Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2011, nr. IVV/FB/2011/21987 tot eenmalige aanpassing bedragen in verschillende wetten in verband met het wetsvoorstel WWB-maatregelen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel XXXII van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 650);

Besluit:

ARTIKEL I. EENMALIGE AANPASSING BEDRAGEN WET WERK EN BIJSTAND

In de Wet werk en bijstand wordt:

1. In artikel 4, tweede lid, aanhef, ‘€1023,42’ gewijzigd in: € 1059,49;

2. In artikel 20, eerste lid, onderdeel a, ‘€ 227,00’ gewijzigd in: € 230,91;

3. In artikel 20, eerste lid, onderdeel b, ‘€ 656,93’ gewijzigd in: € 668,21;

4. In artikel 20, tweede lid, onderdeel a, ‘€ 489,77’ gewijzigd in: € 498,19;

5. In artikel 20, tweede lid, onderdeel b, ‘€ 919,70’ gewijzigd in: € 935,49;

6. In artikel 21, eerste lid, ‘€ 1313,85’ gewijzigd in: € 1336,42;

7. In artikel 21, tweede lid, onderdeel a, onder 1, ‘€ 454,00’ gewijzigd in: € 461,82;

8. In artikel 21, tweede lid, onderdeel a, onder 2, ‘€ 716,77’ gewijzigd in: € 729,10;

9. In artikel 21, tweede lid, onderdeel b, onder 1, ‘€ 883,93’ in: € 899,12;

10. In artikel 21, tweede lid, onderdeel b, onder 2, ‘€ 1146,70’ in: € 1166,40;

11. In artikel 21, tweede lid, onderdeel c, ‘€ 1110,93’ gewijzigd in: € 1130,03;

12. In artikel 32, vijfde lid, onderdeel c, ‘€ 1023,42’ gewijzigd in: € 1059,49;

13. In artikel 33, vijfde lid, ‘€ 18,40’ gewijzigd in: € 18,80.

ARTIKEL II. EENMALIGE AANPASSING BEDRAGEN WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt in artikel 8, vijfde lid, aanhef, ‘€ 187,28’ gewijzigd in: € 201,03.

ARTIKEL III. EENMALIGE AANPASSING BEDRAGEN WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt in artikel 8, negende lid, aanhef, ‘€ 187,28’ gewijzigd in: € 201,03.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2011

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom.

TOELICHTING

In artikel XXXII van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 650) (hierna: de wet) is bepaald dat na inwerkingtreding van die wet de bedragen en normen die in de in artikel XXXII opgenomen onderdelen genoemd worden, eenmaal kunnen worden aangepast.

Daar wordt in deze regeling gebruik van gemaakt. Tevens zijn in deze regeling aanpassingen van de normen en bedragen, de herzieningen op grond van artikel 38 van de Wet werk en bijstand verwerkt. Deze herzieningen vloeien voort uit de wijziging van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2012. In verband hiermee zal het netto minimumloon, bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand eveneens veranderen.

Als gevolg hiervan wijzigen tevens de aan het netto minimumloon gekoppelde bijstandsnormen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom.

Naar boven