Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stimuleringsfonds voor de PersStaatscourant 2011, 19596Overig

Subsidie voor Stichting Out Media

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 20 oktober 2011 besloten een bedrag van € 21.873 als subsidie beschikbaar te stellen aan Stichting Out Media voor het project Gay & Night Online op basis van de Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2011.

De subsidieregeling persinnovatie staat open voor projecten die gericht zijn op journalistieke producten, diensten of werkwijzen verband houdend met nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming en een innovatief karakter hebben, dat wil zeggen dat de te subsidiëren activiteiten vernieuwingen tot stand brengen in journalistieke functies zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening.

De aanvraag van Stichting Out Media betreft het ontwikkelen van een iPhone/Androidapplicatie waarmee de titel Gay&Night digitaal kan worden verspreid, met extra mogelijkheden tot lezersreacties en het gebruiken van user generated content.

Het bestuur besloot deze aanvraag in eerste instantie af te wijzen omdat het innovatieve karakter van het project tekortschoot op grond van de overweging dat het uitbrengen van een tijdschrift op een tablet of smartphone, gelet op de vele initiatieven die ontplooid worden en de publishing tools die daarvoor beschikbaar zijn, niet meer als innovatief gezien worden en tot de reguliere bedrijfsvoering is gaan behoren. Tegen dit besluit is met succes bezwaar aangetekend. De aanvrager heeft betoogd dat met het ontwikkelen van een app de doelgroep blijvend bereikt kan worden, daar waar zij op een reguliere manier (het beschikbaar stellen van tijdschriften op specifieke locaties) niet of minder goed bereikt kunnen worden. Naast dat de app de uitgever beter in staat stelt om de doelgroep te bereiken, heeft de app ook een aantal innovatieve elementen, zoals locatiegebaseerde informatie, die het belang van de app voor de doelgroep vergroot. Het bestuur is van mening dat het een nieuw journalistiek product betreft dat burgers als gebruikers van persfuncties beter kan bereiken en behouden. Daarmee zal het project de innovatie in de persbedrijfstak ten goede kunnen komen en is besloten subsidie te verlenen voor de uitvoering van het ingediende projectplan.

Aan de subsidieverlening is de voorwaarde gekoppeld dat de aanvrager meewerkt aan presentatie en publicatie van de resultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

(Mededeling ingevolge artikel 8.19 Mediawet 2008)