Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ConsumentenautoriteitStaatscourant 2011, 4790Interne regelingen

Besluit van de Consumentenautoriteit van 7 maart 2011, nr. CA/11033471, houdende wijziging van het Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit

De Consumentenautoriteit,

Gelet op titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Met de behandeling van klachten worden belast mr. G.M. Simons en mr. M.A. Vosz-Meiland, beiden werkzaam bij de Consumentenautoriteit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 maart 2011

De Consumentenautoriteit,

B.C.M. van Buchem.