Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2011, kenmerk 5719270, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007;

Besluit:

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ministerie:

het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

b. minister:

de Minister van Veiligheid en Justitie;

c. staatssecretaris:

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

d. departementsleiding:

de minister en de staatssecretaris alsmede de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie gezamenlijk;

e. bestuursdepartement:

de departementsleiding alsmede de beleids-, staf- en bedrijfsvoeringsonderdelen ter ondersteuning van de departementsleiding;

f. bestuursraad:

de bestuursraad, bedoeld in artikel 3, vierde lid.

Artikel 2

Het ministerie heeft een hoofdstructuur, bestaande uit de volgende dienstonderdelen (clusters):

 • a. het cluster secretaris-generaal (SG-cluster);

 • b. het cluster plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG-cluster);

 • c. het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing (DGJS);

 • d. het directoraat-generaal Politie (DGPOL);

 • e. het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR);

 • f. de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV);

 • g. de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ).

Artikel 3

 • 1. De secretaris-generaal is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen.

 • 2. De secretaris-generaal wordt bij afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend secretaris-generaal. Bij afwezigheid van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal worden zij vervangen door de ambtenaar die door de minister is aangewezen als loco-secretaris-generaal. Bij afwezigheid van de loco-secretaris-generaal wordt deze vervangen door de directeuren-generaal, in volgorde van de datum van benoeming.

 • 3. De hoofden van de clusters zijn belast met de beleids- en bedrijfsvoering van de tot hun cluster behorende onderdelen. Eén van de tot het directoraat-generaal behorende directeuren wordt op voordracht van de betreffende directeur-generaal namens de minister door de secretaris-generaal aangewezen als plaatsvervangend directeur-generaal. De tweede volzin is van overeenkomstige toepassing op de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

 • 4. De secretaris-generaal (voorzitter), de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vormen samen de bestuursraad. De bestuursraad formuleert de ministeriebrede en gemeenschappelijke kaders en bewaakt dat de activiteiten en het beleid van de onderscheiden clusters daarbinnen blijven. De voorzitter van het College van procureurs-generaal neemt als toehoorder deel aan de bestuursraad.

HOOFDSTUK II. HET CLUSTER SECRETARIS-GENERAAL (SG-CLUSTER)

Artikel 4

 • 1. Het cluster secretaris-generaal (SG-cluster) heeft taken op de terreinen van wetgeving, Europese en internationale aangelegenheden, onderzoek, strategievorming, voorlichting, communicatie en bestuurlijke en parlementaire ondersteuning.

 • 2. Het SG-cluster bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Wetgeving (DW)

  • b. de directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA)

  • c. de directie Strategie (DS);

  • d. het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);

  • e. het bureau Secretaris-Generaal (BSG);

  • f. de directie Voorlichting (DV);

  • g. het bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs;

  • h. de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt).

Artikel 5

 • 1. De directie Wetgeving (DW) is belast met de ontwikkeling, de totstandkoming, het beheer en het onderhoud van justitie- en veiligheidswetgeving en van andere wetgeving voor zover deze tot het werkterrein van een dienstonderdeel van het ministerie behoort, alsmede met het ontwikkelen en uitdragen van het wetgevingskwaliteitsbeleid en de toetsing van ontwerpwetgeving van de ministeries op rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit, met inbegrip van de constitutionele, Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke toetsing van wetgeving.

 • 2. De directie voert juridische adviestaken uit betreffende:

  • a. de coördinatie van contacten met de landsadvocaat;

  • b. het geven van juridisch advies in gecompliceerde aangelegenheden;

  • c. het uitvoeren van bijzondere opdrachten van de departementsleiding.

 • 3. De directie bestaat uit:

  • a. de sector Straf- en sanctierecht;

  • b. de sector Staats- en bestuursrecht;

  • c. de sector Privaatrecht;

  • d. de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid;

  • e. het bureau Juridisch Adviseur;

  • f. het bureau Managementondersteuning.

Artikel 6

 • 1. De directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) draagt zorg voor een ministeriebrede strategie- en visieontwikkeling ten aanzien van multilaterale, Europese en bilaterale horizontale dossiers en beleidsvraagstukken en ten aanzien van Koninkrijksamenwerking, internationale projecten en expertisegebieden. Tevens is de directie belast met de zorg voor een gecoördineerde en effectieve inzet van Nederland op het gebied van Veiligheid en Justitie binnen het kader van de samenwerking binnen de Europese Unie en in het kader van de samenwerking op multilateraal, bilateraal en Koninkrijksniveau. Tenslotte faciliteert de directie de politieke en ambtelijke leiding alsmede de directies in logistieke en instrumentele zin op voornoemde terreinen en verzorgt zij de daarop betrekking hebbende informatievoorziening aan interne dossierhouders en belanghebbenden.

 • 2. De directie bevordert en bewaakt de eenheid van optreden op de in het eerste lid genoemde terreinen met inachtneming van de eigen beleidsverantwoordelijkheid van andere dienstonderdelen voor de internationale aspecten van hun beleidsterrein

 • 3. De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Europese Unie;

  • b. de afdeling Internationale Betrekkingen en Projecten;

  • c. de afdeling Veiligheid en Justitie van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie;

  • d. de attachees Veiligheid en Justitie op andere Nederlandse ambassades en permanente vertegenwoordigingen in het buitenland;

  • e. de managementondersteuning.

