Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2011, 2541Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de implementatie van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2.9 wordt in de onderdelen p en q ‘product- of materiaalhergebruik’ vervangen door: recycling als materiaal of product.

B

Artikel 3.57 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede wordt ‘andere producten’ vervangen door: producten.

2. In het vierde lid wordt ‘het producthergebruik’ vervangen door: de recycling als product.

3. In het vijfde lid, aanhef, wordt ‘andere producten’ vervangen door: producten.

4. In het vijfde lid, onderdeel a, wordt ‘als materiaal kunnen worden hergebruikt’ vervangen door: als materiaal kunnen worden gerecycled.

C

Artikel 3.58 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt ‘product- of materiaalhergebruik’ vervangen door: recycling als materiaal of product.

2. In het derde lid wordt ‘product- en materiaalhergebruik’ vervangen door ‘recycling als materiaal of product’ en wordt ‘andere producten’ vervangen door: producten.

3. In het vierde lid wordt ‘producthergebruik’ vervangen door ‘recycling als product’, wordt ‘andere producten’ vervangen door ‘producten’ en wordt ‘materiaalhergebruik’ vervangen door: recycling als materiaal.

4. In het vijfde lid wordt ‘andere producten’ vervangen door: producten.

D

Artikel 3.59 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt ‘andere producten’ vervangen door: producten.

2. In het derde en vijfde lid wordt ‘andere producten’ vervangen door: producten.

3. In het vierde lid wordt ‘andere producten’ vervangen door ‘producten’ en wordt ‘als materiaal te hergebruiken’ vervangen door: als materiaal te recyclen.

ARTIKEL II

De Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel n, wordt ‘hergebruik als materiaal’ vervangen door ‘recycling als materiaal’ en wordt ‘be- of verwerking’ vervangen door: verwerking.

2. In onderdeel o wordt ‘hergebruik als materiaal’ vervangen door: recycling als materiaal.

B

In het opschrift van §3 wordt ‘hergebruik’ vervangen door: recycling.

C

Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘het hergebruik als materiaal’ vervangen door: de recycling als materiaal.

2. In het eerste lid, onderdelen b en c, wordt ‘hergebruikt als materiaal’ vervangen door: gerecycled als materiaal.

3. In het eerste lid, onderdelen d, e en f, en in het tweede lid wordt ‘het hergebruik als materiaal’ vervangen door: de recycling als materiaal.

D

In artikel 9, negende lid, wordt ‘voor zover het het chemisch symbool betreft’ vervangen door: voor zover het betreft het symbool, bedoeld in het eerste lid, en het chemisch symbool.

E

In artikel 12 wordt ‘Onze Minister’ telkens vervangen door: de Minister van Infrastructuur en Milieu.

F

In artikel 13, eerste lid, wordt ‘Onze Minister’ vervangen door: de Minister van Infrastructuur en Milieu.

G

De bijlage, behorend bij artikel 13, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel 9 wordt ‘Hergebruik als materiaal’ vervangen door: Recycling als materiaal.

2. In onderdeel 10 wordt ‘het hergebruik als materiaal’ telkens vervangen door ‘de recycling als materiaal’ en wordt ‘hergebruik als materiaal’ telkens vervangen door: recycling als materiaal.

3. In onderdeel 12 wordt ‘hergebruik’ vervangen door: recycling.

ARTIKEL III

De Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur wordt gewijzigd als volgt;

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel e wordt ‘hergebruiken als product’ vervangen door: recyclen als product.

2. In onderdeel g wordt ‘hergebruiken als materiaal’ vervangen door ‘recyclen als materiaal’ en wordt ‘be- of verwerking’ vervangen door: verwerking.

B

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt;

1. In het eerste lid wordt ‘hergebruikt’ telkens vervangen door: gerecycled.

2. In het tweede lid wordt ‘hergebruiken’ vervangen door: recyclen.

3. In het derde lid wordt ‘het hergebruik’ vervangen door: de recycling.

C

In artikel 14, eerste lid, wordt ‘het hergebruik’ vervangen door: de recycling.

D

Onderdeel D van bijlage 2, behorende bij artikel 16, wordt gewijzigd als volgt:

1. ‘bijlage IIB bij de Richtlijn 75/442/EEG’ wordt vervangen door: bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

2. ‘be- of verwerking’, ‘be-/verwerking’ en ‘be/verwerking’ worden telkens vervangen door: verwerking.

3. ‘Europese Gemeenschap’ wordt telkens vervangen door: Europese Unie.

