Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2011, 6912Vergunningen

Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 6 december 2010 heeft Mts. Jansen, Reuselsedijk 5 te Hulsel medegedeeld dat zij voornemens zijn om twee varkensstallen op te richten aan de Reuselsedijk 5 te Hulsel voor het houden van 660 guste- en dragende zeugen, 2.240 gespeende biggen en 4 dekberen. Verder wordt een uitbreiding met 240 kraamzeugplaatsen in een bestaande stal gerealiseerd. Binnen de inrichting worden nieuw te bouwen emissiearme stallen gerealiseerd ten behoeve van de huisvesting van eerdergenoemde aantallen te houden dieren.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden hebben besloten dat door Mts. Jansen geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 26 april 2011 tot en met 7 juni 2011 ter inzage bij de Afdeling Ruimte, Kerkplein 3 te Reusel elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en dinsdag van 09.00 tot 19.00 uur. Voorts in de centrale hal van het gemeentehuis.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Reusel, 22 april 2011