Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr. ETM/IT/11168229 tot instelling van het College Standaardisatie en het Forum Standaardisatie 2012 (Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. college:

het College Standaardisatie;

b. forum:

het Forum Standaardisatie;

c. Logius:

de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

d. Inspectieraad:

platform voor samenwerking van rijksinspectiediensten;

e. Manifestgroep:

platform voor samenwerking van publieke uitvoeringsorganisaties;

f. VNO-NCW:

de ondernemersorganisatie Vereniging VNO-NCW;

g. MKB-Nederland:

de ondernemersorganisatie Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

Artikel 2

Er is een College Standaardisatie.

Artikel 3

Het college heeft in verband met veilige en betrouwbare uitwisseling en (her)gebruik van gegevens tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers en tussen overheidsorganisaties onderling, tot taak:

 • a. het bevorderen dat open standaarden (technisch, eenduidige betekenis van begrippen en procesafspraken) overheidsbreed worden toegepast;

 • b. het daartoe onderhouden van een lijst met open standaarden waarvoor voor overheidsorganisaties een ‘pas-toe-of-leg-uit regime’ geldt, alsmede het volgen van de adoptie en naleving daarvan, waarbij tevens een lijst met gangbare open standaarden wordt bijgehouden;

 • c. het adviseren over eenduidige toepassing van generieke basisvoorzieningen en elektronische diensten;

 • d. het adviseren over (inter)nationale vraagstukken op het gebied van interoperabiliteit en standaardisatie die business processen in ketens en netwerken (economische topsectoren) ondersteunen vanuit het perspectief van de eindgebruiker (bedrijf, burger, overheidsorganisatie).

Artikel 4

Uiterlijk 31 december 2014 brengt het college verslag uit aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de doeltreffendheid en de effecten van de werkzaamheden van het college en forum.

Artikel 5

 • 1. Het college bestaat uit:

  • a. een voorzitter aan te wijzen door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • b. twee leden aan te wijzen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • c. een lid aan te wijzen door onderscheidenlijk:

   • de Minister van Veiligheid en Justitie;

   • de Minister van Financiën;

   • de Minister van Infrastructuur en Milieu;

   • de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

   • de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

   • de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

   • de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • d. een lid aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • e. een lid aan te wijzen door de Inspectieraad;

  • f. een lid aan te wijzen door het Interprovinciaal Overleg;

  • g. een lid aan te wijzen door de Unie van Waterschappen;

  • h. een lid aan te wijzen door de Manifestgroep.

 • 2. De voorzitter en de andere leden worden door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd.

 • 3. Het college vergadert in ieder geval twee maal per jaar.

Artikel 6

Het college kan afhankelijk van de agenda en per vergadering besluiten om een of meer deskundigen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, het burgerdomein of de overheid uit te nodigen.

Artikel 7

Er is een Forum Standaardisatie.

Artikel 8

 • 1. Het forum heeft tot taak de werkzaamheden van het college voor te bereiden en het college te adviseren. De adviserende taak van het forum beperkt zich tot advisering ten aanzien van de uitvoering van beleid op het gebied van interoperabiliteit, standaardisatie, open standaarden en informatie-infrastructuur.

 • 2. Het forum behartigt deze taak door:

  • a. het doen van voorstellen aan het college voor het opnemen van open standaarden op de lijst met standaarden waarvoor een ‘pas-toe-of-leg-uit regime’ geldt en voor het opnemen van open standaarden op de lijst met gangbare open standaarden;

  • b. het onderhouden van de procedure voor het opnemen van open standaarden op de in onderdeel a genoemde lijsten;

  • c. het bevorderen van adoptie en implementatie van afspraken van het College door het geven van voorlichting en het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor doelgroepen (overheden en bedrijven) en advisering over belemmeringen en oplossingen;

  • d. het adviseren over de naleving van overheidsbrede afspraken over de toepassing van open standaarden en de mate van adoptie;

  • e. het functioneel inzichtelijk maken van de samenhang tussen open standaarden van de lijsten met open standaarden en het in kaart brengen van mogelijke synergie tussen open standaarden/toepassingsgebieden of het doen van onderzoek naar ontbrekende of achterblijvende open standaarden en standaardisatieactiviteiten;

  • f. het monitoren van de ontwikkeling van semantische standaardisatie en het doen van voorstellen voor de ontwikkeling en adoptie van semantische standaarden voor met name domeinoverstijgende toepassingen;

  • g. het adviseren over een toetsingskader voor het ontwikkelen, beheren en gebruiken van basisvoorzieningen en elektronische diensten voor overheidsbrede toepassing, waaronder een procedure voor het maken van een lijst;

  • h. het leveren van inbreng en advies over Nederlandse standpunten ten aanzien van internationale ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie bij de elektronische gegevensuitwisseling met een publiek belang.

