Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2011, 22397Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 november 2011, nr. DBV/1110417, tot digitale vervanging van archiefbescheiden

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Gezien de machtiging van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 augustus 2011, kenmerk C/S&A/8463;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. De volgende archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen, routinematig, digitaal te vervangen:

    • a. archiefbescheiden die zijn opgenomen in het informatiesysteem ATLAS en die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, en zaken betreffen die nog niet zijn afgedaan of

    • b. archiefbescheiden die zullen worden vervangen of opgemaakt in de periode tot en met vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

  • 2. Het vervangen geschiedt overeenkomstig de eisen van de bijlage van de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden en met inachtneming van de waarde en het belang, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c onderscheidenlijk d, van het Archiefbesluit 1995, alsmede de bepalingen van artikel 4, tweede en derde lid, van de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden.

Artikel 2

De vervanging vindt plaats door middel van een digitale kopie. De originele papieren archiefbescheiden zullen aansluitend worden vernietigd. De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen gedurende de vastgestelde bewaartermijnen in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.

Artikel 3

De wijze waarop vervanging geschiedt is vastgelegd in het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden ATLAS dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage van dit besluit ligt ter inzage bij de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Den Haag, 21 november 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

namens deze:

A.J.M. Kerkvliet RE RA,

directeur Bedrijfsvoering (voormalig EZ).