Artikel 7

De directie Strategie (DS) is belast met het ondersteunen van de departementsleiding bij het ontwikkelen en vormgeven van ministeriebrede strategie. Dit bewerkstelligt zij in het bijzonder door het uitvoeren van toekomst- en omgevingsgerichte verkenningen en het op basis daarvan signaleren van strategische thema’s alsmede het bevorderen van de doorwerking daarvan, dit in goed samenspel met partners binnen en buiten het ministerie.

Artikel 8

 • 1. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is belast met:

  • a. het verrichten van onderzoek en het doen verrichten van onderzoek, waaronder het evalueren van beleid en beleidsprogramma's;

  • b. het adviseren over voorgenomen beleid en beleidsprogramma’s;

  • c. het ontwikkelen, onderhouden en toegankelijk maken van data;

  • d. het verspreiden van binnen het WODC aanwezige kennis;

  • e. de documentatie van (sociaal-)wetenschappelijke publicaties op het terrein van Veiligheid en Justitie.

 • 2. Het WODC bestaat uit:

  • a. de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Veiligheid, Rechtshandhaving en Sancties (CVRS);

  • b. de onderzoeksafdeling Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en vreemdelingenaangelegenheden (RWI);

  • c. de afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB);

  • d. de afdeling Statistische lnformatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa);

  • e. de afdeling Documentaire lnformatievoorziening (DIV);

  • f. de afdeling Bedrijfsbureau.

Artikel 9

Het bureau Secretaris-Generaal (BSG) is belast met algemene staftaken, zoals de algemene parlementaire coördinatie en de secretariële, administratieve en organisatorische ondersteuning van de minister, de staatssecretaris, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal.

Het is voorts belast met de protocollaire ondersteuning van de departementsleiding van het ministerie en vervult daarbij een coördinerende rol. BSG is daarnaast belast met de integrale beveiliging van het departement. Deze taken worden gekenmerkt door een representatief of vertrouwelijk karakter.

Artikel 10

 • 1. De directie Voorlichting (DV) is belast met het geven van informatie van en over het ministerie. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen het belang van het ministerie en dat van de ontvangers. Ook heeft de directie tot taak om politieke en maatschappelijke signalen op te vangen en terug te koppelen binnen de organisatie.

 • 2. De directie bestaat uit:

  • a. het Stafbureau;

  • b. de afdeling Persvoorlichting en Beleidspresentatie;

  • c. de afdeling Communicatie & Redactie.

Artikel 11

Het bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs is belast met het ondersteunen van het Adviescollege Verloftoetsing tbs alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en andere vormen van methodische aanpak ten behoeve van dat adviescollege.

Artikel 12

 • 1. De Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) ziet toe op de sanctietoepassing met het oog op zichtbare verbetering van de effectiviteit en de kwaliteit van de sanctietoepassing.

 • 2. De Inspectie voor de Sanctietoepassing adviseert de departementsleiding ten behoeve van borging van behoorlijke sanctietoepassing.

HOOFDSTUK III. HET CLUSTER PLAATSVERVANGEND SECRETARIS-GENERAAL (PSG-CLUSTER)

Artikel 13

 • 1. Het cluster plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG-cluster). Het pSG-cluster heeft taken op het terrein van de bedrijfsvoering van het ministerie, in het bijzonder betreffende personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën,

  automatisering en huisvesting. Daarbij kunnen de volgende taken worden onderscheiden:

  • a. departementsbrede kaderstelling, control en advisering aan de secretaris-generaal en bewindslieden;

  • b. departementale controle- en auditfunctie;

  • c. departementsbrede coördinatie ten behoeve van de inbreng van het VenJ-belang in interdepartementale overleggen en trajecten op het terrein van bedrijfsvoering;

  • d. advisering van integraal managers in de rol van DG-controller;

  • e. dienstverlening op het terrein van bedrijfsvoering ter ondersteuning van de primaire processen op het bestuursdepartement.

 • 2. Het pSG-cluster bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ);

  • b. de directie Personeel en Organisatie (DP&O);

  • c. de directie Informatisering en Inkoop (DI&I);

  • d. de Departementale Auditdienst (DAD);

  • e. de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB);

  • f. het Dienstencentrum i.o. (DC);

  • g. de baten-lastendienst Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI);

  • h. de Projectendirectie Huisvesting (PDH);

  • i. de Beleidsacademie.

Artikel 14

 • 1. De directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ) is belast met de advisering van de departementsleiding over financiële en macro-economische aspecten van beleid, bedrijfsvoering en uitvoering als bedoeld in artikel 27, eerste en tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en de daaruit voortvloeiende regelgeving.

 • 2. De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Begroting en Kaderstelling;

  • b. de afdeling Financiële Infrastructuur & Concernadministratie;

  • c. de afdeling Financieel-Economische Advisering & Control.

Artikel 15

 • 1. De directie Personeel en Organisatie (DP&O) is belast met advisering van de departementsleiding over en de ontwikkeling en coördinatie van ministeriebreed organisatie- en personeelsbeleid.

 • 2. De directie Personeel & Organisatie bestaat uit :

  • a. een directieteam onder leiding van de directeur;

  • b. het team Organisatie en Personeelsbeleid Concern (OPC);

  • c. het team Personeel- en Organisatieadvies (P&O-advies);

  • d. het team Ontwikkelen en Instrumentatie (O&I);

  • e. het team Servicemanagement;

  • f. het team Bedrijfsvoering.

