Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2011, 22143Vergunningen

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp-omgevingsvergunning Sportparkweg

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen, met betrekking tot de ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een parkeerterrein van circa 73 parkeerplaatsen aan de rand van sportpark Daalseweide op de hoek Sportparkweg Sweserengseweg te Maarssen, met ingang van vrijdag 9 december gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud

De parkeervoorziening dient de piekbelasting op zaterdagen en op toernooidagen van de sportverenigingen op te vangen. Op deze dagen blijkt de capaciteit van de bestaande parkeervoorzieningen niet afdoende en doordat bezoekers naar alternatieven zoeken ontstaan verkeersonveilige situaties. De beoogde parkeervoorziening voorziet in een groter oppervlak dan het vigerende bestemmingsplan ‘Maarssen Zuid’ mogelijk maakt. De verklaring van geen bedenking wordt aangevraagd om het onderhavige project mogelijk te maken met het verlenen van een omgevingsvergunning via de zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Inzien

U kunt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning vanaf vrijdag 9 december 2011 gedurende zes weken inzien op de volgende locatie:

Centrale dienstverlening gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen van maandag t/m vrijdag van 8.30−12.30 uur zonder afspraak en van 12.30−17.00 uur alleen op afspraak.

U kunt de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBsportparkwegMZ-OW01) vanaf vrijdag 9 december 2011 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via www.stichtsevecht.nl komt u direct op de juiste pagina van www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 9 december 2011 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 AA Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer S. Scheijven (0346-25 45 28).