Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2011, 23377Vergunningen

Ontwerp-omgevingsvergunning Kerkweg 136

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de ontwerp-omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een woning en tevens sloop van de bestaande woning aan de Kerkweg 136 te Kockengen met ingang van vrijdag 23 december 2011 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud

Initiatiefnemer is voornemens een woning op te richten aan de Kerkweg 136 te Kockengen. De bestaande woning zal worden gesloopt. Daarnaast zal er voor maximaal één jaar een tijdelijke woonunit geplaatst worden op het perceel. Om het onderhavige project mogelijk te maken wordt de zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van de lijst van categorieën van gevallen waarvoor op 22 november 2011 door de gemeenteraad is besloten dat er geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Inzien

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning vanaf vrijdag 23 december 2011 gedurende zes weken inzien op de locatie:

Centrale dienstverlening gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

U kunt de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBKerkweg136KKG-OW01) vanaf vrijdag 23 december 2011 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via www.stichtsevecht.nl komt u direct op de juiste pagina van www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 23 december 2011 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 AA Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de mevrouw A. Havermans (0346-254392).