Ontwerp Koninklijk Besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland ter uitvoering van het provinciale inpassingsplan De Centrale As van de provincie Fryslân

Onteigeningsplan De Centrale As

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat krachtens artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland, met ingang van 2 december 2011 t/m 12 januari 2012 een ontwerp Koninklijk onteigeningsbesluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage ligt.

De in het ontwerp Koninklijk Besluit op verzoek van Provinciale Staten van Fryslân ten name van die provincie ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken, zijn nodig voor de uitvoering van het provinciale inpassingsplan ‘De Centrale As’.

Het inpassingsplan voorziet in de aanleg van de provinciale weg de Centrale As, inclusief de aanleg van de rondwegen Hurdegaryp en Garyp en de oostelijke rondweg Dokkum, een aantal verbindingswegen, fiets- en wandelverbindingen en de realisatie van verscheidene kunstwerken. Ook de verlegging van het Prinses Margrietkanaal maakt deel uit van het plan. De weg wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg vanaf Dokkum-Zuid tot aan de aansluiting met de N31-Nijegasterhoek. Voor een beschrijving van de beleidskeuzes en -documenten die hebben geleid tot de vaststelling van het inpassingsplan, kan worden verwezen naar de zakelijke beschrijving onder het kopje ‘Publiek Belang’.

De huidige wegverbinding N356/N913 Dokkum-Feanwâlden-Burgum-Nijega/Garyp is aangewezen als hoofdaansluiting van Noordoost-Fryslân. De verbinding is van groot belang voor een groot achterliggend gebied, onder andere richting Holwerd en het Lauwersmeergebied. De kwaliteit van deze wegverbinding is echter onvoldoende. Functie, inrichting en gebruik van de weg zijn niet met elkaar in overeenstemming. De drukke weg loopt dwars door diverse bebouwde kommen. Enerzijds leidt dit ertoe dat de doorstroming van het verkeer onvoldoende is vanwege de snelheidsbeperkingen in de bebouwde kommen. Anderzijds leidt het drukke verkeer tot leefbaarheidsproblemen in de desbetreffende kernen, zoals geluidsoverlast, barrièrewerking en verkeersonveiligheid. Teneinde bij te dragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in bedoelde kernen is de inzet om het verkeer in Noordoost-Fryslân te bundelen op een goed ingerichte stroomweg, dat wil zeggen als dubbelbaans autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur. Door de aanleg van de Centrale As zullen vrijwel alle bestemmingen in Noordoost-Fryslân binnen het 15-minutencriterium uit het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan 1999 komen te liggen. Binnen 15 minuten moet men een stroomweg kunnen bereiken. Het verkeer zal vrij van congesties worden afgewikkeld. De keuze voor de Centrale As als hoogwaardig ingerichte stroomweg sluit aan bij het beginsel van Duurzaam Veilig dat vanaf 1997 als landelijk uitgangspunt wordt gehanteerd.

In de door de verzoeker voorgestane wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het inpassingsplan met de daarbij behorende regels, toelichting en verbeeldingen.

Op de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken rusten de bestemmingen Verkeer,

Verkeer-Paden, Natuur-2, Bos, Groen-Singelbeplanting, Water-1, Leiding-Gas, Leiding-Hoogspanningsverbinding, Leiding-Riool en Leiding-Water.

De minister van Infrastructuur en Milieu is – onder voorbehoud van de beoordeling van eventuele zienswijzen en de resultaten van het in te stellen onderzoek – in beginsel bereid de Kroon een positief besluit op het verzoek voor te dragen.

Terinzagelegging

De onteigeningstukken liggen tevens ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV, team Publiekrecht, telefoon 088-797 13 29 of 088-797 13 10. De onteigeningsstukken liggen ook ter inzage op het kantoor van het Projectbureau De Centrale As, Florynwei 3c te Burgum.

Zienswijzen

Zolang het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden bij het besluit schriftelijke zienswijzen naar voren brengen bij de Kroon (Hare Majesteit de Koningin, d.t.v. de minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, t.a.v. BJV, team publiekrecht, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van: dossiernr. 2011-21).

Zienswijzen kunnen ook mondeling kenbaar worden gemaakt aan de minister.

Voor nadere inlichtingen over deze procedure of voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling wilt inbrengen, kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer J.N. Baalbergen, telefoon 06-46 13 11 63 of de heer B. Vink, telefoon 06-11 52 63 19.

Hoorzitting

Belanghebbenden worden op grond van artikel 78, vierde lid, van de onteigeningswet in de gelegenheid gesteld om in persoon of bij gemachtigde te worden gehoord. Hiertoe zal een hoorzitting worden gehouden op donderdag 12 januari 2012. Deze hoorzitting start om 14.00 uur en vindt plaats in de Glinstra State te Burgum, aan de Schoolstraat 83. Belanghebbenden kunnen ook in deze zitting naar keuze schriftelijk en/of mondeling hun zienswijze naar voren brengen.

Naar boven