Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2011, 23556Interne regelingen

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Internationaal Innoveren

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Aan de voorzitter van de Adviescommissie Internationaal Innoveren wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,104.

  • 2. Aan de leden Van der Vies, De Lange, Heij en Broekhoff van de Adviescommissie Internationaal Innoveren wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,059.

  • 3. Aan de leden McGillivray, Lettinga en Beunder van de Adviescommissie Internationaal Innoveren wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,046.

Artikel 2

Het Besluit van de Minister van Economische Zaken tot vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Internationaal Innoveren van 10 maart 2010 (Stcrt. 2010, 16568) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

namens deze:

B. Leeftink,

directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.