Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2011, 3990Besluiten van algemene strekking

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu, d.d. 28 februari 2011, nr. 2011039263 houdende de verlenging van de instellingsduur van de Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’

De minister van Infrastructuur en Milieu,

Overwegende dat:

  • op 22 januari 1997 in het overleg met de Tweede Kamer door de toenmalig Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mede namens de toenmalig Minister van Verkeer en Waterstaat toezeggingen zijn gedaan over regeling van de vergoeding van de eventuele planschade, die ontstaat door de implementatie van de beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’;

  • ter uitvoering van die toezeggingen op 13 november 1999 het Instellingsbesluit Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ in werking is getreden;

  • op 17 juli 2008 een besluit tot verlenging van de instellingsduur van de commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ is genomen, waarbij in artikel 1 is besloten dat de geldingsduur van de commissie wordt verlengd tot 31 december 2009;

  • de geldingsduur van het Instellingsbesluit Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ aldus op 31 december 2009 is afgelopen;

  • een aantal verzoeken om schadevergoeding nog bij de commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ in behandeling is en het niet uitgesloten is dat nog verzoeken om schadevergoeding als gevolg van de huidige beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ worden ingediend.

Besluit:

Artikel 1

De geldingsduur van het Instellingsbesluit Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’, wordt verlengd tot en met 31 december 2012.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 31 december 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen.