Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2011, 21196Overig

Besluit ex. art. 7.16 lid 1 en 2 Wet milieubeheer Hapsedijk 27b te Rijkevoort

Burgemeester en Wethouders van Boxmeer maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4a, Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 15 juni 2011 heeft M.A.T. Geene B.V. medegedeeld dat zij voornemens is een twee nieuwe vleesvarkensstallen aan de Hapsedijk 27b te Rijkevoort op te richten. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en Wethouders van Boxmeer hebben besloten dat door M.A.T. Geene B.V. géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen gedurende zes weken 30 november 2011 tot en met 10 januari 2012 ter inzage:

  • in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Boxmeer, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.15 uur, op maandagavond van 17.30 uur tot 19.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 15.30 uur en op afspraak van maandag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur;

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde worden gesteld.

Boxmeer, 29 november 2011

Burgemeester en Wethouders van Boxmeer,

namens dezen:

het hoofd van de afdeling Vergunningen,

J.H.C. Craenen.