Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2011, 5232Interne regelingen

Besluit van de Minister van Defensie van 17 maart 2011 nr. BS2011008454, houdende de instelling commissie integriteitszorg

De Minister van Defensie,

Gezien de brief van 7 maart (Kamerstuk 32 678, nr. 1) en het daarop volgend overleg met de vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 9 maart 2011 over integriteitschendingen bij de Defensie Materieel Organisatie waarin is aangekondigd dat er een onderzoek zal worden gehouden naar integriteit binnen Defensie.

Besluit:

Artikel 1

Ingesteld wordt een commissie van onderzoek naar integriteitszorg (hierna: de commissie).

Artikel 2

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • a. Luitenant-generaal b.d. C.J.M. de Veer, voorzitter.

 • b. mr. R.J. Hoekstra, lid.

 • c. Prof. dr. J. de Ridder, lid.

 • d. drs. J.D. Veldman, secretaris.

Artikel 3

De commissie heeft tot taak:

 • onderzoek te doen naar het functioneren van het stelsel van integriteitszorg, de afhandeling van meldingen van integriteitschendingen bij Defensie met inbegrip van de klokkenluidersregeling en daarbij de bedrijfscultuur te betrekken;

 • onderzoek te doen naar de informatievoorziening aan de ambtelijke en politiek leiding over integriteitschendingen;

 • onderzoek te doen naar de behandeling van de integriteitschendingen bij het Centrum voor Automatisering van Missioncritical SystemsForce Vision (CAMS) en daarbij de toepassing van het beloningsstelsel te betrekken;

 • zo nodig aanbevelingen te doen.

Artikel 4

 • a. De commissie is bevoegd inlichtingen te vragen aan die (militaire) ambtenaren die naar het oordeel van de commissie voor het onderzoek over relevante informatie en documenten (kunnen) beschikken.

 • b. De leden van de commissie hebben toegang tot documenten, gebouwen en terreinen wanneer de commissie dat in het kader van de taakuitoefening noodzakelijk acht.

 • c. De commissie is bevoegd derden voor het onderzoek in te schakelen.

Artikel 5

 • a. Indien de noodzakelijke zorgvuldigheid dit niet verhindert brengt de commissie uiterlijk 1 juli 2011 haar rapport uit aan de Minister.

 • b. Het rapport zal openbaar worden gemaakt en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gezonden.

Artikel 6

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Defensie.

Artikel 7

 • a. De leden van de commissie worden bezoldigd op basis van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies1.

 • b. De voorzitter ontvangt met toepassing van artikel 2 van het Besluit een bedrag van € 333,11 per vergadering.

 • c. De leden ontvangen met toepassing van artikel 2 van het Besluit een bedrag van € 256,24 per vergadering.

 • d. Voor zover reiskosten worden gemaakt hebben de leden van de commissie recht op vergoeding wegens reis en verblijfkosten overeenkomstig het reisbesluit binnenland.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag na die waarop de commissie het eindrapport aan de Minister heeft uitgebracht.

Artikel 9

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit instelling commissie integriteitzorg.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd

Den Haag, 17 maart 2011

De Minister van Defensie,

J.S.J. Hillen.