Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenStaatscourant 2011, 23248Overig

Tarievenbesluit Ctgb 2012

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Overwegende dat er nog onvoldoende ervaring is om vooraf tarieven vast te kunnen stellen voor aanvragen tot toelating van gewasbeschermingsmiddelen die geheel of gedeeltelijk volgens de procedure van artikel 33 Verordening (EG) 1107/2009 worden behandeld;

Overwegende anderzijds dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EEG) 1991/414;

Overwegende dat tarieven gesteld moeten worden voor het project ‘Van WGGA naar WG’;

Besluit:

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Paragraaf 1.1: Algemene bepalingen

1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

a) Verordening:

verordening (EG) 1107/2009

b) richtlijn 98/8/EG:

Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

c) de wet:

Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

d) de regeling:

regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

e) het college:

het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

f) Onze Minister:

de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister

g) nieuwe werkzame stof (enkel voor biociden):

werkzame stof die niet is vermeld in bijlage I of IA bij richtlijn 98/8/EG en die op 15 mei 2000 nog niet in een lidstaat van de Europese Unie op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld.

2 Aanvraagkosten, beoordelingskosten en kosten voor samenvatten/evalueren
 • 2.1. Behoudens gevallen waarin in dit besluit wordt afgeweken, bestaan de kosten voor de behandeling van een aanvraag of – waar van toepassing – van de voorbereiding van een ambtshalve besluit – uit:

  • a) Aanvraagkosten

  • b) Beoordelingskosten

  • c) Kosten voor het samenvatten/evalueren van gegevens en studies die geleverd zijn ter onderbouwing van een aanvraag.

 • 2.2. Indien het college besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het samenvatten/evalueren en de beoordelingskosten verschuldigd, zoals hieronder in dit besluit opgenomen.

HOOFDSTUK 2 TARIEVEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Paragraaf 2.1: Aanvraagkosten

3 Aanvragen waarbij het Ctgb rapporteur is
 • 3.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 zijn aanvragen als bedoeld in artikel 28 van de verordening, waarbij het Ctgb de onderzoekende lidstaat als bedoeld in artikel 35 van de verordening is, de volgende kosten en tarieven verschuldigd:

  • a) Indien op verzoek van de aanvrager ter voorbereiding op het indienen van een aanvraag tot toelating een pre-submission fase is georganiseerd: € 10.000,–

  • b) Een door het college vast te stellen voorschot voor de behandeling van een aanvraag

  • c) De op basis van nacalculatie in rekening gebrachte werkelijke kosten in het kader van hetgeen in dit lid, onder a en b is beschreven, door het Ctgb vastgesteld nadat het Ctgb een besluit op de aanvraag heeft genomen

  • d) Paragraaf 2.2: is niet van toepassing.

 • 3.2. De werkelijk gemaakte kosten, bedoeld in dit besluit, worden berekend aan de hand van:

  • a) het voor het betreffende boekjaar vastgestelde uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal door het Ctgb bestede uren.

  • b) Het uurtarief voor 2012 bedraagt € 107,–.

  • c) De kosten van door het Ctgb in het kader van de behandeling van de aanvraag ingeschakelde derden, inclusief de door het Ctgb aan die derden betaalde BTW.

 • 3.3. Het bepaalde onder 3.1en 3.2 is voorts van overeenkomstige toepassing op de volgende aanvraagvormen:

  • a) Aanvragen tot een voorlopige toelating zoals bedoeld in artikel 30 van de verordening

  • b) Aanvragen tot verlenging van goedkeuring van een werkzame stof of van een toelating als bedoeld in respectievelijk artikel 14 en artikel 43 van de verordening

  • c) Europese dan wel zonale aanvragen tot wijziging van de toelating zoals bedoeld in artikel 33 alsmede 45 van de verordening, waarbij het Ctgb de onderzoekende lidstaat als bedoeld in artikel 35 van de verordening is

  • d) Europese aanvragen voor middelen voor alleen kastoepassingen op basis van artikel 33, tweede lid, onder b van de verordening, waarbij het Ctgb de onderzoekende lidstaat als bedoeld in artikel 35 van de verordening is

  • e) Europese aanvragen voor middelen ter behandeling van zaaizaad op basis van art 33, tweede lid, onder b van de verordening, waarbij het Ctgb de onderzoekende lidstaat als bedoeld in artikel 35 van de verordening is.

  • f) Europese aanvragen voor middelen ter behandeling na de oogst op basis van art 33, tweede lid, onder b van de verordening, waarbij het Ctgb de onderzoekende lidstaat als bedoeld in artikel 35 van de verordening is

  • g) Europese aanvragen voor middelen ter behandeling van lege opslagruimten op basis van artikel 33, tweede lid, onder b van de verordening, waarbij het Ctgb de onderzoekende lidstaat als bedoeld in artikel 35 van de verordening is

  • h) Aanvragen tot herregistratie als bedoeld in artikel 80, vijfde lid van de verordening

   • i. waarbij de aanvrager ervoor heeft gekozen om deze vrijwillig in een zonale samenwerkingsstructuur te laten behandelen en

   • ii. waarbij het Ctgb als rapporteur optreedt.

 • 3.4. Het bepaalde in 3.1 en 3.2 is eveneens van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen op basis van micro-organismen, plantenextracten, feromonen en vergelijkbare stoffen, met dien verstande dat het voorschot voor de aanvraagbehandeling als bedoeld in artikel 3.1, onder b) € 25.000,– bedraagt.

 • 3.5. In afwijking van artikel 3.1 geldt voor aanvragen tot toelating van gewasbeschermingsmiddelen die identiek zijn aan een in Nederland al toegelaten gewasbeschermingsmiddel, een tarief ter hoogte van € 1.498,– voor aanvragen tot toelating, indien sinds de toelating van het eerder toegelaten gewasbeschermingsmiddel het relevante wettelijke en wetenschappelijke beoordelingskader, waaronder begrepen de relevante stand van wetenschap en techniek, volkomen ongewijzigd is.

4 Aanvragen die slechts gedeeltelijk inhoudelijk door het Ctgb worden beoordeeld
 • 4.1. Het tarief voor aanvragen tot wederzijdse erkenning van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 40 van de verordening bedraagt: € 3.210,00

 • 4.2. Het tarief voor een aanvraag als bedoeld in artikel 33 van de verordening, waarvoor een andere lidstaat de onderzoekende lidstaat als bedoeld in artikel 35 van de verordening is, bedraagt: € 5.350,–

5 Administratieve aanvragen
 • 5.1. Het tarief voor een aanvraag van een vergunning tot parallelhandel zoals bedoeld in artikel 52 van de verordening bedraagt: € 696,00

 • 5.2. Het tarief voor een aanvraag tot uitbreiding van het gebruiksgebied van vergunning tot parallelhandel gewasbeschermingsmiddel bedraagt: € 696,00

 • 5.3. Het tarief voor aanvraag tot toelating van een toevoegingsstof zoals bedoeld in artikel 58 van de verordening en 11.10a Rgb bedraagt: € 696,00

 • 5.4. Paragraaf 2.2: (beoordelingskosten) is op aanvragen, bedoeld in dit artikel niet van toepassing.

