Ontwerpbestemmingsplan ‘Compagnieplein’

Burgermeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Compagnieplein’ gedurende 6 weken, van 11 november 2011 tot en met 23 december 2011 voor eenieder ter inzage ligt bij de vakbalie in het stadskantoor.

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.middelburg.nl onder wonen en leven / bestemmingsplannen / plannen in procedure / ontwerpbestemmingsplan Compagnieplein. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het venster ‘ID’ de plancode NL.IMRO.0687.BPBSGCOM-ON99 in te vullen.

Het plangebied ligt aan de zuidoostzijde van de binnenstad van Middelburg, op de kop van de Dokhaven, tussen het Balkengat en de Meestoof. Het doel van dit ontwerpbestemmingsplan is het scheppen van een planologisch - juridisch kader voor de realisatie van 3 Psycho Geriatrische (PG)-groepen met elk 6 wooneenheden, een zorgsteunpunt en 20 (zorg)appartementen. De belangrijkste functie binnen het plangebied is wonen. Verder omvat het ontwerpbestemmingsplan de regels ‘Tuin’ en ‘Verkeer’.

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 675225.

Middelburg, 9 november 2011

Naar boven