Artikel 16

De directie Informatisering en Inkoop (DI&I) adviseert de departementsleiding over strategische vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en ICT, ondersteunt de dienstonderdelen van het ministerie bij de inrichting van de keteninformatisering en de beheersing van grote ICT-projecten en draagt zorg voor de uitvoering van projecten op het gebied van de VenJ-brede ICT-infrastructuur. Daarnaast stelt de directie ten behoeve van de dienstonderdelen van het ministerie kaders en centrale voorzieningen vast met het oog op rechtmatige, efficiënte en duurzame inkoop .

Artikel 17

 • 1. De Departementale Auditdienst (DAD) is belast met:

  • a. het uitvoeren van de wettelijke controletaak, bedoeld in artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001;

  • b. het verrichten van overig periodiek onderzoek naar de bedrijfs- en de beleidsvoering op basis van de artikelen 20 en 21 van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 18

 • 1. De directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB) verzorgt voor het bestuursdepartement de levering van diensten op het gebied van grafische voorzieningen, inkoopondersteuning en diensten op het gebied van post en documentaire informatievoorziening.

 • 2. De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Grafische Voorzieningen;

  • b. de afdeling Inkoop;

  • c. de afdeling Post;

  • d. de afdeling Documentaire Informatievoorziening.

Artikel 19

 • 1. Het Dienstencentrum i.o. (DC) verzorgt voor het bestuursdepartement de levering van diensten op het gebied van huisvesting, werkplekservices en informatievoorziening.

 • 2. Het Dienstencentrum i.o. bestaat uit :

  • a. het cluster Klantmanagement;

  • b. het cluster Leveranciersmanagement;

  • c. het cluster Portfoliomanagement;

  • d. het cluster Bedrijfsvoering.

Artikel 20

 • 1. De baten-lastendienst Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) is belast met het leveren van generieke ICT-beheerdiensten (financiële systemen, websites en infrastructurele ICT-diensten), specifieke ICT-beheerdiensten (beheer van netwerk, werkplekken en applicaties) aan het ministerie en andere ministeries.

 • 2. Het GDI bestaat uit:

  • a. de afdeling Bedrijfsvoering;

  • b. de afdeling Business Development;

  • c. de afdeling Front Office;

  • d. de afdeling Beheer.

Artikel 21

De Projectendirectie Huisvesting is belast met het realiseren van beleid, kaders en richtlijnen op het terrein van huisvesting en daarmee verband houdende faciliteiten alsmede met de uitvoering van huisvestingsprojecten voor het ministerie en aan het ministerie gerelateerde internationale organisaties.

Artikel 22

De Beleidsacademie is belast met de ontwikkeling en organisatie van opleidingsprogramma’s ten behoeve van alle beleidsambtenaren van het ministerie.

HOOFDSTUK IV. DIRECTORAAT-GENERAAL JEUGD EN SANCTIETOEPASSING (DGJS)

Artikel 23

 • 1. Het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing (DGJS) is belast met:

  • a. het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de bescherming en begeleiding van jeugdigen in onveilige opvoedsituaties en voor een persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak van jeugdigen die in aanraking komen of dreigen te komen met politie en Justitie;

  • b. het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor slachtoffers van geweld en criminaliteit;

  • c. de bescherming van personen en instellingen tegen criminaliteit, recidive en onveiligheid;

  • d. een effectieve en integrale tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen inclusief de regie op dit deel van de strafrechtketen.

 • 2. Het directoraat-generaal bestaat uit een stafondersteuning en de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Sanctie- en Preventiebeleid (DSP);

  • b. de directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ);

  • c. de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (CBJ);

  • d. de baten-lastendienst Dienst JUSTIS;

  • e. de baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);

  • f. de raad voor de kinderbescherming (RvdK);

  • g. het bureau van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Artikel 24

 • 1. De directeur-generaal wordt secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteund door de stafondersteuning.

 • 2. Bij de directeur-generaal is het programma Modernisering Gevangeniswezen ondergebracht.

Artikel 25

 • 1. De directie Sanctie- en Preventiebeleid (DSP) is belast met de advisering aan de departementsleiding over en de coördinatie, ontwikkeling en evaluatie van beleid dat gericht is op het bevorderen van de veiligheid van de maatschappij door:

  • a. de consequente en effectieve tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende straffen en maatregelen bij volwassenen;

  • b. de vermindering van de recidive door gedragsinterventies en goede aansluiting op maatschappelijke opvang;

  • c. het aanbieden van dienstverlening aan slachtoffers van criminaliteit;

  • d. het voorkomen van criminaliteit door inzet van preventieve maatregelen met het oog op een veilige en rechtvaardige samenleving.

 • 2. Tevens is de directie belast met de advisering aan de departementsleiding over en de ontwikkeling, coördinatie en evaluatie van beleid dat gericht is op het reguleren en beheersen van kansspelen met bijzondere aandacht voor het beschermen van de consument, het tegengaan van gokverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

 • 3. De directie heeft op haar terrein een coördinerende taak in de besturing en beleidsvoering van de Dienst JUSTIS en de dienst Justitiële Inrichtingen, voor zover het haar beleidsterrein betreft.

 • 4. De directie is beleidsmatig en budgettair verantwoordelijk voor de door de directie gesubsidieerde organisaties en instellingen en stuurt deze aan.

 • 5. De directie wordt ondersteund door een staf en bestaat uit:

  • a. de afdeling Sanctie- en Reclasseringsbeleid;

  • b. de afdeling Preventie- en Slachtofferbeleid;

  • c. het programma Justitiële Voorwaarden;

  • d. het programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit;

  • e. het programma Modernisering Kansspelen;

  • f. het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen;

  • g. het tijdelijke programma Kansspelen;

  • h. het secretariaat van het Schadefonds Geweldsmisdrijven (secretariaat SGM);

  • i. het secretariaat van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (secretariaat RSJ);

  • j. het bureau van het College van toezicht op de kansspelen (bureau CvtK).