6 Aanvragen tot wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 45 van de verordening
 • 6.1. Het tarief voor aanvragen door de toelatinghouder tot wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 45 van de verordening, bedraagt: € 696,00

 • 6.2. In afwijking van het bepaalde onder 6.1 bedraagt het tarief voor aanvragen in verband met onderstaande wijzigingen van de toelating € 214,–:

  • a) Wijziging naam, adres, vestigingsplaats van de toelatinghouder

  • b) Overschrijvingen van de toelating op naam van een ander bedrijf

  • c) Overige kleine administratieve wijzigingen

 • 6.3. Het tarief voor een aanvraag tot wijziging van de verpakking en etikettering als bedoeld in artikel 45 van de verordening, bedraagt: € 696,00

 • 6.4. Het tarief voor aanvragen tot wijziging van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/de Gebruiksaanwijzing die enkel alleen betrekking hebben op het Nederlands addendum, bedraagt: € 696,00

 • 6.5. Het tarief voor overige mineure wijzigingen van de toelating als bedoeld in artikel 45 van de verordening, die niet vallen onder artikel 6.3 t/m 6.4, bedraagt: € 696,00

 • 6.6. Het tarief voor een wijziging van de samenstelling van een toegelaten of voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 45 van de verordening, bedraagt:

  • i. Indien sprake is van wijziging in de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing van de werkzame stof): € 856,00

  • ii. Voor overige, niet-wezenlijke wijzigingen in de samenstelling op basis van artikel 45 van de verordening: € 696,00

7 Aanvragen tot uitbreiding van de toelating met kleine toepassingen
 • 7.1. De aanvraagkosten voor een aanvraag tot uitbreiding in Nederland (niet-zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen als bedoeld in artikel 51 van de verordening bedragen € 856,00, indien aan de onderstaande criteria wordt voldaan:

  • a) er is een helpdeskverzoek gedaan als bedoeld onder 47.1onder d) en

  • b) er is een advies beschikbaar niet ouder dan zes maanden waaruit blijkt dat:

   • het uitsluitend kleine toepassing(en) betreft

   • en de toepassing(en) binnen de risk envelope van de toelating valt (vallen)

  • c) er een MRL beschikbaar is die het aangevraagde gebruik afdekt

 • 7.2. Het tarief voor andere aanvragen tot wijziging in de zin van artikel 51 van de verordening bedraagt: € 4.762,00.

8 Aanvragen tot herregistratie van een gewasbeschermingsmiddel

Voor aanvragen tot herregistratie van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 80, eerste lid van de verordening, geldt een aanvraagtarief ter hoogte van: € 5.778,00

9 Aanvragen tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL)
 • 9.1. Voor aanvragen tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet in het kader van een aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel geldt het volgende tarief: € 696,00

 • 9.2. Voor een verzoek tot het afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) dat niet is gedaan in het kader van een aanvraag tot toelating is verschuldigd: € 696,00

Paragraaf 2.2: Beoordelingskosten gewasbeschermingsmiddelen

10 Beoordelingskosten per aspect of criterium

Behoudens afwijkingen die elders in dit besluit zijn opgenomen, zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria voor aanvragen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen de volgende bedragen verschuldigd:

 • a) Werkzaamheid: € 1.284,00

 • b) Fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 856,00

 • c) Criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.568,00

 • d) Criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 2.568,00

 • e) Criteria ten aanzien van het milieu:

  • i. Gedrag en lotgevallen in het milieu: € 1.926,00

  • ii. Ecotoxicologie: € 2.996,00

 • f) Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 1.231,00

 • g) Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten € 1.391,00

11 Aanvragen met betrekking tot coatingsmiddelen voor zaaizaad bestemd voor export, die vallen onder artikel 80, vijfde lid van de verordening

In afwijking van artikel 10 onder c) en e) zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een zaaizaadmiddel voor gebruik op uit te voeren zaaizaad ten behoeve van export, de volgende bedragen verschuldigd:

 • a) Criteria ten aanzien van de toepasser: € 161,00

 • b) Criteria ten aanzien van het milieu: € 161,00

12 Vereenvoudigde uitbreiding en uitbreiding met kleine toepassing
 • 12.1. Het bepaalde in artikel 10 onder a) (werkzaamheid) is niet van toepassing voor de beoordeling van aanvragen

  • a) tot vereenvoudigde uitbreiding als bedoeld in artikel 31 Wgb, zoals dit luidde vóór 14 juni 2011, mits de aanvraag administratief volledig is ingediend vóór genoemde datum

  • b) tot vereenvoudigde uitbreiding als bedoeld in artikel 31 juncto 121 Wgb, zoals deze luidden vóór 14 juni 2011, mits de aanvraag administratief volledig is ingediend vóór genoemde datum

  • c) tot uitbreiding van toelatingen voor kleine toepassingen, bedoeld in artikel 51 van de verordening.

 • 12.2. In afwijking van artikel 10 onder b), is voor de beoordeling van fysisch/chemische eigenschappen in het kader van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid verschuldigd: € 214,00

 • 12.3. Indien in het kader van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, onder b) gebruik kan worden gemaakt van een vergelijkende beoordeling, zijn in afwijking van artikel 10 onder c) en e) voor de beoordeling de volgende bedragen verschuldigd:

  • a) Criteria ten aanzien van de toepasser: € 428,00

  • b) Criteria ten aanzien van het milieu:

   • i. Gedrag en lotgevallen in het milieu: € 530,00

   • ii. Ecotoxicologie: € 530,00

13 Aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld

In afwijking van artikel 10 zijn voor de beoordeling van een wederzijdse erkenning of een aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel waarbij het Ctgb niet de rapporteur in de zin van artikel 35 van de verordening is, de volgende bedragen verschuldigd:

 • a) De werkzaamheid: € 856,00

 • b) De fysische en chemische eigenschappen van het middel: € 321,00

 • c) Criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.354,00

 • d) Criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 642,00

 • e) Criteria ten aanzien van het milieu:

 • f) Gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.498,00

 • g) Ecotoxicologie € 2.033,00

14 Wederzijdse erkenningsaanvraag en nationaal addendum voor middelen op basis van micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen

In afwijking van artikel 10 onder c) tot en met e) zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel op basis van

 • a) Micro-organismen

 • b) Plantenextracten

 • c) Feromonen

 • d) Met stoffen die vergelijkbaar zijn met de onder a) tot en met c) genoemde stoffen,

de volgende bedragen verschuldigd:

 • a) Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid: € 1.070,00

 • b) Criteria ten aanzien van het milieu: € 1.070,00

15 Afleiden MTR

Voor het afleiden van een MTR zijn de bedragen als genoemd in bijlage I van dit besluit verschuldigd.

16 Afleiden MRL

Voor de beoordeling zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 10 onder d) en g) verschuldigd, alsmede de bedragen als genoemd in bijlage I van dit besluit.

17 Toelating voor experimentele doeleinden op basis van art 54 van de verordening
 • 17.1. Indien de de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen: € 214,00

 • 17.2. Indien de behandelde gewassen in de voedselketen zouden kunnen komen:

  • a) Het basisbedrag: € 268,00

  • b) Per 5 gewassen waarvoor ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd: € 107,00

Paragraaf 2.3: Aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen

18 Aanvraagkosten goedkeuring werkzame stof
 • 18.1. Voor het indienen van een aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof als bedoeld in artikel 7 of artikel 80, eerste lid van de verordening is verschuldigd: € 12.500,00

 • 18.2. In afwijking van het eerste lid is voor het indienen van een aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare werkzame stof, verschuldigd: € 6.500,00.

 • 18.3. Voor het indienen van een aanvraag tot verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof is verschuldigd: € 12.500,00.

19 Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph)
 • 19.1. Voor het samenvatten en beoordelen (monograph) van de aanvraag tot goedkeuring als bedoeld in artikel 18.1 en 18.3, is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 150.000,00.

 • 19.2. Voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 18.2, de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Het voorschot hiervoor bedraagt € 25.000,00.

20 Overige werkzaamheden (aanvullend verslag)
 • 20.1. Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie voor werkzame stoffen als bedoeld in artikel 18.1, nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 75.000,00.

 • 20.2. In afwijking van het eerste lid is voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie als bedoeld onder 18.2, nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 7.500,00.

 • 20.3. Voor het opstellen van een aanvullend verslag voor aanvragen als bedoeld onder 18.3, is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 25.000,00.

21 Samenvatten en evalueren van gegevens
 • 21.1. Naast aanvraagkosten en beoordelingskosten zijn kosten verschuldigd voor het samenvatten en evalueren van gegevens en studies, voorzover ingediend bij een aanvraag.

