Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 14 december 2011, houdende wijziging van de Regeling maatschappelijke ondersteuning in verband met het vaststellen van het mantelzorgcompliment voor 2012

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6g komt te luiden:

Artikel 6g

De uitkering bedraagt voor het jaar 2012 € 200.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Naar boven