Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2011, 22701Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/165947, tot wijziging van de Regeling eisen geschiktheid 2000 ten aanzien van de geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen bij gebruik van categorie III antidepressiva

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 111, vierde lid, en 134, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

ARTIKEL I

Paragraaf 10.3 van de bijlage bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 komt te luiden:

10.3. Geneesmiddelen bij stemmingstoornissen

Personen die antidepressiva gebruiken met een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid (categorie III) zijn ongeschikt tenzij de antidepressiva ten minste gedurende een periode van 36 maanden zonder onderbreking in gelijkblijvende dosering zijn gebruikt en de persoon een rijtest in de vorm van een specialistisch universitair onderzoek in een rijsimulator positief heeft doorstaan. Het CBR heeft daarvoor een protocol. De maximale geschiktheidstermijn bedraagt vijf jaar.

Personen die – in een therapeutische dosis – antidepressiva gebruiken die geen tot matig negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid (categorie I en II), kunnen geschikt worden verklaard. Voor middelen uit categorie II geldt dat er een week na de start van de behandeling ongeschiktheid is.

Personen die lithiumzouten gebruiken, met een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid (categorie II), kunnen geschikt worden verklaard. Na de start van de behandeling is er een week ongeschiktheid.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen.

TOELICHTING

Algemeen

Onderhavige wijziging van de Regeling eisen geschiktheid 2000 (hierna: de regeling) heeft als doel de rijgeschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen van mensen die antidepressiva gebruiken die zijn ingedeeld in categorie III (geneesmiddelen met een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed) opnieuw vast te stellen. Op grond van de huidige normen komen personen die worden behandeld met deze geneesmiddelen niet in aanmerking voor een verklaring van geschiktheid.

Naar aanleiding van een advies door het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, onderdeel van het KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), van 30 november 20111 heb ik besloten de regeling aan te passen. In dat advies, waarin wordt ingegaan op de lange termijn effecten op de rijvaardigheid van amitriptyline in een dosering hoger dan 75 mg per dag, doet de KNMP een aanbeveling ten aanzien van de regeling.

De KNMP geeft een advies over de wijze waarop consequenties worden verbonden aan het gebruik van medicijnen uit categorie III ten aanzien van de rijgeschiktheid. Ondanks het feit dat autorijden voorzichtigheidshalve wordt ontraden, is het zo dat het mogelijk is dat personen die een middel uit categorie III gebruiken in werkelijkheid een normale rijvaardigheid kunnen hebben. Het KNMP vindt het daarom ongewenst dat een advies dat voorzichtigheidshalve wordt gegeven ‘wordt vertaald naar ontzegging van de rijbevoegdheid’. De KNMP adviseert de regeling zodanig aan te passen, dat personen die een middel uit categorie III gebruiken, op een eenvoudige wijze getest kunnen worden op hun praktische rijgeschiktheid.

Naar aanleiding van bovengenoemd advies heb ik besloten de regeling bij wijze van experiment aan te passen voor wat betreft het gebruik van antidepressiva die vallen in categorie III. Na gebruik van deze medicatie gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar, kunnen personen geschikt worden verklaard nadat zij een speciaal daarvoor geschikte rijtest in de vorm van een specialistisch universitair onderzoek in een rijsimulator met positief gevolg hebben afgelegd. Het protocol dat voor deze rijtest van toepassing is door het CBR opgesteld en ontleend aan het protocol dat wordt gehanteerd bij psycho-actieve stoffen. Het onderzoek zal bestaan uit ten minste twee praktische testen, omdat het hier een groep medicijnen betreft waar aanzienlijke verkeersveiligheidsrisico’s mee kunnen gemoeid zijn. Ten aanzien van de antidepressiva die vallen in categorieën I en II blijft de regeling overigens ongewijzigd.

Ik heb de Gezondheidsraad gevraagd om een advies te geven inzake de rijgeschiktheid bij het gebruik van alle medicijnen die thans in categorie III vallen. Mogelijk dat dit leidt tot een verdere aanpassing van de eisen ten aanzien van medicijngebruik zoals die zijn opgenomen in de regeling. Ik beschouw de onderhavige wijziging als een experiment om te bezien of het mogelijk is de geschiktheid van personen die medicijnen uit categorie III gebruiken via een rijtest te bepalen.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

Er is geen sprake van een wijziging in de administratieve lasten voor burgers of bedrijven noch van bedrijfseffecten.

Vaste verandermomenten

Naar aanleiding van het advies van het KNMP heb ik besloten snel te handelen, zodat het personen die antidepressiva uit categorie III gebruiken hun rijbewijs kunnen behouden, dan wel opnieuw aanvragen. Zoals gezegd beschouw ik deze aanpassing als experiment om te bezien of een bredere versoepeling ten aanzien van alle medicijnen uit categorie III mogelijk is. Ik wil dit experiment zo snel mogelijk starten en heb daarom besloten niet vast te houden aan de vaste verandermomenten.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen.


X Noot
1

Rapport Amitriptyline en het effect op de rijvaardigheid bij langdurig gebruik.