  Voor het samenvatten en evalueren van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage I van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

 • 21.2. Voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van microbiologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage II van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

HOOFDSTUK 3 BIOCIDEN

Paragraaf 3.1: Aanvraagkosten

22 Voor de indiening van de volgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd:
 • 22.1. Een bedrag van € 5.778,00 voor aanvragen als bedoeld in

  • a) artikel 49 (reguliere toelating) en 55 (toelating op aanvraag van Onze Minister) van de wet, alsmede een verlenging daarvan

  • b) artikel 54 van de wet (een voorlopige toelating), alsmede van een verlenging daarvan

  • c) artikel 128, tweede lid van de wet (herregistratie na communautaire maatregel tot opneming)

 • 22.2. Een bedrag van € 4.280,00 voor aanvragen tot toelating of tot uitbreiding van een toelating als bedoeld in artikel 121 van de wet

 • 22.3. Een bedrag van € 642,00 voor aanvragen tot verlenging van de toelating als bedoeld in artikel 121, eerste lid van de wet

 • 22.4. Een bedrag van € 3.210,00 voor aanvragen tot herregistratie van een voorlopig toegelaten biocide als bedoeld in artikel 54 van de wet, nadat de nieuwe werkzame stof is geplaatst op bijlage Ibij Richtlijn 98/8/EG

 • 22.5. Een bedrag van € 1.391,00 voor aanvragen tot registratie van een biocide met een gering risico als bedoeld in artikel 59 van de wet, alsmede een verlenging daarvan of een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan

 • 22.6. Een bedrag van € 2.140,00 voor de vaststelling van een kaderformulering bij een toelating als bedoeld in artikel 62 van de wet

 • 22.7. Een bedrag van € 1.391,00 voor aanvragen tot toelating van een biocide die valt binnen een vastgestelde kaderformulering

 • 22.8. Een bedrag van € 4.762,00 voor aanvragen tot uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten of een voorlopig toegelaten biociden

 • 22.9. Een bedrag van € 4.280,00 voor aanvragen tot wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 125 van de wet

 • 22.10. Een bedrag van € 4.280,00 voor aanvragen als bedoeld in artikel 126 van de wet

23 Aanvraagkosten administratieve toelating biociden
 • 23.1. Een bedrag van € 696,00 voor aanvragen tot afgeleide toelating van een biocide als bedoeld in artikel 52 van de wet, alsmede een verlenging daarvan of een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan

 • 23.2. Een bedrag van € 696,00 voor aanvragen tot toelating van een parallel geïmporteerd biocide als bedoeld in artikel 53 van de wet, alsmede een verlenging daarvan of een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan

24 Aanvraagkosten voor toelatingen als bedoeld in artikel 124 van de wet

Op aanvragen tot toelating van biociden als bedoeld in artikel 124, eerste lid van de wet, zijn de tarieven voor biociden als genoemd in artikel 121 van de wet van overeenkomstige toepassing.

25 Aanvraagkosten wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 68 van de wet

Voor aanvragen tot wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 68 van de wet gelden de volgende tarieven:

 • 25.1. Administratieve wijziging: € 214,00

 • 25.2. Wijziging van de verpakking en etikettering: € 696,00

 • 25.3. Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing, voor zover niet vallend onder 25.2: € 696,00

 • 25.4. Overige wijzigingen van de toelating, niet vallend onder artikel 25.1 tot en met 25.3: € 696,00

26 Aanvraagkosten wijziging van de samenstelling

Voor aanvragen tot wijziging van de samenstelling van een toegelaten of voorlopig toegelaten biocide is verschuldigd:

 • a) Indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd: € 4.762,00

 • b) Indien sprake is van wijziging in de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing van de werkzame stof ): € 856,00

 • c) Overige gevallen: € 696,00

27 Aanvragen tot wijziging van registraties

Voor aanvragen tot wijziging van registraties als bedoeld in artikel 59 van de wet zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 • a) Administratieve wijziging: € 214,00

 • b) Wijziging van de verpakking en etikettering: € 696,00

 • c) Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing, voorzover niet vallend onder 25.2: € 696,00

 • d) Overige wijzigingen van de registratie: € 394,00

28 Wijziging van de samenstelling van een geregistreerd biocide

Voor aanvragen tot wijziging van de samenstelling van een geregistreerd biocide is verschuldigd: € 696,00.

29 Wederzijdse erkenning
 • 29.1. Voor het indienen en beoordelen van een aanvraag tot wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 56 van de wet, is verschuldigd: € 6.099,00

 • 29.2. Voor het indienen en de beoordeling van een aanvraag in het kader van een wederzijdse erkenning van een registratie als bedoeld in artikel 60 van de wet, is verschuldigd: € 696,00

30 Vrijstelling voor proefdoeleinden

Voor de indiening van een aanvraag voor een vrijstelling ten behoeve van een proef of experiment als bedoeld in artikel 64 van de wet, is verschuldigd: € 428,00

Paragraaf 3.2: Beoordelingskosten van aanvragen

31 Beoordelingskosten voor aanvragen als bedoeld in artikel 59 van de wet

Tenzij in elders dit besluit anders bepaald, bedragen de verschuldigde kosten voor de beoordeling van aanvragen de volgende aspecten of criteria:

 • a) De werkzaamheid: € 1.284,00

 • b) De fysische en chemische eigenschappen van het middel, onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 1.875,00

 • c) Criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.568,00

 • d) Criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 2.568,00

 • e) Criteria ten aanzien van het milieu: € 4.922,00

 • f) Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 1.231,00

 • g) Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.391,00

32 Beoordelingskosten van aanvragen als bedoeld in artikel 121 van de wet

In afwijking van artikel 31 , zijn, indien de beoordeling conform het overgangsrecht (artikel 121 en verder van de wet) wordt uitgevoerd, voor de beoordeling van een aanvraag de volgende bedragen verschuldigd:

 • a) De werkzaamheid: € 1.070,00

 • b) De fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 1.284,00

 • c) Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid: € 1.926,00

 • d) Criteria ten aanzien van het milieu: € 1.926,00

 • e) Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 214,00

 • f) Indien gebruik gemaakt wordt van een vergelijkende beoordeling is voor de beoordeling verschuldigd: € 1.284,00

 • g) Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten € 1.284,00.

33 Beoordeling verlengingsaanvragen die vallen onder artikel 121 van de wet

In afwijking van artikel 31 is voor de beoordeling van aanvragen tot verlenging van een toelating, met uitzondering aanvragen tot verlenging van afgeleide toelatingen, als bedoeld in artikel 121 van de wet, verschuldigd: € 2.140,00.

34 Dringend vereist biocide
 • 34.1. Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet is verschuldigd: € 1.800,00

 • 34.2. Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid van de wet is verschuldigd:

  • a) Voor de beoordeling van biocideprobleem als knelpunt € 4.217,00

  • b) Risicobeoordeling volksgezondheid

  • c) Indien nog niet eerder beoordeeld: € 1.114,00

  • d) Indien reeds eerder beoordeeld: € 773,00

  • e) Risicobeoordeling toepasser

  • f) Niet eerder beoordeeld: € 1.114,00

  • g) Indien reeds eerder beoordeeld: € 773,00

  • h) Risicobeoordeling milieu

  • i) Indien nog niet eerder beoordeeld: € 1.114,00

  • j) Indien reeds eerder beoordeeld: € 773,00

  • k) Beoordeling werkzaamheid, Wettelijk gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing: € 516,00

  • l) Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.114,00

35 Beoordeling aanvragen tot wijziging samenstelling biocide als bedoeld in artikel 125 van de wet

Voor de beoordeling van een aanvraag tot wijziging van de samenstelling van een biocide, bedoeld in artikel 125 van de wet, zijn de bedragen, genoemd in artikel 32 verschuldigd.

36 Vereenvoudigde uitbreiding biocide

Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 126 van de wet zijn de bedragen, genoemd in artikel 32 hierboven verschuldigd. Daarnaast zijn kosten voor het samenvatten en evalueren verschuldigd, indien van toepassing.

37 Afleiden MRL
 • 37.1. Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) is verschuldigd: € 696,00.

 • 37.2. Voor de beoordeling zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 31 verschuldigd.

38 Technische werkzame stof niet in het kader van een toelating

Voor het beoordelen buiten het kader van een aanvraag tot toelating van de technische werkzame stof uit andere bronnen is verschuldigd: € 856,00

Paragraaf 3.3: Plaatsing werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG

39 Aanvraagkosten

Voor het indienen van een aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG is het verschuldigd: € 12.500,00

40 Samenvatten, evalueren en beoordelen

Voor het samenvatten, evalueren en beoordelen van aanvragen tot plaatsing van een werkzame stof op bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG in artikel 20 en het opstellen van een verslag en aanbeveling omtrent het te nemen besluit, is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt:

 • a) Als bij de in behandeling name blijkt dat met een gemiddelde evaluatie kan worden volstaan: € 200.000,00

 • b) Als bij de in behandeling name blijkt dat extra gegevens moeten worden geëvalueerd en extra beoordelingen moeten worden uitgevoerd: € 250.000,00

 • c) Als bij de in behandeling name blijkt dat met een beperkte evaluatie kan worden volstaan: € 150.000,00

 • d) Als bij de in behandeling name blijkt dat met een evaluatie op basis van een eenvoudig dossier kan worden volstaan: € 100.000,00.