4. In tabel 3 wordt ‘Hergebruik’ telkens vervangen door ‘Recycling’ en wordt ‘Product- en materiaalhergebruik’ telkens vervangen door: Recycling als product of als materiaal.

ARTIKEL IV

De Regeling Europese afvalstoffenlijst wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2 wordt ‘stoffen, preparaten of andere producten’ vervangen door: stoffen, preparaten of voorwerpen.

B

Artikel 3 vervalt.

C

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘richtlijn nr. 91/689/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L 377)’ vervangen door: de kaderrichtlijn afvalstoffen.

ARTIKEL V

In de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen wordt in de opschriften van de Bijlagen I en II ‘eg-verordening’ vervangen door: EG-verordening.

ARTIKEL VI

De Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 5, tweede lid, wordt ‘bewerken’ vervangen door: verwerken.

B

In artikel 6, derde lid, onder b, wordt ‘stoffen, preparaten of andere producten’ vervangen door: stoffen, preparaten of producten.

ARTIKEL VII

De Regeling scheiden en gescheiden houden wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 1, 2 en 3 wordt ‘of bewerken’ vervangen door: of verwerken.

B

In de artikelen 2 en 3 wordt ‘stoffen, preparaten en andere producten’ vervangen door: andere stoffen, preparaten en producten.

C

Artikel 4 vervalt.

ARTIKEL VIII

Artikel 1.1, onderdeel f, van de Regeling verwijdering PCB’s komt te luiden:

  • f. verwijdering van PCB’s:

    handelingen als bedoeld onder D8, D9, D10, D12 en D15 van bijlage I, behorende bij de kaderrichtlijn afvalstoffen;.

ARTIKEL IX

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel I, onderdeel A, van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen) (Kamerstukken I 2010−2011, 32 392, A), na tot wet te zijn verheven, in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na de dag van uitgifte van het Staatsblad waarin de in de eerste volzin bedoelde wet wordt geplaatst, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag, volgende op die van de uitgifte van die Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 februari 2011

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma.

TOELICHTING

A. Algemeen

1. Inleiding

Deze regeling strekt tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312), verder te noemen: kaderrichtlijn afvalstoffen. De kaderrichtlijn afvalstoffen is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 22 november 2008 (PbEU L 312) en diende op 12 december 2010 in de Nederlandse regelgeving te zijn omgezet. De implementatie van de richtlijn vindt voornamelijk plaats door middel van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen. De noodzakelijke wetstechnische wijzigingen in algemene maatregelen van bestuur zijn in een verzamelbesluit opgenomen. De wijzigingen die dienen te worden aangebracht in ministeriële regelingen, zijn opgenomen in de onderhavige verzamelregeling. Deze regeling vormt het sluitstuk van de implementatieregelgeving als gevolg van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Daarnaast zal ook het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) naar aanleiding van de kaderrichtlijn afvalstoffen nog worden aangepast.

2. Bespreking belangrijkste wijzigingen

De wijzigingsregeling bevat wijzigingen in een aantal ministeriële regelingen naar aanleiding van wijzigingen in de terminologie op het terrein van afval als gevolg van de kaderrichtlijn afvalstoffen. De wijzigingen vloeien voort uit de aanpassingen die in de Wet milieubeheer zijn aangebracht via de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen of uit wijzigingen in algemene maatregelen van bestuur als gevolg van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Een aantal regelingen kende de term ‘hergebruik’. De kaderrichtlijn afvalstoffen introduceert hiervoor een begripsomschrijving die ziet op handelingen met producten of componenten die geen afvalstoffen zijn. Het gebruik van de term ’hergebruik’ in de onderhavige regelingen doelt op de behandeling van afvalstoffen om deze opnieuw te kunnen gebruiken als product of materiaal. De kaderrichtlijn afvalstoffen schaart deze handelingen onder de begripsomschrijving van ‘recycling’ of onder de specifieke recyclingshandeling ‘voorbereiding voor hergebruik’.

De introductie van de definitie ‘verwerken’ in de kaderrichtlijn afvalstoffen en de implementatie daarvan in de Wet milieubeheer heeft tot gevolg dat de term bewerken geen zelfstandige of toegevoegde waarde heeft. Alle vormen van nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen vallen onder de definitie ‘verwerking’.

