Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2011, 22139Vergunningen

Ontwerpomgevingsvergunning Dooijersluis

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de ontwerpomgevingsvergunning voor het aanleggen van een poldergemaal en trafo, genoemd Dooijersluis, op de locatie kruising Geerdijk, Veendijk en Portengense Zuwe te Kockengen met ingang van vrijdag 9 december gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud

Initiatiefnemer (Waternet) is voornemens een poldergemaal en trafo, genoemd Dooijersluis, op de locatie kruising Geerdijk, Veendijk en Portengense Zuwe te Kockengen te realiseren. Dit ten behoeve van de bemaling van de polders Groot Wilnis-Vinkeveen en Klein Oud-Aa. Om het onderhavige project mogelijk te maken wordt de zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van de lijst van categorieën van gevallen waarvoor op 22 november j.l. door de gemeenteraad is besloten dat er geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Inzien

U kunt de ontwerpomgevingsvergunning vanaf vrijdag 9 december 2011 gedurende zes weken inzien op de volgende locatie:

Centrale dienstverlening gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak.

U kunt de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBdooijersluisBKL-OW01) vanaf vrijdag 9 december 2011 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via www.stichtsevecht.nl komt u direct op de juiste pagina van www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 9 december 2011 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 AA Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de mevrouw A. Havermans (0346-254392).