Voorschrift Opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen

Nr: BS2011033308

De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld wordt het in bijlage gevoegde Voorschrift Opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen.

Artikel 2

  • 1. Er kan schriftelijk vrijstelling of ontheffing worden verleend van de regels gesteld in het in bijlage gevoegde voorschrift. Aan de vrijstelling of ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

  • 2. Van een besluit zoals bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan de Commandant van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee.

  • 3. Aan het hoofd van de sectie MCGS wordt mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.

  • 4. Aan de Commandant der Strijdkrachten wordt in geval van militair optreden tijdens operaties mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.

  • 5. Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het derde of vierde lid treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 3

De Commandant en controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee zijn belast met de controle op de naleving van het gestelde in het voorschrift.

Artikel 4

Het besluit van de Minister van Defensie van 18 augustus 2006, nr. DMO/DB/2006023514 (Stcrt. 2006, 174) en het daarmee vastgestelde ‘Voorschrift opslag en behandeling gevaarlijke stoffen Defensie’ wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt in het documentatiecentrum van het Ministerie van Defensie, Diepenhorstlaan 28, 2288 EW Rijswijk ZH. Tevens zal dit besluit en de bijlage worden geplaatst in de op het intranet van het Ministerie van Defensie opgenomen serie ministeriele publicatie 40-21 (MP40-21).

’s-Gravenhage, 8 november 2011

De Minister van Defensie,

J.S.J. Hillen.

Naar boven