-0401 vast te stellen.

Het uitwerkingsplan wordt globaal omsloten door het schoolterrein van basisschool De Korenaar, de Bartel Jacobszstraat, het verlengde van de Ds. N. Zwiepsingel en de ringvaart van Het Twiske (kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie F 1471). Het uitwerkingsplan voorziet in de realisatie van 16 appartementen, zes halfvrijstaande villa’s en vier vrijstaande villa’s.

Inzage: Het vaststellingsbesluit met bijbehorende bescheiden ligt van donderdag 21 april tot en met 1 juni 2011 (6 weken) tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis en is in te zien op de gemeentelijke website (http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0431.BU2010002003-0401.

Beroep: Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kunnen (alleen) belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Als u tegen het vaststellingsbesluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het wijzigingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. U kunt bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van 6 weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.