 • 3. Het forum kan zich laten adviseren door externe deskundigen en kan werkgroepen instellen.

Artikel 9

 • 1. Het forum bestaat uit een voorzitter en maximaal veertien andere leden, waarvan in elk geval;

  • a. een lid voor te dragen door VNO-NCW en MKB-Nederland;

  • b. een lid voor te dragen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • c. twee vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • 2. De voorzitter en de leden van het forum worden door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd.

Artikel 10

 • 1. De agendering en de prioriteitstelling van de werkzaamheden van het forum worden bepaald door het college.

 • 2. Logius draagt zorg voor ondersteuning van de werkzaamheden van het college en van het forum.

 • 3. Het college en het forum worden bijgestaan door een secretariaat.

 • 4. In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door de directeur van Logius.

Artikel 11

 • 1. Het forum legt jaarlijks uiterlijk in november een werkplan voor het volgende jaar voor aan het college ter goedkeuring.

 • 2. Het forum legt jaarlijks uiterlijk in mei een rapportage over de uitvoering van de werkzaamheden van het voorgaande jaar voor aan het college ter goedkeuring.

Artikel 12

Het college en forum stellen na onderlinge afstemming hun eigen werkwijze vast.

Artikel 13

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het college en het forum geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het college en het forum opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 14

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 15

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

Op 11 maart 2010 heeft de Minister van Economische Zaken het College Standaardisatie en het Forum Standaardisatie ingesteld. Dit instellingsbesluit vervalt met ingang van 31 december 2011. Met het onderhavige Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2012 worden het College en het Forum Standaardisatie ingesteld tot en met 31 december 2014.

Het kabinet streeft ook de komende jaren naar een verdere verbetering van overheidsdienstverlening en naar administratieve lastenverlichting door automatisering van informatiestromen tussen de overheid en de rest van de samenleving. Het kabinetsstandpunt is dat toepassing van open standaarden de norm is voor het elektronisch uitwisselen en (her)gebruiken van gegevens (interoperabiliteit) en voor een minder grote afhankelijkheid van leveranciers.

Eenduidige toepassing van open standaarden, basisvoorzieningen en elektronische diensten maakt eenmalige gegevensaanlevering en veilige, betrouwbare en plaats- en tijdsonafhankelijke transacties mogelijk waardoor werkprocessen voor tal van toepassingen slimmer kunnen worden ingericht bij bedrijven, burgers en overheidsorganisaties. Voor het uitvoeren van dit kabinetsstandpunt bestaat de behoefte aan een ambtelijk college, dat het proces van kiezen, implementeren, gebruiken, alsmede het naleven van standaardisatie-afspraken en zo nodig het doen ontwikkelen van open standaarden coördineert en bevordert.

Voor de periode 2011–2015 dienen standaarden die zijn vastgesteld door het College Standaardisatie door alle overheidsorganisaties te worden toegepast volgens het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’. Dit is onderdeel van het Bestuursakkoord over de dienstverlenende overheid en van het implementatieplan van het nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (iNUP) van rijk met gemeenten, provincies en waterschappen. In de Digitale Agenda.nl (2012–2015) wordt ingegaan op het belang van standaardisatie en open standaarden voor (proces)innovatie, regeldrukreductie, overheidsdienstverlening en de rol van het College Standaardisatie.