41 Overige werkzaamheden

Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van het verslag en advies aan de Europese Commissie nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 75.000,00

42 Samenvatten en evalueren van gegevens

Indien de aanvrager gegevens (studies) indient ter onderbouwing van zijn aanvraag, zijn naast aanvraagkosten en beoordelingskosten tevens de volgende bedragen verschuldigd voor het samenvatten en evalueren van deze gegevens:

 • 42.1. Voor het samenvatten en evalueren van studies voor biociden zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage III.

 • 42.2. Voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van micro-biologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage II.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE TARIEVEN

43 Project omzetting WGGA naar WG (alleen gewasbeschermingsmiddelen)

In het kader van het project ‘Van WGGA naar WG’ zijn toelatinghouders de volgende bedragen verschuldigd:

 • 43.1. Indien de toelatinghouder zelf een WG aanlevert dat aan onderstaande voorwaarden voldoet, is het volgende bedrag verschuldigd: € 696,00

 • 43.2. Indien de toelatinghouder niet of niet tijdig een WG aanlevert dat voldoet aan onderstaande voorwaarden en het Ctgb het WG/GA zelf omzet naar WG is het volgende bedrag verschuldigd: € 1.070,00

 • 43.3. In afwijking van het eerste en tweede lid is voor het omzetten van een WG/GA naar een WG voor parallelle vergunningen of gewijzigde toelatingen het volgende bedrag verschuldigd: € 321,00

 • 43.4. De voorwaarden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn:

  • a) Het voorgestelde omgezette WG met toelatingsnummer wordt door de toelatinghouder voor de door het Ctgb bepaalde datum ingediend bij het Ctgb.

  • b) Naast het voorgestelde omgezette WG wordt het geldende WGGA met toelatingsnummer geleverd

  • c) Toelatinghouder levert de GAP tabel met toelatingsnummer waarop het WG gebaseerd is. GAP tabel en WG dienen op elkaar afgestemd te zijn en bevatten geen tegenstrijdigheden bevatten.

  • d) Het voorgestelde WG is opgesteld conform de terminologie van de DTG-lijst

  • e) Alle toepassingen zijn bij de omzetting opgenomen.

  • f) Het voorgestelde WG is volledig ingevuld en er missen geen gegevens

  • g) In het voorgestelde WG zijn de juiste doseringen ingevuld. Indien bij 2 of meer toepassingen onjuiste doseringen staan, geldt het hoge tarief, genoemd onder 43.2

  • h) Restrictiezinnen dienen overgenomen te worden van het WGGA in het voorgestelde WG

  • i) Indien op het WGGA een resistentiezin wordt vermeld, dient deze in het voorgestelde WG vervangen te zijn door de standaard resistentiezin.

44 Jaarlijkse vergoeding

Voor toelatingen die op 1 februari van het jaar waarop dit besluit betrekking heeft, opgenomen zijn in het in artikel 42, tweede lid van de wet bedoelde register, zijn de volgende jaarlijkse vergoedingen verschuldigd:

 • a) Voor een gewasbeschermingsmiddel: € 1.395,00

 • b) Voor een biocide: € 1.365,00

 • c) In afwijking van het bepaalde onder a) zijn voor gewasbeschermingsmiddelen waarvoor een dringend vereiste toelating is verleend voor een termijn van meer dan één jaar, de volgende tarieven van toepassing:

  • i. Indien het gewasbeschermingsprobleem voor een direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van vijf jaar als knelpunt is vastgesteld: € 2.082,00

  • ii. Indien het gewasbeschermingsprobleem voor een direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van minder dan vijf jaar als knelpunt is vastgesteld: € 666,00

 • d) De betaling van het bedoelde bedrag geschiedt binnen vier weken na dagtekening van het verzoek tot betaling op de bij dit verzoek aangegeven wijze, bij gebreke waarvan de toelatinghouder van rechtswege in verzuim is als bedoeld in artikel 6:81 Burgerlijk wetboek.

45 Inlichtingen omtrent proeven op gewervelde dieren

 • 45.1. Ter zake van het inwinnen van inlichtingen bij het college omtrent proeven op gewervelde dieren die bij een eerdere aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel of biocide zijn uitgevoerd als bedoeld in artikel 61 van de verordening of artikel 46, eerste lid van de wet: € 428,00

 • 45.2. De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb tegelijkertijd met het indienen van een aanvraag.

46 Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

 • 46.1. Ter zake de bemiddeling door het college als bedoeld in artikel 8:3, tweede lid, Besluit Bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007, alsmede artikel 8 Besluit aanvulling bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen Ctgb 2011, is de aanvrager de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

 • 46.2. Het bepaalde onder 3.2 is van overeenkomstige toepassing.

47 Helpdesk Toelatingen

Voor een verzoek om inlichtingen aan de Helpdesk Toelatingen over aanvragen tot (uitbreiding van de) toelating zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 • a) Op een verzoek aan de Helpdesk Toelatingen is het bepaalde onder 3.2 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat hiervoor een maximum geldt van € 4.280

 • b) Voor een verkort pré aanvraag volledigheidsverzoek: € 1.284,–

 • c) Op een volledig pré-aanvraag volledigheidsverzoek is het bepaalde onder a) van toepassing

 • d) Voor een verzoek aan de Helpdesk met betrekking tot een aanvraag tot uitbreiding met alleen Kleine Toepassingen als bedoeld in artikel 51 van de verordening is, in afwijking van a) en b) hierboven verschuldigd: € 1.070,00

48 Toezending register

 • 48.1. Terzake van een verzoek om toezending van een register is verschuldigd € 27,00

 • 48.2. De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt vooraf door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb onder vermelding van het type register.

49 Exportverklaring

Voor het op verzoek verstrekken van een verklaring ten behoeve van de export van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide is het volgende bedrag verschuldigd:€ 214,00.

50 Overig

Voor een verzoek tot het verrichten van overige specifieke werkzaamheden is het bepaalde onder 3.2 van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 5 NAVERREKENING

51 Naverrekening

 • 51.1. De tarieven die op de daadwerkelijke kosten (kostprijs) zijn vastgesteld, worden door het Ctgb door middel van een factuur bij de aanvrager in rekening gebracht onder vermelding van een factuurnummer.

 • 51.2. Indien een voorschot op de daadwerkelijke kostprijs is betaald, wordt dit met het verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kostprijs lager is dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na factuurdatum aan de aanvrager terugbetaald.

 • 51.3. Behoudens het bepaalde in 51.2, dient de aanvrager de factuur binnen vier weken na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer te voldoen.

 • 51.4. Indien niet of niet volledig binnen de gestelde termijn is betaald, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

52 Overgangsregime

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

53 Intrekking eerdere tarievenbesluiten

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • a) Besluit Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2011

 • b) Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2011

 • c) Tarievenbesluit Ctgb 2011

 • d) Tarievenbesluit Ctgb 2010

 • e) Tarievenbesluit Ctgb 2009

 • f) Tarievenbesluit Ctb 2006

 • g) Tarievenbesluit Ctb 2005

 • h) Tarievenbesluit Ctb 2004.

54 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt, na goedkeuring door Onze Minister en na geplaatst te zijn in de Staatscourant, in werking op 1 januari 2012.

55 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievenbesluit Ctgb 2012.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op d.d. 23 november 2011.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze:

de Voorzitter,

D.K.J. Tommel.