 • 6. De in het vijfde lid onder h, i en j, genoemde dienstonderdelen zijn belast met de bedrijfsvoering en ondersteuning van de in die onderdelen genoemde instellingen.

Artikel 26

 • 1. De directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) is belast met de advisering aan de departementsleiding over en de coördinatie, ontwikkeling en evaluatie van beleid dat zich richt op:

  • a. de bescherming van minderjarigen;

  • b. het voorkomen en aanpakken van bedreigende situaties voor kinderen en gezinnen;

  • c. het met justitiële instrumenten voorkomen en aanpakken van jeugdcriminaliteit;

  • d. de bevordering van een samenhangende strafrechtelijke en pedagogische aanpak van de jeugdige nadat deze zich schuldig heeft gemaakt aan strafwaardig gedrag.

 • 2. De directie heeft een adviserende taak in de besturing en beleidsvoering van de raad voor de kinderbescherming en de dienst Justitiële Inrichtingen, voor zover het haar beleidsterrein betreft.

 • 3. De directie is beleidsmatig en budgettair verantwoordelijk voor de door de directie gesubsidieerde organisaties en instellingen en stuurt deze aan. Daarnaast onderhoudt de directie de besturingsrelatie omtrent de doeluitkeringen aan de provincies en grootstedelijke regio’s ten aanzien van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • 4. De directie heeft verder tot taak het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen beheersmatig en financieel aan te sturen.

 • 5. De directie wordt ondersteund door een staf en bestaat uit:

  • a. de afdeling Jeugdbescherming;

  • b. de afdeling Jeugdsancties en -preventie;

  • c. het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen;

  • d. het programma Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen;

  • e. het programma Stelselwijziging Jeugd.

Artikel 27

 • 1. De directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (CBJ) is belast met een integrale controltaak en advisering daarover aan de directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing en de directeuren Sanctie- en Preventiebeleid en Justitieel Jeugdbeleid. De controltaak omvat in ieder geval de financiële en beleidsmatige control ten aanzien van de taakorganisaties, rechtspersonen met een wettelijke taak, zelfstandige bestuursorganen en gesubsidieerde organisaties en instellingen op het terrein van DGJS.

 • 2. Daarnaast is de directie belast met het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over bedrijfsvoerings- en juridische vraagstukken, het ondersteunen bij en voeren van juridische procedures en de verzorging van de interne bedrijfsvoering.

 • 3. De uitvoering van de werkzaamheden van de Centrale autoriteit interlandelijke adoptie, de Centrale autoriteit internationale kinderbescherming en de Centrale autoriteit internationale kinderontvoering is binnen de directie belegd bij de in het vierde lid, onder c, genoemde afdeling.

 • 4. De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Control;

  • b. de afdeling Bedrijfsvoering;

  • c. de afdeling Juridische en Internationale Zaken.

Artikel 28

De baten-lastendienst Dienst JUSTIS is belast met het namens de minister nemen van besluiten en verwerken van informatie ter bevordering van een betrouwbare, veilige en rechtvaardige samenleving in sectoren met kwetsbare belangen.

Artikel 29

De baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is belast met het leveren van een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan de zorg van het ministerie toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Artikel 30

De raad voor de kinderbescherming (RvdK) is belast met het waarborgen van het fundamentele recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar volwassenheid. De raad voert de volgende taken uit: beschermingszaken, scheiding en omgang, adoptie en strafzaken.

Artikel 31

Het bureau van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie is belast met de bedrijfsvoering en de ondersteuning van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

HOOFDSTUK V. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE (DGPOL)

Artikel 32

 • 1. Het directoraat-generaal Politie (DGPOL) is belast met:

  • a. de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de politieorganisatie en het leveren van politiezorg;

  • b. het ontwikkelen van een visie op de kwaliteit, de inrichting en de ontwikkeling van de politieorganisatie.

 • 2. Ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, is het directoraat-generaal in het bijzonder belast met:

  • a. de invoering van een stelsel van nationale politie;

  • b. beleidsontwikkeling op het terrein van de politie;

  • c. het vaststellen van beleidskaders voor de politieorganisatie en de uitvoering van politietaken, gericht op het realiseren van de beleidsprioriteiten van de minister en de gezagsdragers;

  • d. het creëren van condities voor een goed en slagvaardig functionerend politieapparaat.

 • 3. Tot het directoraat-generaal behoren de portefeuille Politie en de portefeuille Vorming nationale politie alsmede de volgende dienstonderdelen:

  • a. het bureau directoraat-generaal Politie (BDG Politie);

  • b. het programma Financiën directoraat-generaal Politie (FDG Politie);

  • c. het bureau Korpsbeheer en relatiebeheer agentschappen (KOBRA);

  • d. de baten-lastendienst Korps landelijke politiediensten (KLPD);

  • e. het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (korps politie BES);

  • f. het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (brandweerkorps BES).

Artikel 33

 • 1. De portefeuille Politie heeft betrekking op het functioneren van de politiezorg en bestaat uit:

  • a. het programma Bekostiging en Monitoring;

  • b. het programma Bestuur en Organisatie;

  • c. het programma Personeel en Materieel;

  • d. het programma Veiligheid, Informatie en Technologie;

  • e. het programma Overdracht Taken en Onderwijs.

