Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2011, 6660Overig

Intrekkingen Nederlanderschap

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij beschikking van 7 april 2011 ingevolge artikel 14, lid 1 van de Rijkswet op het Nederlanderschap het Nederlanderschap ingetrokken van Moustafa Mohamed El Shanawani, geboren op 9 februari 1974 te Gedila (Egypte). Tegen deze beschikking kan bezwaar worden gemaakt bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door betrokkene in persoon, zijn wettelijk vertegenwoordiger, zijn bijzonder gemachtigde of een advocaat, indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient schriftelijk te worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt en dient te worden verzonden naar het navolgende adres: IND, Unit 192, Team Naturalisatiefraude, Postbus 3023, 2280 GA Rijswijk. Op ditzelfde adres kan door betrokkene of zijn gemachtigde de schriftelijke beschikking worden opgevraagd.