BIJLAGE I DE KOSTEN VOOR HET SAMENVATTEN EN EVALUEREN VAN STUDIES VOOR GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Middelstudies

Aanvraagcode

Omschrijving

Per

Tarief

Annex III

     

3 t/m 3.9 en 6

De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.635,00

     
 

De toxiciteit van het bestrijdingsmiddel

 

7.1

Acute toxiciteit

   

7.1.1

Bepaling acute orale toxiciteit

studie

€ 107,00

7.1.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

studie

€ 107,00

7.1.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

studie

€ 107,00

7.1.4

Bepaling van de huidirritatie

studie

€ 107,00

7.1.5

Bepaling van de oogirritatie

studie

€ 107,00

7.1.6

Bepaling van de sensibilisatie van de huid

studie

€ 107,00

7.1.7

Studie naar combinaties van middelen

kostprijs

kostprijs

7.3.1 t/m 7.5.4

Gegevens over blootstelling

€ 1.290,00

7.6

Dermale absorptie

 

7.6.1

In vivo onderzoek naar dermale absorptie

studie

€ 1.290,00

7.6.2

In vitro onderzoek naar dermale absorptie

studie

€ 1.290,00

       
 

Overige gegevens met betrekking tot toxicologie

kostprijs

 
       
 

Residuen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 

8.1.1

Aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd

gewas-groep

€ 645,00

8.2

Aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten

gewas-groep

€ 1.290,00

 

Metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren

 

8.2

Metabolisme en kinetiek bij kip

studie

€ 1.290,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij geit

studie

€ 1.290,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij koe

studie

€ 1.290,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij varken

studie

€ 1.290,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren

studie

€ 1.290,00

8.3

Aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd

gewas-groep

€ 1.935,00

8.4

Onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

 

8.4.1

Onderzoek vervoedering bij kip

€ 1.290,00

8.4.2

Onderzoek vervoedering bij geit

€ 1.290,00

8.4.2

Onderzoek vervoedering bij koe

€ 1.290,00

8.4.3

Onderzoek vervoedering bij varken

€ 1.290,00

8.4

Onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren

€ 1.290,00

8.5

Gegevens over gevolgen bewerking/bereiding

 

8.5.1

Eigenschappen van het residu

studie

€ 970,00

8.5.2

Pulp en balans studie, follow-up studie

studie

€ 645,00

8.6

Bepaling van residuen in volggewassen

gelabelde a.i.

€ 1.290,00

8.7

Aantal gewasgroepen afleiden MRL

gewas-groep

€ 325,00

 

Overige gegevens met betrekking tot residuen

kostprijs

kostprijs

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond

 

9.1

Laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem

 

9.1.1

Aërobe afbraaksnelheidstudie

studie

€ 970,00

9.1.2.

Anaërobe afbraak snelheidstudie

studie

€ 970,00

9.2

Veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem

 

9.2.1

Bodemdissipatiestudie

studie

€ 1.610,00

9.2.2

Bodemresidustudie

studie

€ 645,00

9.2.3

Bodemaccumulatiestudie

studie

€ 1.290,00

9.3

Adsorptie en desorptie in de bodem

 

9.3.1

Uitspoeling uit kolommen

studie

€ 970,00

9.3.2

Lysimeteronderzoek

studie

€ 1.935,00

9.3.2

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.935,00

9.3.3

Veldonderzoek naar uitspoeling

studie

€ 1.935,00

9.3.3

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.935,00

9.7

Kinetische evaluatie

studie

€ 645,00

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht

 

9.9

Omzettingssnelheid en -route in de lucht

studie

€ 645,00

       

9.10

Monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

kostprijs

kostprijs

       
 

Giftigheid van het bestrijdingsmiddel voor in het milieu voorkomende organismen

 

10.1

Vogels

   

10.1.6

Acute orale toxiciteit voor vogels

studie

€ 485,00

10.1.7

Proeven onder veldomstandigheden

studie

€ 3.865,00

10.1.8

Bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad

studie

€ 1.610,00

10.1.9

Bepaling effecten secundaire vergiftiging

studie

€ 2.580,00

 

Aquatische organismen

 

10.2.1

Vissen

studie

 

10.2.2.1

Acute toxiciteit voor vissen

studie

€ 485,00

10.2.2.2

Acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 485,00

10.2.2.3

Effecten op de groei van algen

studie

€ 485,00

10.2.3

Microcosmos-/mesocosmosstudie

studie

€ 5.155,00

10.2.5.1

Chronische blootstelling vis

studie

€ 645,00

10.2.5.2

Aanvullende studies aquatische organismen (Early Life Stage)

studie

€ 645,00

10.2.5.3

Aanvullende studies aquatische organismen (Fish Life Cycle Test)

studie

€ 645,00

10.2.6.1a

Chronische daphnia 21 dagen

studie

€ 645,00

10.2.6-7

Aanvullend onderzoek effecten op aquatische organismen

kostprijs

kostprijs

 

Gewervelde terrestrische organismen m.u.v. vogels

 

10.3.2.2.

Bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad

studie

€ 1.610,00

10.3.2.3.

Bepaling effecten secundaire vergiftiging

studie

€ 2.580,00

10.3.3.

Proeven onder veldomstandigheden

studie

€ 3.865,00

 

Geleedpotigen

   

10.4.2.1 en 10.4.2.2

Acute toxiciteit voor bijen

studie

€ 805,00

10.4.3

Residuproef met bijen

€ 645,00

10.4.4

Kooiproeven met bijen

studie

€ 1.935,00

10.4.5

Veldproeven met bijen

studie

€ 1.935,00

10.4.7

Tunnelproeven met bijen

studie

€ 1.935,00

 

Andere geleedpotigen dan bijen

 

10.5.1

Proeven op standaard laboratoriumschaal

studie

€ 645,00

10.5.2

Proeven op grotere laboratoriumschaal (natuurlijk substraat)

studie

€ 645,00

10.5.2

Proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue)

studie

€ 970,00

10.5.3

Proeven onder semi-veldomstandigheden

studie

€ 1.935,00

10.5.4

Veldproeven (single species)

studie

€ 1.935,00

10.5.4

Veldproeven (multispecies)

studie

€ 5.155,00

 

Regenwormen

   

10.6.2

Acute toxiciteit regenwormen

studie

€ 405,00

10.6.3

Subletale effecten op regenwormen

studie

€ 645,00

10.6.5

Bioconcentratie (residu) in regenworm

€ 645,00

10.6.4

Veldstudies met regenwormen

studie

€ 2.580,00

10.6.6

Effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem

studie

€ 645,00

10.6.7

Litterbag studie

€ 1.290,00

 

Niet-doel micro-organismen in de bodem

 

10.7.1

Stikstofbinding en koolstofmineralisatie

studie

€ 645,00

10.7.2

Overige studies ten aanzien van effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem

kostprijs

kostprijs

       
 

Andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)

 

10.8.1

Laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

studie

€ 970,00

10.8.1.4.

Veldstudies (single species) terrestrische planten

studie

€ 1.935,00

10.8.1.4.

Veldstudies (multispecies) terrestrische planten

studie

€ 5.155,00

10.8.2

Laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna

studie

€ 485,00

10.8. 10.9

Laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

kostprijs

10.8. 10.9

Veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

kostprijs

Stofstudies

Aanvraagcode

Omschrijving

Per

Tarief

Annex II

     

3 t/m 3.6

De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.635,00

       

1 en 4.2

De identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden

€ 642,00

2

De fysisch chemische eigenschappen van een stof

€ 642,00

       

4

De residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet

 

4.3

Voor de bepaling van residuen op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder

€ 214,00

4.4

Voor de bepaling van residuen in de bodem

€ 107,00

4.5

Voor de bepaling van residuen in drink en oppervlaktewater

€ 107,00

4.7

Voor de bepaling van residuen in de lucht

€ 107,00

4.8

Voor de bepaling van residuen in lichaamsvloeistoffen en weefsels

€ 107,00

       
 

De toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet

 

5.1.

