Bestemmingsplan ‘Bachtensteene’

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken, op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 7 november 2011 het bestemmingsplan ‘Bachtensteene’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Bachtensteene’ voorziet in een planologisch juridische regeling voor de bouw van een nieuw zorgcomplex. Het zorgcomplex wordt gerealiseerd op de voormalige schoollocatie aan de Bachtensteene in de binnenstad van Middelburg. Deze locatie wordt begrensd door de Bachtensteene, de Burggang en de Kapoengang.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 17 november 2011 gedurende zes weken (tot en met 29 december 2011) voor eenieder ter inzage bij de vakbalie Ruimte, Kanaalweg 3. Het raadsbesluit en bestemmingsplan zijn tevens digitaal in te zien op onze website www.middelburg.nl onder wonen en leven → bestemmingsplannen → plannen in procedure. Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het venster ‘ID’ in te vullen de plancode NL.IMRO.0687.BPBSGBAC-VG99.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Naar boven