 • 2. Het programma Bekostiging en Monitoring is belast met het beleid inzake de bekostiging en monitoring van de politie.

 • 3. Het programma Bestuur en Organisatie is belast met het ontwikkelen van beleid inzake de taakuitvoering en bevoegdheden van de politie en de besluitvorming over de landelijke prioriteiten van de politie.

 • 4. Het programma Personeel en Materieel is belast met het beleid inzake kwaliteit van personeel en materieel van de politie.

 • 5. Het programma Veiligheid, Informatie en Technologie is belast met het beleid ten aanzien van de informatiehuishouding en innovatie van de politie en de veiligheidsregio’s.

 • 6. Het programma Overdracht Taken en Onderwijs is belast met het beleid ten aanzien van het politie-onderwijs.

Artikel 34

 • 1. De portefeuille Vorming nationale politie heeft betrekking op de beleidsontwikkeling inzake de vorming van de nationale politie en het relatiebeheer van de politiekorpsen en de veiligheidsregio’s.

  • a. het programma Doorontwikkeling Politiebestel;

  • b. het programma Relatiebeheer.

 • 2. Het programma Doorontwikkeling Politiebestel is belast met de beleidsontwikkeling inzake de vorming van de nationale politie.

 • 3. Het programma Relatiebeheer is belast met het relatiebeheer van de politiekorpsen en de veiligheidsregio’s.

Artikel 35

Het bureau directoraat-generaal Politie (BDG Politie) heeft tot taak het ondersteunen van het managementteam van het directoraat-generaal Politie bij de uitvoering van de beleids- en beheertaken van het directoraat-generaal.

Artikel 36

Het programma Financiën DG-Politie (FDG Politie) heeft tot taak het ondersteunen van het directoraat-generaal Politie en daaronder ressorterende dienstonderdelen bij de uitvoering van de op het directoraat-generaal betrekking hebbende begrotingsartikelen.

Artikel 37

Het bureau Korpsbeheer en relatiebeheer agentschappen (KOBRA) heeft de volgende taken:

 • a. het adviseren en ondersteunen van de directeur-generaal Politie bij de uitvoering van diens taken als gemandateerd beheerder van het Korps landelijke politiediensten, het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba en als beheerder van de Onderzoeksraad voor Veiligheid;

 • b. het adviseren en ondersteunen van de functionarissen die op basis van ondermandaat door de directeur-generaal Politie als gemandateerd beheerder van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba uitvoeren;

 • c. het faciliteren van het Korps landelijke politiediensten, het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Onderzoeksraad voor Veiligheid in de relatie met de beheerder;

 • c. het faciliteren van de beleidsbepaling en kaderstelling ten aanzien van het Korps landelijke politiediensten, korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Onderzoeksraad voor Veiligheid;

 • d. het faciliteren van het Korps landelijke politiediensten, het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Onderzoeksraad voor Veiligheid in de relaties met het ministerie.

Artikel 38

De baten-lastendienst Korps landelijke politiediensten (KLPD) is belast met de taken, bedoeld in artikel 38 van de Politiewet 1993.

Artikel 39

Het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (korps politie BES) is belast met de taken bedoeld in artikel 5 van de Rijkswet politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 40

Het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (brandweerkorps BES) is belast met de taken bedoeld in artikel 27, tweede lid, en artikel 28, eerste lid, van de Veiligheidswet BES.

HOOFDSTUK VI. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING (DGRR)

Artikel 41

 • 1. Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) is belast met:

  • a. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van het tegengaan van onveiligheid en criminaliteit;

  • b. het scheppen van voorwaarden voor een goed functionerend rechtsbestel en een slagvaardige rechtspleging;

  • c. het bewerkstelligen van een effectieve en professionele rechtshandhaving;

  • d. de behandeling van uitvoeringsvraagstukken in de strafrechtketen waar een specifieke verantwoordelijkheid van de minister of staatssecretaris aan de orde is.

 • 2. Het directoraat-generaal bestaat uit een stafondersteuning en de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC);

  • b. de directie Rechtsbestel (DRb);

  • c. de directie Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving (DIRR);

  • d. de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA);

  • e. de directie Veiligheid en Bestuur (DVB);

  • f. de baten-lastendienst Nederlands Forensisch Instituut (NFI);

  • g. de baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);

  • h. de Justitiële Informatiedienst (JustID).

Artikel 42

 • 1. De directeur-generaal is beheersverantwoordelijk voor het openbaar ministerie.

 • 2. De directeur-generaal wordt secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteund door de stafondersteuning.

Artikel 43

 • 1. De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) is belast met het ontwikkelen van visie, beleid en samenwerkingsvormen op het terrein van de rechtshandhaving, de criminaliteitsbestrijding en het waarborgen van de veiligheid.

 • 2. de directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Strategische Beleidsontwikkeling;

  • b. de afdeling Georganiseerde Criminaliteit;

  • c. de afdeling Fraude en Ordening;

  • d. de afdeling Criminaliteit en Veiligheid.

Artikel 44

 • 1. De directie Rechtsbestel (DRb) is belast met de instandhouding en ontwikkeling van het rechtsbestel, in het bijzonder met betrekking tot de toegang tot het recht, de organisatie en de kwaliteit van het rechtsbestel. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het stelsel van de rechterlijke organisatie, alsmede de volgende beleidsterreinen: rechtsbijstand, juridische vrije beroepen, alternatieve geschillenbeslechting (ADR), schuldsanering natuurlijke personen en tolken en vertalers.