Metabolisme en kinetiek in proefdieren

€ 4.830,00

 

Acute toxiciteit

 

5.2.1

Bepaling acute orale toxiciteit

studie

€ 325,00

5.2.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

studie

€ 325,00

5.2.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

studie

€ 805,00

5.2.4

Bepaling van de huidirritatie

studie

€ 325,00

5.2.5

Bepaling van de oogirritatie

studie

€ 325,00

5.2.6

Bepaling van de sensibilisatie van de huid

studie

€ 645,00

 

Kortdurend toxiciteitsonderzoek

 

5.3.1

Onderzoek over 28 dagen bij orale toediening

studie

€ 1.290,00

5.3.2

Onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (rat)

studie

€ 1.290,00

5.3.3

Onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (2de dier)

studie

€ 1.290,00

5.3.4

Onderzoek over 1-2 jaar bij orale toediening (hond)

studie

€ 1.290,00

5.3.5

Onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

studie

€ 970,00

5.3.6

Onderzoek over 90 dagen inhalatoire toediening

studie

€ 1.610,00

5.3.7

Onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening

studie

€ 1.290,00

5.3.8

Onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening

studie

€ 1.610,00

       
 

Genotoxiciteitsproeven in vitro

 

5.4.1

Salmonella typhimurium terugmutatietest

studie

€ 325,00

5.4.1

Escherichia coli terugmutatietest

studie

€ 325,00

5.4.1

Saccharomyces cerevisiae genmutatietest

studie

€ 325,00

5.4.1

Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay

studie

€ 325,00

5.4.2

In vitro mammalian cytogenetic test

studie

€ 485,00

5.4.2

In vitro sister chromatid exchange assay in mammalian cells

studie

€ 485,00

5.4.3

Genmutatietest in zoogdiercellen

studie

€ 485,00

5.4.3

DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells

studie

€ 485,00

       
 

Gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen)

 

5.4.4

Micronucleus test

studie

€ 805,00

5.4.5

Mammalian bone marrow cytogenetic test

studie

€ 805,00

5.4.5

Sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster

studie

€ 805,00

 

Genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen)

 

5.4.6

Rodent dominant lethal test

€ 805,00

5.4.6

Mammalian spermatogonial chromosome aberration test

€ 805,00

5.5.1

Toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit

€ 1.935,00

5.6.1

Multigeneratieonderzoek

€ 1.935,00

5.6.10

Onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat)

€ 1.290,00

5.6.10

Onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij 2e soort, meestal konijn)

€ 1.290,00

5.7.1.

Acute neurotoxiciteit bij de rat

€ 970,00

5.7.2

Onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit

€ 1.290,00

5.8, 5.9, 5.10

Overige toxiciteit- of medische gegevens

kostprijs

kostprijs

       
 

Residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 

6.1, 6.1.1, 6.1.2

Aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd

gewas-groep

€ 645,00

6.2.1

Gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten zijn geleverd

studie

€ 1.290,00

 

Metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren

 

6.2.2

Metabolisme en kinetiek bij kip

studie

€ 1.290,00

6.2.3

Metabolisme en kinetiek bij geit

studie

€ 1.290,00

6.2.3

Metabolisme en kinetiek bij koe

studie

€ 1.290,00

6.2.4

Metabolisme en kinetiek bij varken

studie

€ 1.290,00

6.2.5

Metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren

studie

€ 1.290,00

6.4

Onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

 

6.4.1

Onderzoek vervoedering bij kip

€ 1.290,00

6.4.2

Onderzoek vervoedering bij geit

€ 1.290,00

6.4.2

Onderzoek vervoedering bij koe

€ 1.290,00

6.4.3

Onderzoek vervoedering bij varken

€ 1.290,00

 

Onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren

 

6.5

Gegevens over gevolgen bewerking/bereiding

 

6.5.1.

Eigenschappen van het residu

studie

€ 970,00

6.5.2.

Pulp en balans studies, follow-up studies

studie

€ 645,00

6.6.1

Bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme)

gelabelde a.i.

€ 1.290,00

6.6.2.

Bepaling van residuen in volggewassen (veldproeven)

studie

€ 1.290,00

6.7

Aantal gewasgroepen afleiden MRL

gewas-groep

€ 325,00

 

Overige gegevens met betrekking tot residuen

kostprijs

kostprijs

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond

 

7.1 en 7.2.

Laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem

 

7.1.1.

Aërobe afbraakroutestudie

studie

€ 970,00

7.1.2.

Anaërobe afbraak routestudie

studie

€ 970,00

7.1.3.

Bodemfotolyse

studie

€ 970,00

7.2.1/7.2.3

Aërobe afbraaksnelheidstudie 20oC

studie

€ 970,00

7.2.2

Aërobe afbraaksnelheidstudie 10oC

studie

€ 970,00

7.2.4/7.2.5

Anaërobe afbraak snelheidstudie

studie

€ 970,00

7.3

Veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem

 

7.3.1.

Bodemdissipatiestudie

studie

€ 1.610,00

7.3.2

Bodemresidustudie

studie

€ 645,00

7.3.3

Bodemaccumulatiestudie

studie

€ 1.290,00

7.4.

Adsorptie en desorptie in de bodem

 

7.4.1./7.4.2

Adsorptiestudie

studie

€ 970,00

7.4.3/7.4.4

Uitspoeling uit kolommen

studie

€ 970,00

7.4.5

Kolomstudies met verouderd residu

studie

€ 1.290,00

       

7.4.7

Lysimeteronderzoek

studie

€ 1.935,00

7.4.7

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.935,00

7.4.8

Veldonderzoek naar uitspoeling

studie

€ 1.935,00

7.4.8

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.935,00

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in water

 

7.5

Hydrolytische omzetting in water

studie

€ 645,00

7.6

Fotochemische omzetting in water

studie

€ 970,00

7.7

Ready biodegradability in water

studie

€ 325,00

7.8

Omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen

studie

€ 1.290,00

7.9

Onderzoek in de verzadigde zone

studie

€ 1.935,00

7.4.1/7.4.2

Adsorptie aan slibdeeltjes

studie

€ 970,00

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht

 

7.10

Omzettingssnelheid en -route in de lucht

studie

€ 645,00

       

7.12, 7.13

Monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

kostprijs

kostprijs

PEC

Kinetische evaluatie

studie

€ 645,00

       
 

Giftigheid van de werkzame stof/metaboliet voor in het milieu voorkomende organismen

 
 

Vogels

   

8.1.1

Acute orale toxiciteit voor vogels

studie

€ 485,00

8.1.2

Dieetonderzoek voor vogels quail of mallard duck

€ 645,00

8.1.3.

Dieetonderzoek voor tweede vogelsoort

€ 645,00

8.1.4

Subchronische en reproductietoxiciteit

€ 970,00

 

Aquatische organismen

 
 

Vissen

   

8.2.1

Acute toxiciteit voor vissen

studie

€ 485,00

8.2.2 t/m 8.2.5

Chronische toxiciteit voor vissen

studie

€ 645,00

8.2.6

Bioconcentratie bij vissen

€ 645,00

 

Ongewervelde aquatische organismen

 

8.3.1

Acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 485,00

8.3.2

Chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 645,00

8.4.a

Effecten op de groei van algen

studie

€ 485,00

8.6a

Bepaling effect op waterplanten

studie

€ 645,00

8.5

Effecten op sedimentorganismen

studie

€ 485,00

 

Geleedpotigen

   
 

Bijen

   

8.7.1, 8.7.2

Acute toxiciteit voor bijen

studie

€ 805,00

8.7.4

Voedingsproef met bijenbroed

€ 645,00

 

Toxiciteit voor andere geleedpotigen dan bijen

 

8.8

Effecten op geselecteerde soorten geleedpotigen (zie middeldossier)

 
 

Regenwormen

   

8.9.1

Acute toxiciteit regenwormen

studie

€ 405,00

8.9.2

Subletale effecten op regenwormen

studie

€ 645,00

 

Bioconcentratie in regenworm (zie middel)

 
 

Niet-doel micro-organismen in de bodem

 

8.10

Stikstofbinding en koolstofmineralisatie

studie

€ 645,00

8.15

Invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater

€ 645,00

 

Effecten op andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)

 
 

Laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

studie

€ 970,00

8.16.1

Laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

kostprijs

8.16.2

Veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

kostprijs

       
 

Afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)

 
 

Afleiden MTR bodem

€ 5.800,00

 

Afleiden MTR water

€ 9.825,00

 

Update MTR bodem

€ 3.220,00

 

Update MTR water

€ 3.220,00

Middelstudies

Aanvraagcode

Omschrijving

Per

Tarief

Annex III

     

6

De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.635,00

       
 

De toxiciteit van het bestrijdingsmiddel

 

7.1

Acute toxiciteit

   

7.1.1

Bepaling acute orale toxiciteit

studie

€ 107,00

7.1.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

studie

€ 107,00

7.1.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

studie

€ 107,00

7.1.4

Bepaling van de huidirritatie

studie

€ 107,00

7.1.5

Bepaling van de oogirritatie

studie

€ 107,00

7.1.6

Bepaling van de sensibilisatie van de huid

studie

€ 107,00

7.2

Gegevens over blootstelling

 
 

Meting blootstelling toepasser

kostprijs

kostprijs

 

Meting blootstelling werknemer

kostprijs

kostprijs

       

7.5

Aanvullend onderzoek naar combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

kostprijs

kostprijs

       

8

Residuen van het bestrijdingsmiddel in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 
   

Zie stof

 
       

9

Het gedrag van het bestrijdingsmiddel in het milieu

€ 214,00

       
 

Effecten van het bestrijdingsmiddel op niet doel-organismen

 

10.1

Effecten op vogels

studie

€ 645,00

10.2

Effecten op aquatische organismen

 

10.2.1

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis

studie

€ 485,00

10.2.2

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen

studie

€ 485,00

10.2.3

Effecten op algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit

studie

€ 485,00

10.3

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen

studie

€ 485,00

10.4

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen

studie

€ 970,00

10.5

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen

studie

€ 485,00

10.6

Effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem

studie

€ 805,00

10.7

Aanvullend onderzoek

kostprijs

kostprijs

Stofstudies

Aanvraagcode

Omschrijving

Per

Tarief

Annex II

     

1 t/m 3

Identificatie en biologische eigenschappen van het micro-organisme

€ 3.850,00

       

4

De analysemethoden van het micro-organisme

studie

€ 642,00

       

5

De toxiciteit van de werkzame stof

 

5.1 en 5.2

Basisinformatie toxiciteit van het micro-organisme, incl sensibilisering

 
 

Acute toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit

 

5.3.2

Bepaling acute orale toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit

studie

€ 321,00

5.3.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit

studie

€ 321,00

5.3.4

Bepaling acute intraperitoneale/subcutane infectiviteit

studie

€ 321,00

5.3.5

Genotoxiciteitsproeven in vitro

kostprijs

kostprijs

5.3.6

Celkweek onderzoek

kostprijs

kostprijs

5.3.7

Informatie over toxiciteit en pathogeniteit op de korte termijn

kostprijs

kostprijs

5.4

Informatie over toxiciteit van metabolieten

kostprijs

kostprijs

5.5

Andere/speciale studies

kostprijs

kostprijs

       

6

Residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 

6.1 en 6.2

Residuproeven

kostprijs

kostprijs

6.3 en 6.4

Persistentie en waarschijnlijke vermeerdering in of op gewassen, levensmiddelen of diervoeders

kostprijs

kostprijs

       

7

Het gedrag van de werkzame stof/ metaboliet in het milieu

 

7.1.

Levensvatbaarheid, populatiedynamiek, persistentie en mobiliteit in bodem, sediment, water en lucht

studie

€ 970,00

       

8

Effecten op niet doel-organismen

 

8.1

Effecten op vogels

Zie middel

 
 

Effecten op aquatische organismen

 

8.2

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis

Zie middel

 

8.3

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen

Zie middel

 

8.4

Effecten op algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit

Zie middel

 

8.5 en 8.6

Effecten op planten

studie

€ 645,00

8.7

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen

Zie middel

 

8.8

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen

Zie middel

 

8.9

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen

Zie middel

 

8.10

Effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem

Zie middel

 

8.11

Aanvullend onderzoek

kostprijs

kostprijs

Aanvraag-code

Omschrijving

Tarief

4.1

Analyse methode van de zuivere werkzame stof in het technisch materiaal

€ 642,–

4.2

Analyse methode bodem

€ 107,–

4.2

Analyse methode lucht

€ 107,–

4.2

Analyse methode water

€ 107,–

4.2

Analyse methode in dierlijke en menselijke vloeistoffen en weefsels

€ 107,–

4.3

Analyse methoden in plantaardige of dierlijke producten

€ 214,–

5

Werkzaamheid van het middel

€ 1.284,–

6.1.1

Bepaling acute orale toxiciteit

€ 321,–

6.1.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

€ 321,–

6.1.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

€ 840,–

6.1.4

Bepaling van de oogirritatie

€ 321,–

6.1.4

Bepaling van de huidirritatie

€ 321,–

6.1.5

Bepaling van de sensibilisatie van de huid:

€ 675,–

6.2

Onderzoek naar absorptie, distributie, excretie en metabolisme bij zoogdieren

kostprijs

6.3.1

Onderzoek over 28 dagen bij orale toediening

€ 1.284,–

6.3.2

Onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening

€ 1.284,–

6.3.3

Onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

€ 963,–

6.4.1

Semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij orale toediening

€ 1.284,–

6.4.2

Semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening

€ 1.605,–

6.4.3

Semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij inhalatoire toediening

€ 1.605,–

6.5

Chronische orale toxiciteit

€ 1.284,–

6.6.1

In vitro onderzoek: terugmutatietest

€ 321,–

6.6.2

In vitro mammalian cytogenetic test

€ 510,–

6.6.3

In vitro onderzoek: genmutatietest in zoogdiercellen

€ 510,–

6.6.4

In vivo (lichaamscellen): mammalian bone marrow cytogenetic test

€ 840,–

6.6.5

In vivo (lichaamscellen): in ander weefsel dan bone marrow

€ 840,–

6.6.6

Genotoxiteitsproeven (geslachtscellen)

€ 840,–

6.7

Onderzoek naar de carcinogeniteit

€ 2.015,–

6.8.1

Onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (per diersoort)

€ 1.345,–

6.8.2

Multigeneratie-onderzoek

€ 2.015,–

6.9

Neurotoxiciteitsstudie

€ 1.015,–

6.10

Mechanistische studie, om de toxiciteitseffecten te verklaren

kostprijs

6.12.4

Epidemiologische studies op de algemene populatie

kostprijs

6.13

Onderzoek naar de toxiciteit bij (landbouw)huisdieren

kostprijs

6.14

Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling

kostprijs

6.15

Onderzoek metabolisme en kinetiek in landbouwhuisdieren

€ 1.345,–

6.15

Onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

€ 1.345,–

6.15

Overig onderzoek metabolisme en kinetiek

kostprijs

6.15

Overig onderzoek residuen

kostprijs

6.16

Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling aan de werkzame stof in het middel

kostprijs

6.17

Studies om de toxicologische effecten te bepalen van metabolieten van behandelde planten

kostprijs

7.1.1.1.1

Hydrolyse afbraak

€ 675,–

7.1.1.1.2

Fotochemische afbraak in water

€ 1.015,–

7.1.1.2.1

Bepaling ready biodegradability

€ 321,–

7.1.1.2.2

Bepaling inherent biodegradability

€ 321,–

7.1.1.2.3

Bepaling biodegradability in zeewater

€ 321,–

7.1.2.1.1

Aerobic biodegradation in RWZI

€ 675,–

7.1.2.1.2

Anaerobic biodegradation in RWZI

€ 675,–

7.1.2.2.1

Biodegradatie in zoet water; aerobe degradatie in water

€ 1.345,–

7.1.2.2.2

Biodegradatie in zoet water; anaerobe degradatie in water

€ 1.345,–

7.1.3

Adsorptie/desorptie screening test

€ 1.345,–

7.1.4

Overige studies met betrekking tot adsorption en desorption in water/sediment systemen

kostprijs

7.1.4.1

Veldtest naar accumulatie in sediment

kostprijs

7.2.1

Aerobe omzetting in bodem, standaard studie

€ 1.015,–

7.2.2

Aerobe omzetting in bodem, overige studies

kostprijs

7.2.2.1

Laboratoriumonderzoek omzettingsroute + omzettingssnelheid in de bodem

€ 1.015,–

7.2.2.2

Veldonderzoek omtrent bodemdissipatie en accumulatie

€ 2.015,–

7.2.2.3

Gebonden residu in bodem studies

€ 1.015,–

7.2.2.4

Andere studies mbt omzetting in bodem

kostprijs

7.2.3.1

Adsorptie en desorptie in de bodem

€ 1.015,–

7.2.3.2

Adsorptie en desorptie van metabolieten in de bodem

€ 1.015,–

7.3.1

Gegevens naar de omzettingssnelheid en omzettingsroute in de lucht

€ 675,–

7.3.2

Overige studies mbt gedrag en lotgevallen in lucht

kostprijs

7.4.1.1

Acute toxiciteit voor vissen

€ 510,–

7.4.1.2

Acute toxiciteit ongewervelde organismen

€ 510,–

7.4.1.3

Effecten op de groei van algen

€ 510,–

7.4.1.4

Remming van micro-organismen in water

€ 1.231,–

7.4.2

Bioconcentratie studies

€ 675,–

7.4.3.1

Semi-chronische toxiciteit voor vissen

€ 675,–

7.4.3.2

Effecten op reproductie en groeisnelheid bij vissen

€ 675,–

7.4.3.3.1

Bioaccumulatie bij vissen

€ 675,–

7.4.3.3.2

Bioaccumulatie bij ongewervelde organismen

€ 675,–

7.4.3.4

Effecten op reproductie en groeisnelheid bij ongewervelde organismen

€ 675,–

7.4.3.5

Effecten op andere niet-doelwit organismen (flora en fauna)

€ 675,–

7.4.3.5.1

Effecten op sedimentorganismen

€ 510,–

7.4.3.5.2

Effect op waterplanten

€ 675,–

7.5.1.1

Remming van micro-organismen in bodem

€ 675,–

7.5.1.2

Acute toxiciteit regenwormen of andere niet-doelwit bodem-organismen

kostprijs

7.5.1.3

Acute toxiciteit voor planten

€ 1.015,–

7.5.2.1

Reproductie studie met andere niet-doel macro-organismen in de bodem

kostprijs

7.5.2.2

Chronische test met landplanten

kostprijs

7.5.3.1.1

Acute orale toxiciteit voor vogels

€ 510,–

7.5.3.1.2

Kort durende toxiciteit voor vogels

€ 675,–

7.5.3.1.3

Reproductietoxiciteit voor vogels

€ 1.015,–

7.5.4.1

Acute toxiciteit voor bijen en andere geleedpotigen

€ 840,–

7.5.5

Bioconcentratie studies, terrestrisch

€ 675,–

7.5.5.1

Bioconcentratie, overige studies

kostprijs

7.5.6

Effecten op andere niet-doel organismen in de bodem

kostprijs

7.5.7.1

Overige studies met zoogdieren

kostprijs

7.5.7.1.1

Acute orale toxiciteit voor zoogdieren

€ 321,–

7.5.7.1.2

Kort durende toxiciteit voor zoogdieren

€ 1.345,–

7.5.7.1.3

Reproductietoxiciteit voor zoogdieren

€ 2.015,–

TOELICHTING

Algemeen

Artikel 10, eerste lid van de wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) bepaalt dat de kosten die het Ctgb maakt bij de uitvoering van de hem in artikel 4 Wgb opgedragen, moeten worden gedekt uit door het college vast te stellen en in rekening te brengen tarieven.

Deze tarieven worden met dit besluit vastgesteld. Deze tarieven hebben vooral betrekking op

 • aanvragen tot toelating of met betrekking tot toelatingen (bijvoorbeeld aanvragen tot toelating, wijziging of verlenging van de toelating, aanvragen tot goedkeuring van een werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel of tot plaatsing van een werkzame stof van een biociden op Annex I of Ia bij richtlijn 38/8/EG)

 • de jaarlijkse vergoedingen, die toelatinghouders aan het Ctgb verschuldigd zijn op grond van artikel 10, eerste lid, onder e Wgb.

De tarieven hebben een rechtstreeks verband met de kosten die het Ctgb bij de uitvoering maakt en behoeven de goedkeuring van de ministers van EL&I en I&M.

Verhoging uurtarief

Het uurtarief van het Ctgb is met 2% geïndexeerd ten opzichte van 2011 en bedraagt in 2012 € 107,– per uur. Daardoor stijgen met name de aanvraag- beoordelingstarieven navenant, met uitzondering van de jaarlijkse vergoedingen. Deze worden berekend aan de hand van het aantal ingeschatte toegelaten middelen, de kosten voor de minimale bedrijfsomvang, de gevraagde uren voor werkzaamheden van het Ctgb voor de EU, waarbij het Ctgb als niet rapporteur-lidstaat optreedt, alsmede de ingeschatte externe kosten die daarmee gepaard gaan.

Bij diverse artikelen worden kosten berekend op basis van nacalculatie op basis van de werkelijke kosten; dit is bij de desbetreffende artikelen nadrukkelijk vermeld. De berekening ervan gebeurt door het intern door het Ctgb aan de betreffende werkzaamheden bestede aantal uren te vermenigvuldigen met het uurtarief (€ 107,–); voorts worden ook de externe kosten van eventueel ingeschakelde Evaluerende Instanties (inclusief btw) in rekening gebracht.

Artikelsgewijs

Artikel 3 : zonaal behandelde aanvragen waarbij het Ctgb de zonaal rapporterende lidstaat (zRMS) is.

Verordening (EG) 1107/2009 brengt met zich mee dat (inhoudelijke) aanvragen tot toelating die niet vallen onder het overgangsrecht van artikel 80 van de verordening, ‘zonaal’ worden behandeld: dit betekent dat één lidstaat uit de zone de beoordeling van de aanvragen tot toelating in zijn zone tot op grote hoogte uitvoert. De andere lidstaten uit de zone moeten vervolgens dienovereenkomstig omtrent toelating besluiten; enige uitzondering daarop is de situatie dat nationaal specifieke landbouwkundige en milieuomstandigheden met zich meebrengen dat een toelating niet mogelijk is.

Doordat met deze zonale werkwijze nog zeer weinig ervaring is, is niet goed in te schatten welke tarieven hiervoor in rekening gebracht moeten worden. Daarom is besloten om te werken op voorschotbasis, waarbij voor de pre-submission fase een gefixeerd voorschotbedrag van € 10.000,– en voor de aanvraagfase een door het Ctgb vast te stellen voorschot verschuldigd zijn. In het algemeen zal dit voorschot naar verwachting € 50.000,– bedragen; indien voor de aanvraagfase (in het algemeen zal dit na afloop van de presubmission meeting zijn) duidelijk wordt dat een ander voorschot nodig is, zal de hoogte van het vast te stellen voorschot daarop toegesneden worden.

De aanvrager zal door het Ctgb actief op de hoogte gehouden worden van de mate van uitputting van het budget.

Onder 3.3, onder h): Vrijwillige zonale behandeling herregistratie-aanvragen

Aanvragen tot herregistratie van middelen waarvan de werkzame stof valt onder artikel 80, eerste lid van de verordening moeten worden behandeld onder het wettelijk kader zoals dat gold onder richtlijn 91/414/EEG.

Indien een aanvrager dat wenst, is het echter ook mogelijk herregistraties te behandelen in een zonale samenwerking, vergelijkbaar met de zonale toelating zoals die geldt onder Verordening (EG) 1107/2009. Daarmee kan de zonale samenwerking benut worden. Daarnaast blijft het voordeel van de situatie onder de richtlijn dat de tijdslijnen meer ruimte laten voor het stellen van aanvullende vragen.

Om deze manier van werken te faciliteren, is hiervoor aangesloten bij de tariefstructuur van de zonale aanvragen onder de verordening.

Onder 6.6 en artikel 26 onder b): ‘technische werkzame stof’

Onder ‘technische werkzame stof’ wordt verstaan de werkzame stof met de bijbehorende technische specificaties en bepalingen zoals vermeld in (voor gewasbeschermingsmiddelen) Annex I bij richtlijn 91/414/EEG, dan wel (voor biociden) bijlage I, IA of IB bij richtlijn 98/8/EG voor de werkzame stof.

Met ‘werkzame stof’ wordt de werkzame stof in de algemene zin bedoeld, de zuivere werkzame stof.

Onder 22.6: Kaderformulering

De aanvrager van een toelating van een biocide kan het Ctgb vragen om bij de toelating vast te stellen dat de betreffende biocide als kaderformulering wordt aangemerkt. De vaststelling van een kaderformulering biedt de toelatinghouder de mogelijkheid om gemakkelijker en tegen lagere tarieven sterk vergelijkbare toelatingen (bijv. in andere kleuren) te verkrijgen.

De vaststelling van de kaderformulering brengt extra aanvraagkosten met zich mee, die derhalve naast de gewone aanvraagkosten in rekening gebracht worden.

Onder 43.4 onder d): DTG-lijst

De DTG-lijst is de Definitie Lijst Toepassingsgebieden, zoals die is opgenomen in de Evaluation Manual (te vinden op de website van het Ctgb) onder het aspect werkzaamheid.