Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2011, 5052Interne regelingen

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 maart 2011, nr. 5687744/11 houdende instelling van de Task Force Aanpak Mensenhandel (Instellingsbesluit Task Force Aanpak Mensenhandel)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

Er is een Task Force Aanpak Mensenhandel.

Artikel 2

De Task Force levert een bijdrage aan het bereiken van de volgende doelstellingen:

 • 1. het komen tot een meer integrale aanpak van mensenhandel, zowel in de seks-branche als in overige sectoren

 • 2. het tegengaan van uitwassen in de prostitutiebranche en overige sectoren;

 • 3. het voorkomen dat Nederland een draaipunt in de wereld wordt voor mensenhandel;

 • 4. het voorkomen dat slachtoffers naar Nederland komen en het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland.

Artikel 3

In de Task Force nemen diverse partijen deel die betrokken zijn bij de problematiek van mensenhandel en die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en aanpakken daarvan. De deelnemers aan de Task Force nemen deel met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid en met oog voor de maatschappelijke noodzaak tot een gemeenschappelijke aanpak van het fenomeen. De Task Force speelt daarbij een aanjagende rol.

Artikel 4

De Task Force heeft als taken:

 • 1. het bevorderen en doorontwikkelen van een integrale aanpak van mensenhandel, onder meer door het inhoudelijk volgen van een aantal voorbeeldzaken.

 • 2. het signaleren van knelpunten, het oplossen dan wel het adresseren daarvan1;

 • 3. het opstellen van een agenda waarin aan te pakken knelpunten, te bereiken doelstellingen, te behalen resultaten, te ondernemen activiteiten en de verantwoordelijkheden van de diverse partijen daarbij worden beschreven. Op die agenda is in ieder geval aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • het verder versterken van de internationale samenwerking, met name met belangrijke bronlanden van slachtoffers.

  • de borging van de bestuurlijke aanpak van mensenhandel;

  • het zoeken naar een wijze waarop de opvang voor slachtoffers op een structurele en eenduidige wijze kan worden georganiseerd;

  • het versterken van kennis en expertise ofwel het komen tot een vorm van concentratie bij de Rechtspraak;

  • het aanpakken van het gebruik van het internet door mensenhandelaren en het inzetten van ict bij het aanpakken van mensenhandel door middel van – onder meer – het benutten en verspreiden van de kennis die met de pilots en proeftuinen op dit terrein wordt opgedaan;

  • het aanpakken van pooierboys door middel van – onder meer – het benutten en verspreiden van de kennis die met de pilots en proeftuinen op dit terrein wordt opgedaan;

  • het aanjagen van de doelstelling om het aantal criminele organisaties op het gebied van mensenhandel dat wordt aangepakt te verdubbelen in 2015;

  • het tegengaan van misbruik van migratieprocedures voor mensenhandel/mensensmokkel.

Artikel 5

De Task Force wordt opnieuw ingesteld voor een periode van 3 jaar. Halverwege deze termijn rapporteert de Task Force schriftelijk aan de Minister van veiligheid en Justitie over de voortgang van de werkzaamheden. De Task Force zal zijn werkzaamheden een half jaar vóór afloop van deze periode evalueren en hierover aanbevelingen doen aan de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Na afloop van de periode zullen de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bezien of voortbestaan van de Task Force gewenst is.

Artikel 6

De Task Force komt minimaal drie maal per jaar bijeen.

Artikel 7

In de Task Force worden benoemd: als lid, tevens voorzitter:

Dhr. mr. H.J. Bolhaar, Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Amsterdam.

Als lid:

Mw. mr. C. Dettmeijer-Vermeulen, Nationaal Rapporteur Mensenhandel;

Mw. drs. J.C.W. Vlug, directeur Arbeidsverhoudingen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Mw. dr. Ir. A.M.C. van Rijn, directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie;

Dhr. mr. R. Zeldenrust, Speciaal vertegenwoordiger voor veiligheidsaangelegenheden, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dhr. drs. A. IJzerman, plv. Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Mw. drs. L. Mulder, Directeur Migratiebeleid van het Ministerie voor Immigratie en Asiel;

Dhr. R. Bik, Korpschef Korps Landelijke Politie Diensten en Portefeuillehouder aanpak mensenhandel/-smokkel Raad van Hoofdcommissarissen;

Dhr. mr. A. Wolfsen, burgemeester van Utrecht;

Dhr. A.A. Peperkoorn EMPM, brigade-generaal Koninklijke Marechaussee, directeur Operaties;

Mw. J. Kriens, wethouder Financiën, Bestuur en Organisatie, Volksgezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning Rotterdam;

Dhr. mr. M.C.W.M. van Nimwegen, Procureur-Generaal, Openbaar Ministerie;

Dhr. mr. H.C. Naves, president rechtbank Breda;

Dhr. P.M. Bruinooge, burgemeester van Alkmaar;

Mw. drs. A. den Hoed, afdelingshoofd Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Dhr. mr. W.J.B. ten Kate, Landelijk officier mensenhandel, Openbaar Ministerie

Dhr. J. Marten, manager van het Coördinatiecentrum Mensenhandel;

Dhr. J.J. van Aartsen, burgemeester van Den Haag.

Artikel 8

De Task Force zal nauw contact onderhouden met relevante partijen in het veld die niet vertegenwoordigd zijn in de Task Force.

Artikel 9

De voorzitter voorziet in het secretariaat van de Task Force.

Artikel 10

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 28 februari 2011.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Task Force Aanpak Mensenhandel.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.