Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
FaunafondsStaatscourant 2011, 5408Besluiten van algemene strekking

Besluit van het Bestuur van het Faunafonds van 3 februari 2011, nr. FF 2011.067, houdende wijziging van de Mandaatregeling Faunafonds

Het bestuur van het Faunafonds,

Besluit:

ARTIKEL I

De Mandaatregeling Faunafonds1 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3

  • a. De algemeen directeur, de manager en de plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn gemachtigd om namens het bestuur van het Faunafonds stukken te ondertekenen betreffende: het horen in het openbaar, bedoeld in artikel 7:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, waarin het Faunafonds partij was.

  • b. Juristen werkzaam bij de afdeling Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen te machtigen om het bestuur van het Faunafonds te vertegenwoordigen tijdens terechtzittingen bij de bestuursrechter inzake beroepen tegen besluiten genomen door het bestuur van het Faunafonds en het bestuur van het Faunafonds te vertegenwoordigen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake hoger beroepen tegen besluiten van een bestuursrechter.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 3 februari 2011.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Dordrecht, 1 maart 2011

Het Bestuur van het Faunafonds,

de voorzitter,

J.S. Huys.

De secretaris,

H. Revoort.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het Bestuur van het Faunafonds. Het bezwaarschrift wordt gezonden aan het Faunafonds, Postbus 888, 3300 AW Dordrecht.

TOELICHTING

Het Bestuur van het Faunafonds heeft in zijn bestuursvergadering van 3 februari 2011 besloten de Mandaatregeling te wijzigen, omdat deze vanwege reorganisaties en andere benamingen van onderdelen niet meer actueel is.


X Noot
1

Stcrt. 2002, nr. 69, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het Bestuur van het Faunafonds van 22 oktober 2008, Stcrt. 2008, nr. 210, p. 8