 • 2. De directie is voorts belast met het beheer van de Hoge Raad, het bureau van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, het College bescherming persoonsgegevens, het Bureau Financieel Toezicht en de Commissie Gelijke Behandeling.

 • 3. De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Strafrechtelijk Bestel & Arbeidsvoorwaarden;

  • c. de afdeling Rechtspraak & Geschiloplossing;

  • d. de afdeling Toegang Rechtsbestel.

Artikel 45

 • 1. De directie Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving (DIRR) is belast met de instrumentatie van de overige directies binnen het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving en de taakorganisaties op dit terrein. Onder deze instrumentatie wordt begrepen:

  • a. de ontwikkeling van het informatievoorzieningbeleid voor de verschillende ketens op het terrein van de rechtspleging en rechtshandhaving, in het bijzonder de strafrechtketen,

  • b. het stellen van financiële kaders, en

  • c. het uitvoeren van impactanalyses en instrumentontwikkeling.

 • 2. Tevens fungeert de directie als centrale voorziening ten behoeve van de registratie van justitiële en strafvorderlijke gegevens en de verstrekking daarvan aan daartoe bevoegde personen en instanties.

 • 3. De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Financiën, Bedrijfsvoering & Control (FBC)

  • b. de afdeling Keteninformatievoorziening (KIV);

  • c. het Financial Intelligence Unit netwerk (FIU.NET).

Artikel 46

 • 1. De directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA) is belast met de voorbereiding van beslissingen in individuele gevallen op het terrein van rechtspleging en rechtshandhaving met toepassing van bestaande regels en beleidskaders. De beslissingen hebben betrekking op bestuurlijk-juridische zaken, operationele zaken, rechtshulpverzoeken, benoemingen of incidenten. De directie levert op deze terreinen ook bijdragen aan beleidsvoorstellen.

 • 2. De directie voert de regie en coördineert de inzet van alle betrokken dienstonderdelen en taakorganisaties bij de afdoening van incidenten waaraan politiek-bestuurlijke aspecten zijn verbonden. De directie ontwikkelt en onderhoudt daartoe de benodigde expertise en incidentenstrategie en organiseert de voorbereiding van het ministerie van crisisbeheersing in het kader van het nationaal handboek crisisbeheersing.

 • 3. De directie fungeert als het juridisch expertisecentrum van het directoraat-generaal. De directie bewaakt de juridische kwaliteit van de diverse producten van het directoraat-generaal en beperkt de juridische risico’s.

 • 4. De directie is belast met de voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de minister aangaande internationale rechtshulp in strafzaken.

 • 5. De directie is voorts belast met de beantwoording van brieven van burgers alsmede de coördinatie van de beantwoording van Kamervragen en andere parlementaire zaken.

 • 6. De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

  • b. de afdeling Operationele Zaken en Incidentenmanagement;

  • c. de afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken.

Artikel 47

 • 1. De directie Veiligheid en Bestuur (DVB) is belast met:

  • a. het faciliteren van het lokale bestuur om ten aanzien van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken zijn eigen taken uit te voeren, relevante partners bijeen te brengen en waar nodig regie te voeren;

  • b. het bijdragen aan een effectieve rechtspleging en rechtshandhaving door het realiseren van een goede informatievoorziening in de daarvoor relevante ketens.

 • 2. De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Integrale veiligheid;

  • b. de afdeling Bestuurlijke aanpak.

Artikel 48

 • 1. De baten-lastendienst Nederlands Forensisch Instituut (NFI) staat, met het oog op de waarheidsvinding op het terrein van de forensische wetenschap ten dienste van het openbaar ministerie, de politie, overige personen en instanties die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten, de zittende magistratuur en het ministerie. Indien de bijzondere deskundigheid van het NFI of gronden aan het algemeen belang daartoe aanleiding geven, kan worden besloten dat het NFI ook diensten verricht in het kader van de ondersteuning bij de daadwerkelijke handhaving van de (inter)nationale rechtsorde of de hulpverleningstaak van de politie dan wel ten behoeve van enig andere zaak.

 • 2. De kerntaken van het NFI zijn:

  • a. het verrichten van forensisch zaakonderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk gebied en het ter zake uitbrengen van een verslag;

  • b. het ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderzoeksmethoden en technieken zowel ten behoeve van het NFI als politie en justitie;

  • c. het zijn van (inter)nationaal kennis- en expertisecentrum.

Artikel 49

De baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft tot taak het openbaar ministerie en de departementsleiding te ondersteunen bij hun werkzaamheden ten behoeve van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke en administratieve sancties alsmede met betrekking tot het beheer en de verwerking van gegevens dienaangaande. Het CJIB heeft tevens tot taak door de minister aangewezen andere werkzaamheden te verrichten ter ondersteuning van het Rijk bij de uitvoering zijn taken.

Artikel 50

De Justitiële Informatiedienst (JustID) fungeert als centrale voorziening ten behoeve van de registratie van justitiële en strafvorderlijke gegevens en de verstrekking daarvan aan daartoe bevoegde personen en instanties. Onder meer het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en het Platform Interceptie & Decriptie & Signaalanalyse (PIDS) zijn ondergebracht bij JustID.

