Uitwerkingsplan ‘Mortiere Fase 4c3’ vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 18 oktober 2011 het uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 4C3’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plangebied betreft een gedeelte van de wijk Mortiere ter hoogte van de entrée bij de Bluesroute (hoek Torenweg/Bluesroute) en omvat de bestemmingen Groen, Tuin, Verkeer, Water en Wonen.

Genoemd besluit en het vastgestelde uitwerkingsplan liggen vanaf 4 november 2011 gedurende zes weken (tot en met 16 december 2011) voor eenieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor.

Daarnaast zijn het uitwerkingsplan en vaststellingsbesluit digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.middelburg.nl onder wonen en leven/bestemmingsplannen/plannen in procedure/Mortiere Fase 4c3. Het uitwerkingsplan is tevens raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het venster ‘ID’ de plancode NL.IMRO.0687BPUMORF4C3-VG99 in te vullen.

Gedurende genoemde termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpuitwerkingsplan tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze kenbaar te maken.

Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan tevens op grond van artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening de voorzitter van de hiervoor aangehaalde Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Zowel voor het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het beroep schort de werking van het uitwerkingsbesluit niet op. Het uitwerkingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals hiervoor aangegeven, is gedaan. Als een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het uitwerkingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Middelburg, 26 oktober 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Naar boven