Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst JustisStaatscourant 2011, 2599Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 februari 2011, nr. 5681817/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeest in het domein Openbare Ruimte.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de secretaris de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeestvan 8 december 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Kennemerland en van de hoofdofficier van justitie te Haarlem;

Gelet op:

 • artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b (en derde lid), van het Wetboek van Strafvordering;

 • artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie flora- en faunabeheerder of toezichthouder Openbare Ruimte in dienst van de de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeest, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 1. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2. De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3. De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

 • 1. Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket te Haarlem.

 • 2. Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van de regiopolitie Kennemerland.

Artikel 6

 • 1. De voorzitter van de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2. Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij in de functie van flora- en faunabeheerder, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeest 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 februari 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager BTR.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. U doet dit door schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Dienst Justis

Team BTR

Postbus 20300

2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde in laten dienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • uw naam en adres;

 • de dagtekening;

 • een kopie van het besluit;

 • de gronden van uw bezwaar;

 • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

TOELICHTING

Bij brief van 8 december 2010 heeft de secretaris van deStichting interProvinciale Organisatie Sportvisserijte Uitgeest de Dienst Justis verzocht om een categoriaal besluit buitengewoon opsporingsambtenaar te vervaardigen.

Conform het advies van de toezichthouder, te weten de hoofdofficier van justitie te Haarlem en het advies van de direct-toezichthouder, te weten de korpschef van de regiopolitie Kennemerland, acht ik de noodzaak tot verlening van het categoriaal besluit aanwezig.

Artikel 7 brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.