Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2011, 3665Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2011, nr. CZW2011-2000041684, tot wijziging van de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie (wijziging minimum bijdrage)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie wordt ‘€ 5327’ vervangen door: € 5396.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2011

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner.

TOELICHTING

In de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de verhuurder verplicht is aan de huurder bij een noodzakelijke verhuizing als gevolg van renovatie of sloop een bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten te verstrekken. Het in de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie vastgestelde bedrag dient jaarlijks voor 1 maart gewijzigd te worden voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft. Met deze regeling wordt daaraan uitvoering gegeven.

In 2010 bedroeg de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 1,3 procent. Dit betekent dat het bedrag van € 5327 verhoogd dient te worden met € 69,25. Aangezien volgens de eerder genoemde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek de bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten wordt afgerond op hele euro’s wordt dit bedrag nu vastgesteld op € 5396.

Er wordt afgeweken van de vaste verandermomenten omdat deze jaarlijkse wijziging verplicht voortvloeit uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en voor 1 maart 2011 haar beslag dient te krijgen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner.