Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 december 2011 nr. IENM/BSK-2011/167425, houdende wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, in verband met de indexering van het maximumtarief (2012)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 81 van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt ‘7,86 vervangen door ‘8,32’ en wordt ‘2,30’ vervangen door ‘2,43’.

2. In het tweede lid wordt ‘motorrijtuig’ vervangen door ‘auto’, wordt ‘12,78’ vervangen door ‘13,52’ en wordt 2,64’ vervangen door ‘2,79’.

3. In het derde lid wordt ‘34,59’ vervangen door: 36,60.

B

Artikel 1b wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt ‘2,50’ vervangen door ‘2,66’, wordt ‘motorrijtuig’ vervangen door ‘auto’ en wordt ‘5,08’ vervangen door ‘5,40’.

2. In onderdeel b wordt ‘1,83’ vervangen door ‘1,95, wordt ‘motorrijtuig’ vervangen door ‘auto’ en wordt ‘2,31’ vervangen door ‘2,46’.

3. In onderdeel c wordt ‘0,30’ vervangen door ‘0,32’, wordt ‘motorrijtuig’ vervangen door ‘auto’ en wordt ‘0,35’ vervangen door ‘0,37’.

C

In artikel 1c, eerste lid, onderdeel f, wordt ‘taxi’ vervangen door: auto.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling strekt tot aanpassing van de in de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (hierna te noemen: Tariefregeling) vastgestelde tariefbedragen in verband met de verwachte kostenontwikkeling in het jaar 2012. Overeenkomstig de toezegging aan de Tweede kamer1 worden deze tarieven in beginsel jaarlijks bijgesteld aan de hand van voor het komend jaar ingeschatte kostenontwikkeling.

Met ingang van 15 oktober 2011 is een nieuw tariefsysteem van kracht geworden waarin zowel een kilometertarief als een tijdtarief van toepassing is (het dubbeltariefsysteem). Alle straattaxi’s moeten dit tariefsysteem uiterlijk op 1 april 2012 hanteren2. Gebruik van het tariefsysteem waarin enkel een kilometertarief van toepassing is, is nog toegestaan tot en met uiterlijk 31 maart 2012. Voor beide tariefsystemen zijn maximumtarieven vastgesteld die thans voor het jaar 2012 worden geïndexeerd. Voor het tot en met 31 maart 2012 geldende tariefsysteem met alleen een kilometertarief geldt een indexcijfer van 5,8% en voor het nieuwe dubbeltariefsysteem geldt een indexcijfer van 6,3%. Dit wordt in het onderstaande nader toegelicht.

Indexering tariefsysteem met alleen het kilometertarief (artikel 1a Tariefregeling)

Het maximumtarief voor een taxirit bestaat op grond van artikel 1a van de Tariefregeling, afhankelijk van de opbouw van een taxirit en op de in dat artikel aangegeven wijze, uit een combinatie van een vast bedrag, een bedrag per kilometer alsmede een tarief voor de wachtperiode mits dit wachttarief vooraf met de consument is overeengekomen. Dit tariefsysteem met alleen een kilometertarief geldt tot en met 31 maart 2012

De indexering van de vervoerstarieven is in beginsel gebaseerd op toepassing van de zogenoemde samengestelde OV-index. Deze OV-index is samengesteld uit informatie van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook de laatstelijke indexering van de maximum taxitarieven (indexering 2011) is gebaseerd op deze OV-index3. Als uitzondering op dit uitgangspunt wordt de indexering van de taxitarieven over de jaren 2012 en 2013 gebaseerd op de zogenoemde Kostenontwikkelingsindex Taxi. Deze index wordt jaarlijks opgesteld door NEA in opdracht van het Sociaal Fonds Taxi. Deze index is samengesteld op basis van de volgende kostencategorieën: vaste capaciteitskosten rijdend materieel (wegingsfactor 14,87%); variabele kilometerkosten rijdend materieel (wegingsfactor 14,24%); chauffeurskosten (wegingsfactor 57,84%) en algemene kosten (wegingsfactor 13,05%). Voor 2012 is het percentage van de kostenontwikkeling op basis van deze index berekend op 5,8%.

De toepassing van de Kostenontwikkelingsindex Taxi is aan de Tweede Kamer toegezegd bij brief van 31 mei 20114. Anders dan in de OV-index werken lopende CAO-afspraken in de taxibranche direct door in de Kostenontwikkelingsindex Taxi. Overwogen is dat een zekere doorwerking van deze actuele CAO-afspraken in de maximumtarieven thans verantwoord is. Dit mede tegen de achtergrond van de overweging dat een redelijke vergoeding voor geleverde diensten en het kunnen doorberekenen van kostenstijgingen een belangrijke ondersteuning kan zijn van het ingezette kwaliteitstraject op het taxiterrein. Dit kwaliteitstraject heeft thans extra lading gekregen door de op 1 oktober 2011 in werking getreden wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer5. Op grond van deze wetswijziging kunnen gemeenten nadere kwaliteitseisen stellen en zijn bepaalde gemeenten reeds doende met de voorbereiding daarvan. In de genoemde brieven van 31 mei 2011 en 30 augustus 2011 is de toepassing van de Kostenontwikkelingsindex Taxi nader gemotiveerd.

Indexering dubbeltariefsysteem (artikel 1b Tariefregeling)

De bovenbedoelde Kostenwikkelingsindex Taxi is ook van toepassing op de maximumtarieven van het dubbeltariefsysteem. Aandachtspunt is echter dat deze in artikel 1b opgenomen tarieven op het moment van inwerkingtreding van dat artikel (15 oktober 2011) zijn gebaseerd op de relevante cijfers van 2010.In 2010 zijn verschillende varianten van het dubbeltariefsysteem berekend en vervolgens in 2011 met belanghebbenden besproken en gewogen. Om de afweging en keuze van de best passende variant van dat systeem niet onnodig te compliceren, is ervoor gekozen om deze maximumtarieven op dat moment niet te verhogen met het indexcijfer 2011 (0,5%). Gelet op de het aan de Tweede Kamer toezegde onverkorte uitgangspunt van jaarlijkse indexering, dient voor deze tarieven (dubbeltarief) het indexcijfer voor 2011 (0,5%) daarom alsnog te worden opgeteld bij het bovenbedoelde indexcijfer voor 2012 (5,8%). Het totale indexcijfer voor de maximumtarieven van het dubbeltariefsysteem komt daarmee op 6,3%.

Administratieve lasten

De regeling heeft betrekking op taxiondernemers die actief zijn op de straattaximarkt (telefonisch bestellen, aanhouden op straat of taxistandplaats).

De onderhavige wijzigingsregeling kan voor deze groep leiden tot administratieve lasten. Indien taxiondernemers op basis van de nieuwe (geïndexeerde) tarieven kiezen voor het aanpassen van hun tarieven, zal dit administratieve lasten tot gevolg hebben. De (administratieve) lasten hangen samen met de volgende handelingen:

  • (laten) aanpassen van de taxameter;

  • bestellen van nieuwe tariefkaarten dan wel

  • downloaden, printen en invullen van nieuwe tariefkaarten;

  • vervangen van tariefkaarten in het taxivoertuig.

Indien alle taxiondernemers daartoe overgaan komen de eenmalige (administratieve) lasten die samenhangen met de aanpassing van de taxameters van de straattaxi overeen met: 16.000 taxi’s x 0,25 uur x € 49 = € 196.500.

De eenmalige (administratieve) lasten die samenhangen met de nieuwe tariefkaarten komen overeen met: 16.000 taxi’s x 0,5 uur x € 28 = € 224.000.

De eenmalige (administratieve) lasten die samenhangen met het kennisnemen van de nieuwe regelgeving komen overeen met: 4.500 ondernemers x 0,2 uur x € 28 = € 25.200.

Indien alle taxiondernemingen deze handelingen verrichten komen de totale (administratieve) lasten overeen met € 445.200.

Opgemerkt zij dat de feitelijke lasten in de praktijk naar verwachting aanmerkelijk lager zullen uitvallen omdat naar verwachting een deel van de ondernemers de aanpassing van de taxameters in verband met de indexering, en de aanpassing in verband met de invoering van het dubbeltariefsysteem laten samenvallen.

Advies Overlegorgaan personenvervoer

Een ontwerp van deze regeling is overeenkomstig artikel 106 van de Wet personenvervoer 2000 voorgelegd aan het Overlegorgaan Personenvervoer (OPV).

De taxibranche ondersteunt de voorgesteld aanpassingen. Reizigersvereniging ROVER kan zich niet vinden in de voorgestelde verhogingen van de tarieven. ROVER acht met name de koppeling met de zogenoemde Kostenontwikkelingsindex taxi (NEA-index) niet passend omdat in die index voor een bepaald aandeel tevens de actuele relevante CAO-afspraken meewegen. ROVER wijst er in dat verband op dat de taxi-CAO met name geldt voor chauffeurs in loondienst terwijl het relevante segment van de taximarkt ook door zelfstandige ondernemers (zzp’ers) wordt bediend.

Hierover wordt opgemerkt dat een eventueel onderscheid in de tarieftoepassing tussen taxidiensten die door chauffeurs in loondienst en die door zzp’ers worden verricht, uit oogpunt van kenbaarheid en rechtszekerheid voor de consument niet werkbaar is. Daarnaast geldt dat ook de NEA-index een redelijke weergave is van de algemene kostenontwikkeling, en in de toepassingsduur beperkt is tot 31 december 2013. De toepassing en de tijdelijkheid van deze index is nader gemotiveerd in de voorgaande paragrafen en is ook uitdrukkelijk met de Tweede Kamer besproken.

Tijdstip van invoering

De wijzigingsregeling treedt begin 2012 in werking. Het tijdstip van voorafgaande publicatie wijkt af van de systematiek van de vaste verandermomenten. Directe toepassing van de tariefaanpassingen wordt echter noodzakelijk en verantwoord geacht gelet op de toezegging aan de Tweede Kamer om in beginsel bij het begin van elk jaar tot indexering over te gaan.

Relevant is voorts dat eerdere publicatie niet mogelijk is gelet op het tijdstip van het bekend worden van de berekening en hoogte van de taxi-index, en gelet op de daarop volgende route van het wettelijk verplichte adviestraject (eind 2011).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.


X Noot
1

Laatstelijk bevestigd in de brieven aan de Tweede Kamer van 31 mei 2011 en 30 augustus 2011 (Kamerstukken II 2010/’11, 31 521, nrs. 60 en 62)

X Noot
2

Wijzigingsregeling van 10 oktober 2011, Stcrt. 18592

X Noot
3

Nader toegelicht in de toelichting bij de wijzigingsregeling van 26 januari 2011, Stcrt. 1715

X Noot
4

Zie voetnoot 1

X Noot
5

Stb. 289

Naar boven