Het college heeft als taak standaardisatie te bevorderen die belangrijk is voor de (werk)processen tussen overheden en bedrijven en overheden en burgers. Dat betekent dat de elektronische voordeur van de overheid op orde moet zijn. Daarvoor zijn afspraken nodig over semantische, organisatorische en technische standaarden, die veilige en betrouwbare uitwisseling en hergebruik van gegevens (interoperabiliteit) tussen overheidsorganisaties en burgers en bedrijven en tussen overheidsorganisaties onderling mogelijk maken. Semantische standaarden zijn afspraken over de eenduidige betekenis van gegevens in ketens en werkprocessen. Organisatorische standaarden zijn afspraken over het overheidsbreed hanteren van eenduidige principes en uitgangspunten voor betere interoperabiliteit. Technische standaarden zijn afspraken over transport en logistiek van gegevensuitwisseling. Het college heeft ook als taak duidelijk te maken welke open standaarden door overheidsorganisaties bij voorkeur gebruikt worden. Hiertoe worden lijsten met open standaarden bijgehouden, waaronder de pas-toe-of-leg-uit lijst, die is voortgekomen uit het actieplan Nederland Open in Verbinding. Een andere taak betreft de toepassing van standaarden in (top)sectoren en regeldichte domeinen, specifiek daar waar door middel van een overgang van gesloten naar open standaarden grote effectiviteits- en efficiëntievoordelen te behalen zijn. Bij advisering wordt zo veel mogelijk informatie betrokken over de business drivers (publiek/private meerwaarde) van standaarden en de economische impact (kosten en baten) van interoperabiliteit in ketens en netwerken (topsectoren). Door het college kunnen prioriteiten worden gesteld voor het uitwerken van standaardisatie-vraagstukken, zoals de Nederlandse inzet in internationale standaardisatiegremia, voor zover het standaarden met een publiek belang betreft.

Het college stelt jaarlijks een werkplan vast op advies van het forum. Bovendien stelt het forum ieder jaar een rapportage op over de werkzaamheden, de bevindingen en de resultaten van het afgelopen kalenderjaar ter goedkeuring door het college.

Het college wordt bijgestaan en geadviseerd door een forum waarin vertegenwoordigers deelnemen vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de onderzoekswereld. Het forum houdt lijsten bij met open standaarden voor overheidsbrede toepassing en adviseert het college over een toetsingskader voor het ontwikkelen, beheren en toepassen van basisvoorzieningen en elektronische diensten. Onderdeel daarvan is een advies over het maken van een lijst met basisvoorzieningen voor overheidsbrede toepassing. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de functionele samenhang tussen open standaarden van de lijsten met open standaarden en de mogelijke synergie tussen open standaarden en/of toepassingsgebieden. Hierbij wordt een relatie gelegd met het beheer van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), dat een overheidsbreed kader geeft voor interoperabiliteit voor elektronische overheidstoepassingen. Onderzoek wordt gedaan naar ontbrekende of achterblijvende open standaarden en standaardisatieactiviteiten, bijvoorbeeld voor open overheidsdata. Voor het bevorderen van brede adoptie van afspraken van het college worden bijeenkomsten georganiseerd voor specifieke doelgroepen (overheden, bedrijven). Het forum adviseert over de naleving van de gemaakte afspraken en de mate van adoptie op basis van monitoringinformatie. Onder het begrip ‘overheidsorganisaties’ in dit instellingsbesluit worden tevens zorg- en onderwijsinstellingen verstaan.

Het college kan bewindslieden adviseren. Elk lid van het college zorgt er voor dat zijn ministerie of organisatie op de hoogte is van de besluiten en overwegingen van het college. Elk ministerie en elke organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nemen twee ambtenaren deel aan het college, omdat het van belang is dat dat ministerie voor de aspecten bedrijfsvoering rijk en ‘de elektronische overheid’ vertegenwoordigd is. College en forum worden ondersteund door een secretariaat dat is ondergebracht bij Logius, de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De deelnemers van het forum worden op persoonlijke titel aangesteld op basis van gezag en een brede blik op en/of deskundigheid met betrekking tot standaarden en procesvernieuwing voor een betere elektronische (overheids)dienstverlening. Het forum wordt onder andere gevoed door experts die participeren in in te stellen werkgroepen en in (inter)nationale standaardisatie-organisaties. Bij haar advisering hanteert het forum een open werkwijze, waarbij zo veel mogelijk wordt samengewerkt met en voor relevante doelgroepen, zoals overheidsorganisaties, beheerders, burgers en bedrijven (eindgebruikers, ICT-aanbieders).

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

Naar boven