HOOFDSTUK VII. NATIONAAL COÖRDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING EN VEILIGHEID (NCTV)

Artikel 51

 • 1. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft tot taak het versterken van de nationale veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door dreigingen voor de vitale belangen van de samenleving te identificeren en de weerbaarheid en bescherming van die vitale belangen te versterken. Hiertoe verricht de NCTV in het bijzonder activiteiten die zijn gericht op:

  • a. het bevorderen van de identificatie en de analyse van dreigingen en risico's op het gebied van terrorisme en nationale veiligheid;

  • b. het reduceren van kansen of effecten van de genoemde dreigingen en risico’s door:

   • 1º. het verhogen van weerbaarheid van vitale belangen;

   • 2º. zorg te dragen voor een dekkend stelsel van de crisisbeheersing vanaf het niveau van de veiligheidsregio’s, met name wat betreft de organisatie van de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening in die regio’s, tot en met het nationale niveau;

  • c. het nemen van beschermingsmaatregelen ten aanzien van daartoe aangewezen bijzondere personen, objecten en diensten;

  • d. het adequaat functioneren van het stelsel van bewaken en beveiligen;

  • e. het zorgdragen voor de samenhang in de besluitvorming bij een dreigende ramp of crisis;

  • f. het mederealiseren van actief risicomanagement op het gebied van cyber security ten behoeve van de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van vitale informatiesystemen, zodat schade als gevolg van verstoringen wordt beperkt of voorkomen.

 • 2. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. het bureau Algemene Zaken;

  • b. het bureau Communicatie en Voorlichting;

  • c. de directie Beleid en Strategie (DBS);

  • d. de directie Regie (DR);

  • e. de directie Kennis & Analyse (DKA);

  • f. de directie Beveiliging Burgerluchtvaart (DBB);

  • g. de eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB);

  • h. de directie Nationale Veiligheid (DNV);

  • i. GovCert.NL.

Artikel 52

 • 1. De NCTV legt inhoudelijk direct verantwoording af aan de minister.

 • 2. De NCTV wordt hierbij secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteund door de stafondersteuning.

Artikel 53

 • 1. Het bureau Algemene Zaken is belast met de ondersteuning van de NCTV in de dagelijkse aansturing van de dienstonderdelen die onder de NCTV ressorteren, de uitvoering van de begroting van de NCTV en de ondersteuning van de primaire processen.

 • 2. Het bureau coördineert de inzet van de voor terrorismebestrijding beschikbare middelen, bereidt beslissingen over de aanwending van die middelen voor en brengt hierover advies uit aan de NCTV.

 • 3. Het bureau adviseert de NCTV over beleidsvoorstellen waaraan financiële of uitvoeringsconsequenties zijn verbonden.

Artikel 54

Het bureau Communicatie en Voorlichting is belast met regie op de voorlichting, woordvoering en communicatiestrategie betreffende terrorisme en terrorismebestrijding.

Artikel 55

 • 1. De directie Beleid en Strategie (DBS) initieert, coördineert en evalueert het beleid op het terrein van terrorismebestrijding. Hiertoe coördineert zij de inzet van de betrokken ministeries en diensten.

 • 2. De directie geeft richting aan de strategieontwikkeling rond terrorisme en coördineert de uitvoering van de contra-terrorismestrategie.

 • 3. De directie is belast met de coördinatie van algemene parlementaire aangelegenheden en bereidt de interdepartementale en politiek-bestuurlijke besluitvorming voor.

 • 4. De directie is verantwoordelijk voor en coördineert de strategische en beleidsmatige juridische aangelegenheden van de NCTV.

 • 5. De directie bereidt de relevante internationale en Europese beleidsvorming voor in overleg met haar partners en coördineert en ondersteunt de internationale en Europese activiteiten van de NCTV.

Artikel 56

De directie Regie (DR) is belast met:

 • a. het regisseren van de samenwerking van de verschillende partijen op het terrein van terrorismebestrijding via structurele, procesgerichte regie en tevens incidentele, meer actiegerichte regie;

 • b. het realiseren van een hogere samenwerkingsgraad tussen die partijen.

Artikel 57

 • 1. De directie Kennis & Analyse (DKA) is belast met het bijeenbrengen, combineren en verdelen van informatie van inlichtingenverschaffende diensten en bestuurlijke en wetenschappelijke bronnen ten behoeve van integrale analyses en dreigingsbeelden inzake terrorisme.

 • 2. De directie functioneert als het expertise- en informatiecentrum waarin alle andere partners op dit vlak participeren en hun informatie aanleveren. Verder vindt hier de waardering plaats van alle informatie uit bronnen op hoog en laag niveau binnen zeer diverse kringen, waarvoor het noodzakelijk is om informatiestromen te organiseren en te onderhouden.

Artikel 58

 • 1. De directie Beveiliging Burgerluchtvaart (DBB) is belast met de beveiliging van de burgerluchtvaart.

 • 2. De directie heeft de volgende hoofdtaken:

  • a. het in nationaal en internationaal verband opstellen van het beleid op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart;

  • b. het opstellen van regels en het geven van aanwijzingen aan de Koninklijke marechaussee en de luchtvaartsector op basis van de Luchtvaartwet en de Politiewet 1993;

  • c. het aansturen van de Koninklijke marechaussee, voor zover deze onder het gezag van de minister is belast met het toezicht op de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen door de luchtvaartsector;

  • d. het opstellen en actualiseren van het nationaal beveiligingsplan voor de burgerluchtvaart;

  • e. het uitvoeren van risicoanalyses op basis waarvan eventuele aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen;

  • f. het monitoren van het beveiligingsniveau en het op basis daarvan evalueren van de effectiviteit van het gevoerde beleid;

  • g. het goedkeuren van beveiligingsplannen van zowel de luchthavens als de luchtvaartmaatschappijen;

  • h. het onderzoeken van nieuwe beveiligingsconcepten, beveiligingsprocessen en beveiligingsapparatuur;

  • i. het certificeren van opleidingsorganisaties;

  • j. het deelnemen aan internationale beveiligingsinspecties op luchthavens.

Artikel 59

De Eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB) is belast met het onderhouden, uitvoeren en vernieuwen van het nationaal stelsel van bewaken en beveiligen, het stelsel van speciale eenheden, het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding en het uitvoeren van de Regeling bijstand bestrijding luchtvaartterrorisme.

Artikel 60

De directie Nationale Veiligheid (DNV) heeft de volgende taken:

 • a. het voorkomen van en prepareren voor dreigingen tegen de nationale veiligheid;

 • b. het in dit kader ontwikkelen van een eenheid in visie en optreden tussen de verschillende regio’s en het nationale niveau.

Artikel 61

GovCert.NL is het Cyber Security en Incident Response Team van de Nederlandse overheid. GovCert.NL houdt de dienst www.waarschuwingsdienst.nl in stand en is belast met het desgevraagd ondersteunen van organisaties met een publieke taak bij het voorkomen en afhandelen van ICT gerelateerde veiligheidsincidenten.

HOOFDSTUK VIII. DE INSPECTIE VEILIGHEID EN JUSTITIE (IVENJ)

Artikel 62

De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) is belast met toezichtstaken op het terrein van het ministerie.

HOOFDSTUK IX. SLOTBEPALINGEN

Artikel 63

Bij de hoofden van de in artikel 2 genoemde clusters en daaronder ressorterende dienstonderdelen liggen voor het daarbij werkzame personeel ter inzage:

 • a. een exemplaar van deze regeling;

 • b. het organisatie- en formatierapport van het betreffende dienstonderdeel.

Artikel 64

 • 1. Een voornemen tot aanpassing van de organisatie zoals deze is weergegeven in deze regeling, wordt genomen door de secretaris-generaal, gehoord de bestuursraad.

 • 2. De directeur Personeel en Organisatie adviseert de secretaris-generaal alvorens een beslissing omtrent instemming wordt genomen.

Artikel 65

 • 1. Elk van de dienstonderdelen welke ressorteren onder de in artikel 2 genoemde clusters ontwerpt en onderhoudt een organisatierapport en een formatierapport en, voor zover van toepassing, een taakbesluit en een baten-lastendienstregeling.

 • 2. Voor zover een document als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een dienstonderdeel, genoemd in artikel 2, onder a, b, f en g, is de secretaris-generaal bevoegd het document namens de minister vast te stellen.

 • 3. Voor zover een document als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een dienstonderdeel, genoemd in artikel 2, onder c, d en e, is de directeur-generaal onder wie het dienstonderdeel ressorteert, bevoegd het document namens de minister vast te stellen.

 • 4. De secretaris-generaal respectievelijk de directeur-generaal kan de in het tweede respectievelijk derde lid bedoelde bevoegdheid mandateren aan een onder hem ressorterende ambtenaar.

 • 5. Alvorens een document als bedoeld in het eerste lid, kan worden vastgesteld, behoeft dit de instemming van de bestuursraad. De directeur Personeel en Organisatie adviseert de bestuursraad alvorens een beslissing omtrent instemming wordt genomen.

Artikel 66

 • 1. De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van deze regeling.

 • 2. De hoofden van de clusters zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Personeel en Organisatie van de gegevens die een goed beheer van deze regeling mogelijk maken.

Artikel 67

In artikel 1, onderdeel c, van de Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing wordt ‘artikel 30 van de Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2005’ vervangen door: artikel 29 van de Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011.

Artikel 68

In artikel 1, onderdeel c, van het Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs wordt ‘artikel 2, onderdeel d, onder 5 en artikel 37 van de Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2007’ vervangen door: artikel 29 van de Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011.

Artikel 69

De Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel f, komt te luiden:

 • f. beheersorganisatie: ‘de organisatieonderdelen die krachtens de Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 zijn belast met de bedrijfsvoeringstaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

B

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt ‘Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2007’ vervangen door: Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011.

2. In het tweede lid wordt ‘Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005’ vervangen door: Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 70

De Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt ingetrokken.

Artikel 71

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Artikel 72

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.

TOELICHTING

De per 14 oktober 2010 doorgevoerde departementale herindeling is verwerkt in de Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor het ministerie was de belangrijkste wijziging de inbedding van taken op het gebied van veiligheid binnen het ministerie. Naar aanleiding hiervan heeft een bezinning plaatsgevonden op de inrichting van de hoofdstructuur van het ministerie. Dit heeft geleid tot de nu tot stand gebrachte Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011, die in de plaats treedt van de per 14 oktober 2010 geldende organisatieregeling.

In de nieuwe hoofdstructuur is gekozen voor een indeling in zeven clusters: vier beleidsclusters, een cluster secretaris-generaal, een nieuw afzonderlijk cluster plaatsvervangend secretaris-generaal en een cluster Inspectie Veiligheid en Justitie (voorheen de inspectie Openbare Orde en Veiligheid). De herschikking van taken binnen de vier beleidsclusters heeft onder meer geleid tot oprichting van een directoraat-generaal Politie. Daarnaast is het oude directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties omgevormd tot directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing. Tenslotte is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding omgevormd tot Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

De ingangsdatum van de nieuwe hoofdstructuur is 1 juli 2011. Om die reden is aan de onderhavige regeling terugwerkende kracht gegeven tot en met die datum.

Ten opzichte van de Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn nog enkele kleinere wijzigingen aangebracht, die hoofdzakelijk strekken tot actualisering.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.

Naar boven