Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2011, 21692Vergunningen

Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Voorstraat 20

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen, met betrekking tot de ontwerpomgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning en verbouw van bedrijfsruimte, na gedeeltelijke sloop van bestaande bebouwing, op het perceel Voorstraat 20 te Vreeland met ingang van vrijdag 2 december 2011 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud

Initiatiefnemers zijn voornemens een woning en een grafisch bedrijf aan de Voorstraat 20 te Vreeland te realiseren. De bestaande bebouwing, bestaande uit een pand aan de voorzijde en een lange achterbouw, is niet geschikt om te kunnen voorzien in de beoogde functie. Het pand staat al enige tijd leeg, waarbij een gebruik van het voorpand als dienstverlening of detailhandel, niet reëel meer lijkt. De verklaring van geen bedenking wordt aangevraagd om het onderhavige project mogelijk te maken met het verlenen van een omgevingsvergunning via de zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Inzien

U kunt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning vanaf vrijdag 2 december 2011 gedurende zes weken inzien op de volgende locatie:

Centrale dienstverlening gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen van maandag t/m vrijdag van 8.30−12.30 uur zonder afspraak en van 12.30−17.00 uur alleen op afspraak.

U kunt het plan (NL.IMRO.1904.PBvoorstraat20VLD-OW01) vanaf vrijdag 2 december 2011 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via www.stichtsevecht.nl komt u direct op de juiste pagina van www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 2 december 2011 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 11, 3600 AA Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer S. Scheijven (0346-25 45 28).