Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2011, 19110Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen vergunningaanvragen E.ON Benelux N.V.

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) hebben op 22 juni 2011 vergunningaanvragen met een Milieueffectrapport (MER) ontvangen van E.ON Benelux N.V. op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw). De aanvragen zijn bedoeld voor de oprichting van een installatie voor het afvangen van CO2 met het doel deze ondergronds op te slaan. De inrichting is gelegen aan de Coloradoweg 10 te Rotterdam-Maasvlakte.

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

Voor de besluitvorming over deze vergunningaanvragen is een MER opgesteld, waarvoor op 23 december 2010 een advies reikwijdte en detailniveau is vastgesteld. De DCMR Milieudienst Rijnmond coördineert namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de procedures van het MER en de vergunningaanvragen.

Deze publicatie heeft uitsluitend betrekking op de aanvragen en ontwerpbeschikkingen voor het oprichten van de installaties voor de afvang van CO2. De ontwerpbeschikkingen die betrekking hebben op het transport en de opslag van CO2 worden op een later tijdstip gepubliceerd en ter inzage gelegd. De besluitvorming daarover valt (deels) onder de Rijkscoördinatieregeling op grond waarvan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie als coördinerend bevoegd gezag optreedt.

Inzage

De vergunningaanvragen, het MER en de ontwerpvergunningen liggen van 27 oktober 2011 tot en met 7 december 2011 op werkdagen ter inzage bij:

  • de Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, (ma. t/m vrij. van 10.00–20.00 uur);

  • Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gebouw De Maas, Boompjes 200 te Rotterdam (van 9.00–12.00 uur en van 13.00–16.00 uur), telefoonnummer: 010-402 63 99/41;

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010-246 86 21).

Zienswijzen

Op grond van de artikelen 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht, kan eenieder gedurende de bovengenoemde termijn zijn/haar zienswijze over de desbetreffende ontwerpbeschikking en het MER schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan het gezag dat bevoegd is op de desbetreffende aanvraag te beslissen p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer R. Toth van de DCMR, telefoonnummer: 010-246 83 06.

Wij wijzen erop dat de zienswijzen op het MER slechts betrekking kunnen hebben op het niet voldoen van het MER aan de wettelijke regels, mede gelet op het eerder vastgestelde advies reikwijdte en detailniveau, dan wel op onjuistheden die het rapport bevat.

Inlichtingen

De heer R. Toth van de DCMR (Wm), telefoon: 010-246 83 06 en tot de heer P.H. Borgerding en/of de heer P.A. Janssen van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 27 05 49 76 / 06 11 59 10 52.

Deze kennisgeving staat ook op www.dcmr.nl.

Zaaknummer: 98370462, DMS nr.: 21252373