Deze wijzigingsregeling brengt het gebruik van de begrippen in overeenstemming met de definities van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

3. Gevolgen van de regeling

3.1. Administratieve lasten voor bedrijven en burgers

De regeling brengt geen nieuwe administratieve lasten mee. In de kaderrichtlijn afvalstoffen worden geen nieuwe verplichtingen aan bedrijven opgelegd. Aangezien hier sprake is van aanpassing van bestaande regelgeving en van strikte implementatie van de richtlijn leidt de inwerkingtreding van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen en de onderliggende aanpassingen van besluiten en ministeriële regelingen niet tot een verzwaring in de administratieve of andere lasten voor het bedrijfsleven. De begripsomschrijving/afbakening van een aantal handelingen is aangepast door de via de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen in de Wet milieubeheer opgenomen wijzigingen. Deze regeling voorkomt net als het verzamelbesluit onwenselijke verschuivingen in de toepassing van regelingen door verouderde terminologie in die regelingen in lijn te brengen met de nieuwe termen, die voortvloeien uit de kaderrichtlijn afvalstoffen. Daarmee worden tevens onwenselijke verschuivingen of uitbreidingen van lasten voorkomen. Voor burgers volgt er uit de wijzigingsregeling geen lastenverzwaring.

3.2. Milieueffecten

De wijzigingsregeling ziet niet op een materiële wijziging van het milieurecht. Er vloeien dan ook geen effecten voor het milieu voort uit dit besluit.

3.3. Handhaafbaarheid, fraudebestendigheid en uitvoerbaarheid

De wijzigingsregeling zorgt ervoor dat de gewijzigde regelingen aansluiten bij de nieuwe definities en omschrijvingen van handelingen en actoren binnen het afvalbeheer, zoals zij zijn geregeld in de Wet milieubeheer en in enkele algemene maatregelen van bestuur door de implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Het oogmerk is om te komen tot een betere uitvoering en handhaving van de plichten zoals die waren neergelegd in de oude regelgeving en de oude richtlijn. Het is essentieel voor een correcte implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen en voor een goede handhaving van de bepalingen rondom afval dat de definities zoals deze zijn vastgelegd in de wet of enkele besluiten en ontleend aan de kaderrichtlijn afvalstoffen, worden doorgevoerd in alle gedelegeerde regelgeving. Door de kaderrichtlijn afvalstoffen is er meer helderheid geschapen over de verantwoordelijkheden en plichten van rechtspersonen en natuurlijke personen binnen het beheer van afvalstoffen. Ten aanzien van de verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen, zijn er geen noemenswaardige verschuivingen en is er geen effect op de handhaafbaarheid, fraudebestendigheid en de uitvoerbaarheid van de regelgeving.

3.4. Financiële gevolgen

De regeling heeft geen budgettaire gevolgen. Dat is het gevolg van het feit dat deze regeling alsmede de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen en de herziene kaderrichtlijn afvalstoffen voortborduren op de oude kaderrichtlijn afvalstoffen. In deze regeling is ook geen uitvoering gegeven aan de in de kaderrichtlijn afvalstoffen opgenomen mogelijkheid om in aansluiting op Europese regels op nationaal niveau op onderdelen nadere uitvoeringsmaatregelen te treffen.

B. Artikelsgewijs

Artikelen I, II, onder A tot en met C en G, III, IV, VI, VII, onder A en B, en VIII

De in deze artikelen of artikelonderdelen opgenomen wijzigingen vloeien rechtstreeks voort uit de wijzigingen in het begrippenkader in de herziene kaderrichtlijn afvalstoffen en de implementatie daarvan in de Wet milieubeheer. Onder 2 van het algemeen deel van deze toelichting is daar op ingegaan.

Artikel II, onder D tot en met F

Met de wijziging in onderdeel D wordt een kleine omissie in de regeling hersteld. De onderdelen E en F corrigeren de in een ministeriële regeling staatsrechtelijk onjuiste aanduiding ‘Onze Minister’.

Artikel V

Deze wijziging betreft een redactionele verbetering in de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen.

Artikel VII, onder C

Artikel 4 van de Regeling scheiden en gescheiden houden is overbodig geworden doordat de inhoud daarvan is geregeld in het nieuwe artikel 10.54a van de Wet milieubeheer. Artikel 4 kon daarom vervallen.

Artikel IX

De regeling treedt tegelijk met de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen in werking. Voor het geval die wet bij de uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, al in werking is getreden, regelt de tweede volzin van dit artikel dat in dat geval de regeling in werking treedt met ingang van de dag na die van de uitgifte van die Staatscourant.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma.