Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2011, 22160Overig

Bekendmakinginspraak Ontwerp Projectplan inclusief Milieueffectrapport (MER) en diverse ontwerpbesluiten Dijkversterking Krimpen

Onderwerp

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland maken, op verzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en conform de Waterwet, bekend dat het ‘Ontwerp Projectplan Dijkversterking Krimpen’ en de ontwerpbesluiten voor de uitvoering van deze dijkversterking vanaf 13 december 2011 voor een periode van zes weken ter inzage liggen. De dijkversterking heeft betrekking op één dijktraject gelegen in Krimpen a/d IJssel (ter hoogte van de Lekdijk) en vijf dijktrajecten gelegen in Krimpen a/d Lek. Deze dijktrajecten voldoen niet aan de normen van de Waterwet.

Procedure

Voor deze dijkversterking wordt door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een projectplan opgesteld conform de projectprocedure voor waterstaatswerken (artikel 5.5 – 5.14 Waterwet). Ter onderbouwing van de besluitvorming over het te verleggen dijktraject in Krimpen a/d IJssel wordt door het Hoogheemraadschap een m.e.r.-procedure doorlopen. In dit kader is een advies Reikwijdte en Detailniveau door GS vastgesteld. Voor wat betreft de te versterken dijktrajecten in Krimpen a/d Lek hebben GS besloten dat hiervoor geen MER hoeft te worden opgesteld.

Voor de uitvoering van het project is een aantal vergunningen en ontheffingen nodig. De betrokken overheden hebben de volgende ontwerpbesluiten opgesteld:

  • Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • Omgevingsvergunningen door de gemeenten Nederlek en Krimpen a/d IJssel;

  • Ontgrondingvergunning door de provincie Zuid-Holland. GS van Zuid-Holland treden op als coördinerend bevoegd gezag en zorgen er voor dat de zienswijzen op het Ontwerp Projectplan inclusief MER en de ontwerpbesluiten worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen. Het projectplan zal na vaststelling door het Hoogheemraadschap uiteindelijk moeten worden goedgekeurd door GS van Zuid-Holland.

Inzage

Het Ontwerp Projectplan inclusief MER, de diverse ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen van 13 december 2011 tot en met 23 januari 2012 ter inzage bij:

  • Gemeentehuis van de gemeente Nederlek, Burg. van der Willigenstraat 58 te Lekkerkerk, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (tel. 0180-66 77 77);

  • Raadhuis van de gemeente Krimpen a/d IJssel, bij het Publiekscentrum, Raadhuisplein 2 te Krimpen a/d IJssel, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00 uur (tel. 140180);

  • Provincie Zuid-Holland, het Loket, ruimte A0.51, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (tel. 070-4418855);

  • Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, team Natuur, tijdens kantooruren, Laan van Nieuw Oost Indië 131-133 te Den Haag (tel. 070-3786693);

  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, tijdens kantooruren, Maasboulevard 123 te Rotterdam (tel. 010-4537200).

Zienswijzen

Eenieder kan van 13 december 2011 tot en met 23 januari 2012 schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het Ontwerp Projectplan Dijkversterking Krimpen inclusief MER en de diverse ontwerpbesluiten naar voren brengen. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, T.a.v. Afdeling Water en Groen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van ‘zienswijze Dijkversterking Krimpen’. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via mevrouw C. Reedijk-Bijmans van de provincie Zuid-Holland (tel. 070-4417203). Tegen het uiteindelijke goedkeuringsbesluit en de overige definitieve besluiten kan door belanghebbenden, die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit dijkversterkingproject.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de stukken die ter inzage liggen kunt u contact opnemen met de heer J. Vessies (tel. 070-4417331) of mevrouw O. Bongers (tel. 070-4417658) van de provincie Zuid-Holland. Deze bekendmaking staat ook op www.zuid-holland.nl, www.krimpenaandenijssel.nl, www.nederlek.nl, www.schielandendekrimpenerwaard.nl en op www.officielebekendmakingen.nl (onder Staatscourant).